Poprzednia

ⓘ Gospodarka komunalna
                                     

ⓘ Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna – dział gospodarki narodowej, której celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności. Do głównych zadań gospodarki komunalnej należą:

 • transport publiczny – usługi transportowe transportu zbiorowego, transport specjalny osoby niepełnosprawne, dbanie o stan infrastruktury transportowej drogi, tory,
 • gospodarowanie terenami zielonymi.
 • usługi społeczne: ochrona zdrowia, rozwój kultury, ośrodki sportowe, oświata, opieka społeczna, mieszkania komunalne, bezpieczeństwo publiczne,
 • gospodarka odpadami: składowanie odpadów, utylizacja, recycling,
 • usługi administracyjne związane z rejestracją prowadzeniem ewidencji, np. wydawanie dokumentów, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych,
 • gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja,
 • usługi techniczne: zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo,
                                     

1. Podmioty gospodarki komunalnej

Podmiotami w gospodarce komunalnej są jednostki samorządu terytorialnego. W Polsce według ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. podmiotami są: gminy, powiaty lub województwa. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne. Samorząd terytorialny może powierzać wykonywanie zadań podmiotom firmom zewnętrznym. Powierzanie zadań do realizacji nie prowadzi sama z siebie do przeniesienia na podmiot wykonujący zadanie odpowiedzialności publiczno prawnej za jego wykonanie. Podstawą do wykonania powierzonego zadania jest umowa która daje możliwość prowadzenia na danym obszarze działalności mającej na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Ważne jest aby w umowie powinno się określić warunki wykonywania zadań oraz umożliwiać władzom samorządowym ingerencje w działalność danego podwykonawcy, gdy wykonuje on zadanie w sposób niezgodny.

                                     

2.1. Podział obowiązków między jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce Samorządy województwa

Zadania samorządu województwa są zawarte w art. 14 ustawy o samorządzie województwa. W skład ich wchodzą:

 • ochrona praw konsumentów
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • obronność
 • modernizacja terenów wiejskich
 • bezpieczeństwo publiczne
 • przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy
 • ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 • transport zbiorowy i drogi publiczne
 • kultura fizyczna i turystyka
 • gospodarka wodna, w tym ochrona przeciwpowodziowa, a w szczególności wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
 • kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 • edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe
 • pomoc społeczna
 • ochrona środowiska
 • działalność w zakresie telekomunikacji
 • promocja i ochrona zdrowia
 • polityka prorodzinna
                                     

2.2. Podział obowiązków między jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce Samorządy powiatowe

Zadania powiatów zawarte są w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Do ich zadań należą:

 • promocja i ochrona zdrowia
 • kultura fizyczna i turystyka
 • ochrona praw konsumenta; utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 • promocja powiatu
 • ochrona środowiska i przyrody
 • rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
 • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
 • edukacja publiczna
 • gospodarka nieruchomościami
 • gospodarka wodna
 • geodezja, kartografia i kataster
 • pomoc społeczna
 • ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
 • wspieranie osób niepełnosprawnych
 • administracja architektoniczno-budowlana
 • kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
 • transport zbiorowy i drogi publiczne
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • polityka prorodzinna
 • obronność


                                     

2.3. Podział obowiązków między jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce Samorządy gminne

Zadania gmin znajdują się w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Do gmin należą sprawy:

 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • działalności w zakresie telekomunikacji
 • edukacji publicznej
 • cmentarzy gminnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • promocji gminy
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych