Poprzednia

ⓘ Polska Rama Kwalifikacji
                                     

ⓘ Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji – opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Polsce.

                                     

1. Opis

Polska Rama Kwalifikacji PRK, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji ERK, składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów opisywany jest za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach zorganizowanej edukacji oraz w inny sposób. Obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu. Punktem odniesienia dla charakterystyk poziomów ang. descriptors PRK były odpowiednie zapisy w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. W kontekście PRK zostały one zdefiniowane w sposób bardzo zbliżony do definicji z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji. W PRK, podobnie jak w ERK, efekty uczenia się opisano w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Na poszczególnych poziomach PRK odzwierciedlono postępy osiągane przez osobę uczącą się; pokazano, jak w wyniku uczenia się w różnych kontekstach i na różnych etapach życia następuje przyrost w zakresie:

 • umiejętności rozwiązywania problemów i innowacyjnego stosowania wiedzy w praktyce, uczenia się i komunikowania
 • wiedzy głębi, zakresu
 • kompetencji społecznych gotowości do współpracy i do podjęcia odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie zasady, że charakterystyki poziomów PRK mają różne stopnie szczegółowości:

 • po drugie, są to bardziej szczegółowe charakterystyki poziomów typowe dla kształcenia ogólnego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dla szkolnictwa wyższego,
 • po trzecie, są to zapisy najbardziej szczegółowe, a więc np. w szkolnictwie wyższym odnoszące się do jednego z ośmiu obszarów kształcenia np. nauk humanistycznych, w oświacie do wymagań konkretnego przedmiotu, a także ramy sektorowe.
 • po pierwsze, są to uniwersalne charakterystyki poziomów, czyli takie, które dotyczą wszystkich rodzajów edukacji,

Początkowo w polskojęzycznych dokumentach i opracowaniach używano wieloznacznego terminu "krajowe ramy kwalifikacji”. Z założeń zawartych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2008 wynika, że w kraju powinna być jedna rama tego rodzaju, dlatego przyjęto dla niej nazwę Polska Rama Kwalifikacji.

                                     

2. Polska Rama Kwalifikacji – korzyści

– dla pracowników

 • uprości zmianę zawodu.
 • zwiększy możliwości i sposoby kształcenia się osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem,
 • pomoże przedstawić swoje kwalifikacje w sposób zrozumiały dla pracodawców na europejskim rynku pracy,
 • ułatwi osobom niemającym formalnego wykształcenia potwierdzenie wiedzy i umiejętności zawodowych, a tym samym uzyskanie świadectwa lub certyfikatu niezbędnego przy poszukiwaniu pracy oraz potwierdzenie posiadanych kompetencji,

– dla uczących się

 • będzie wsparciem w ustaleniu własnej ścieżki kariery i zaplanowaniu osobistego rozwoju zawodowego,
 • pozwoli na uniknięcie zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się,
 • ułatwi ocenę jakości szkoleń i kursów,
 • umożliwi ocenę tego, ile są warte zdobywane przez nas dyplomy czy certyfikaty,
 • zachęci do uczenia się przez całe życie.
 • pomoże w określeniu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,

– dla pracodawców

 • pozwoli lepiej planować siatki płac i szkoleń dla pracowników,
 • pozwoli na samoocenę kompetencji i wyszukanie odpowiednich szkoleń w celu ciągłego samorozwoju.
 • umożliwi dokładniejszą diagnozę kompetencji pracowników i wskaże możliwości doskonalenia,
 • zbliży rynki pracy i edukacji, łatwiej będzie rozpoznać potrzeby obydwu tych rynków i uzupełniać luki np. przez nowo powstałe zawody,
 • zwiększy szanse polskich firm w międzynarodowych przetargach, da możliwość udowodnienia wartości oferty oraz przedstawienia jej w zrozumiały sposób za granicą,
 • ułatwi rekrutację pracowników, pozwoli uniknąć kosztownych błędów dzięki precyzyjnemu formułowaniu wymaganej wiedzy i umiejętności,

Dodatkowe korzyści z wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji:

 • mobilność uczących się i absolwentów,
 • podniesienie jakości nauczania.
 • lepsza informacja o kompetencjach absolwentów – dla pracodawców i edukatorów,
 • możliwość uznawania kompetencji spoza edukacji formalnej,
 • porównywalność kwalifikacji na polskim i europejskim rynku pracy,
 • nowe narzędzie dla doradców edukacyjno-zawodowych, którzy będą mogli skuteczniej wspierać osoby chcące się przekwalifikować i podnieść swoje kompetencje, a także szukające pracy,
 • zwiększenie motywacji do uczenia się perspektywa Lifelong Learning,
                                     

3. Historia PRK

Nad przygotowaniem i wdrożeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji Polska pracuje od 2006 r. W celu koordynacji działań związanych z przygotowaniem tego projektu 17 lutego 2010 r. powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie. W celu wykonywania zadań związanych z monitorowaniem procesu tworzenia i wdrażania PRK utworzony został podzespół – Komitet Sterujący do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Komitet ds. KRK, któremu przewodniczy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W skład Komitetu ds. KRK dla uczenia się przez całe życie weszli przedstawiciele delegowani przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Infrastruktury.

