Poprzednia

ⓘ ISO 17025
                                     

ⓘ ISO 17025

ISO 17025 – norma systemu zarządzania jakością opracowana w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych.

                                     

1. Druga edycja normy ISO 17025 została wydana w roku 2005 roku.

Wymagania opisano w dwóch rozdziałach.

Część pierwsza zawierała wymagania dotyczące:

 • obsługi klienta
 • dokumentacji i zapisów
 • przeglądu zarządzania
 • zakupów usług i towarów
 • systemu zarządzania

W części drugiej normy zostały zebrane wymagania określające kompetencje techniczne laboratoriów w zakresie pomiarów i badań, w tym wymagania dotyczące:

 • pobierania próbek i postępowanie z obiektami do badań
 • personelu
 • zapewnienia jakości badań
 • warunków lokalowych i środowiskowych
 • metod badań lub wzorcowań wraz z ich walidacją, szacowaniem niepewności
 • sposobu przedstawiania wyników badań i wzorcowań
                                     

2. Trzecie aktualne wydanie normy ISO 17025 zostało wydane w listopadzie 2017 roku.

Struktura trzeciego wydania normy nawiązuje do pozostałych norm serii ISO 17000 oraz norm serii ISO 9001. Standard składa się z pięciu sekcji:

 • wymagania organizacyjne
 • wymagania dotyczące procesów
 • wymagania w zakresie zarządzania.
 • wymagania dotyczące zasobów
 • wymagania ogólne

Głównym celem wdrożenie systemu ISO 17025 jest poprawa jakości przeprowadzanych badań oraz pomiarów. Wymagania systemu ISO 17025 są głównie przeznaczone do laboratoriów badawczych i testujących w celu potwierdzenia ich kompetencji w zakresie przeprowadzanych badań, pomiarów i wzorcowań. Wymagania normy ISO 17025 są zgodne z wymaganiami jakościowymi normy ISO 9001 i stanowią jej uzupełnienie techniczne. Wdrożenie systemu ISO 17025 jest zakończone złożeniem wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji i procedur, wydaniem akredytacji dla danego laboratorium.