Poprzednia

ⓘ Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
                                     

ⓘ Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych jest potwierdzeniem dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym.

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą lub inną upoważnioną do tego organizację gospodarczą. Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginał włącznie.

Rodzaje legalizowanych dokumentów:

  • Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
  • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar,
  • Wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych.
  • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, Inspekcję Handlową.
  • Poświadczanie za zgodność z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych.
  • Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
  • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  • Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia w eksporcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.