Poprzednia

ⓘ Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal Komisji Edukacji Narodowej
                                     

ⓘ Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

                                     

1. Historia

Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie "osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych” art. 31 ust. 2. Medal został utrzymany w aktualnie obowiązującej ustawie z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, która określiła, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Zasady nadawania Medalu zmieniały się w szczegółach na przestrzeni lat, aczkolwiek były zbliżone, określano je zarządzeniami z 1967, 1982, 1991. Obecnie określa je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000.

Zgodnie z nim, Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

 • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
 • nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
 • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
 • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
 • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.
 • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
 • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, którego nazwa zmieniała się w czasie, obecnie jest to minister edukacji narodowej. Minister nadaje Medal z własnej inicjatywy albo na wniosek innych organów. Wraz z Medalem wręczana jest jego legitymacja. Do 2000 roku minister mógł osobę wyróżnioną pozbawić Medalu w razie stwierdzenia, że nadanie Medalu nastąpiło na podstawie sfałszowanych dokumentów lub gdy osoba ta stała się niegodna Medalu.

Od 16 kwietnia 2010 może być nadawany pośmiertnie.

                                     

2. Opis odznaki

Medal ma kształt koła o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego. Na awersie Medalu widnieje wizerunek otwartej książki przełożonej gałązką drzewa laurowego oraz napis w otoku MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ. Na rewersie Medalu jest umieszczony napis RZECZPOSPOLITA / POLSKA, a w dolnej i górnej części wizerunek gałązek drzewa laurowego. Do 1991 na rewersie znajdował się napis: POLSKA / RZECZPOSPOLITA / LUDOWA.

Medal jest zawieszony na czerwonej wstążce o szerokości 35 mm z trzema pionowymi białymi paskami – dwoma o szerokości 5 mm umieszczonymi po zewnętrznych stronach wstążki oraz środkowym o szerokości 2 mm.

Medal nosi się na lewej stronie piersi, w kolejności bezpośrednio po orderach i innych odznaczeniach państwowych.

                                     
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku placówka oświatowa w województwie podkarpackim. Liceum kontynuuje tradycje Gimnazjum
 • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej najstarsza szkoła średnia w Przasnyszu. Jej siedziba znajduje się przy ul. św. Stanisława Kostki
 • Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej która została utworzona z inicjatywy
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej liceum ogólnokształcące w Krakowie, znajdujące się w dzielnicy Stare Miasto, przy ul. Zygmunta
 • oraz prezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Medal Komisji Edukacji Narodowej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaka honorowa
 • Odrodzenia Polski 1987 Złoty Krzyż Zasługi 1980 Medal Komisji Edukacji Narodowej 1983 Medal 40 - lecia Polski Ludowej 1984 Strona sejmowa posła
 • Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autor kilunastu książek i ponad 120 publikacji. Jest członkiem Komisji do Oceny Podręczników
 • Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 - 2006, Kraków 2006, s. 274 Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 - 2006
 • Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz w Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży. Otrzymał Order Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Hitlerowskich w Polsce Instytut Pamięci Narodowej W 1991 poszerzono zakres badań Komisji zmieniając jej nazwę na Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
 • Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw zmieniających przepisy dotyczące rad narodowych i
 • Odznaczona Orderem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej Medalem 40 - lecia Polski Ludowej i Brązowym Medalem Za zasługi dla obronności kraju
 • Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 30 - lecia Polski Ludowej, Medalem 40 - lecia Polski Ludowej i