Od października 2008 r. do stycznia 2010 r. nad Polską Ramą Kwalifikacji były prowadzone prace eksperckie w ramach projektu systemowego "Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”. W efekcie tych prac powstał ekspercki projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK oraz wstępne wytyczne do ich wdrożenia. Najistotniejsze wyniki prac zespołu ekspertów zostały opisane w dokumencie pt. "Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji”.

Od lipca 2010 r. Instytut Badań Edukacyjnych realizuje w ramach kontynuacji prac nad PRK projekt systemowy "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, w efekcie, którego zostanie wypracowany ostateczny projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz instytucji ds. rejestru kwalifikacji.

W ramach budowania systemu kwalifikacji w Polsce Instytut Badań Edukacyjnych w lutym 2011 r. zaprosił do debaty na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK przedstawicieli różnych grup interesariuszy, przyszłego systemu kwalifikacji. W rozmowach wzięło udział 200 przedstawicieli 101 instytucji, w tym: rządowych i międzynarodowych, urzędów pracy, związków zawodowych i pracodawców, przedsiębiorców, firm szkoleniowych oraz instytucji badawczych, środowiska systemu edukacji formalnej i innych organizacji pozarządowych. Zakończona w czerwcu 2011 r. seria spotkań umożliwiła udział partnerów społecznych w procesie tworzenia rozwiązań systemowych.

W efekcie prac nad Polską Ramą Kwalifikacji powstał też raport referencyjny opisujący, jak polski model odnosi się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Raport został zatwierdzony przez polski rząd, a następnie – Komisję Europejską w maju 2013 r. Zakończenie prac nad projektem krajowego systemu kwalifikacji nie wyklucza modyfikacji w przyszłości. Opracowanie i wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji stanowi także jeden z obszarów działań planowanych w ramach "Perspektywy uczenia się przez całe życie”, która w 2013 r. została przedstawiona do konsultacji społecznych. Jednym z proponowanych celów "Perspektywy…” jest stosowanie podejścia opartego na efektach uczenia się w krajowym systemie kwalifikacji zgodnie z zasadami stanowiącymi Europejską Ramę Kwalifikacji. Kolejnym etapem tak zaprojektowanych prac będzie wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Działania w realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych projekcie będą w tym czasie służyły wsparciu wdrażania PRK przez wyznaczoną do tego instytucję w ramach systemu administracji rządowej.

Wdrażanie Polskiej Ramy Kwalifikacji wspierane jest przez projekty dotyczące różnych obszarów edukacji, w szczególności szkolnictwa zawodowego i szkolnictwa wyższego, a także rynku pracy, realizowane również w ramach priorytetu III PO KL. Działania te mają na celu m.in. przygotowanie propozycji opisów zawodów w ramach kwalifikacji, z uwzględnieniem efektów uczenia się.

31 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.                                     
 • nazwą Kwalifikacje po europejsku Dzięki projektowi powstanie Polska Rama Kwalifikacji PRK czyli podstawa nowego krajowego systemu kwalifikacji PRK
 • Wytycznymi można zdobywać w ramach szkoleń finansowanych w ramach EFS, stała się rama kompetencji cyfrowych DIGCOMP w wersji 1.0. Komisja Europejska opracowała
 • W drugiej rundzie polska para musiała jednak uznać wyższość późniejszych triumfatorów imprezy Barbory Krejčíkovej i Rajeeva Rama 3: 6, 6: 4, 5 10. Kolejnym
 • Nagay Do finału zakwalifikowało się osiem najlepszych zawodniczek kwalifikacji Finałowa runda liczyła 20 rund. Od ósmej rundy po każdej rundzie parzystej
 • metodą Skins Game odbył się w dniach 19 20 stycznia 2013 w Casino Rama w Rama Ontario. W turnieju tak jak rok wcześniej wzięły udział 4 drużyny, nie
 • Szwecji w Sztokholmie. Zajęła 34. pozycję w kwalifikacjach przez co nie przebrnęła do ćwierćfinałów. Do kwalifikacji zabrakło 0.57 sekundy. Kolejna walka o
 • snookerze rozgrywane są w teatrze Crucible Theatre w angielskim Sheffield. Rama stołu powinna być wykonana z mahoniu, blat z płyt łupkowych pokrytych wełnianym
 • strzałem. Zakazano podczas serii rzutów karnych używać stylu tzw. spin - o - rama a więc z obrotem dookoła własnej osi. Pierwszy mecz sezonu odbył się 8 października

Użytkownicy również szukali:

polska rama kwalifikacji pedia, polska rama kwalifikacji poziom 3,

...
...
...