Poprzednia

ⓘ Scoping
                                     

ⓘ Scoping

Scoping - ustalania zakresu zadań lub badań w złożonych procesach planowania, zarządzania i produkcji. Określenie wywodzi się z angielskiego "scope", oznaczającego m.in. "zakres", "zasięg", "przestrzeń", "pole działania", "skala", "dziedzina".

                                     

1. Procedura scopingu w planowaniu przestrzennym

W przypadku niektórych projektów inwestycyjnych prawo w UE wymaga wykonania, w procesie planowania, badań nad wpływem projektu na środowisko naturalne. W celu możliwie najskuteczniejszego sporządzenia tych Raportów środowiskowych w Polsce: Raport Oddziaływania na Środowisko - ROŚ lub Ocen Oddziaływania na Środowisko, ustala się wcześniej, w ramach procedury scopingu, obszar badań geograficzny i "głębokość” badań treść – zakres merytoryczny. Patrz też scoping podczas wykonywania Oceny oddziaływania na środowisko.

W Niemczech zgodne z dyrektywą UE, scoping jest wymagany prawem od 1997 roku. Jest on tam realizowany w § 4 niemieckiego Kodeksu Budowlanego niem. BauGB, § 5 Ustawy o Ocenie Oddziaływania na Środowisko niem. UVPG oraz w Federalnej Ustawie o Ochronie Przyrody niem. Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG. Pierwszym istotnym elementem w ramach procedury jest "spotkanie scopingowe”, podczas którego przedstawiciele różnych urzędów prowadzą konsultacje z organizacjami ochrony przyrody i zaproszonymi ekspertami certyfikowanymi stosownie do Federalnej ustawy o ochronie przyrody.