Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nauka w Polsce
                                               

Komitet Badań Naukowych

Komitet Badań Naukowych – zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki. KBN został ostatecznie włączony w struktury ministerstwa 5 lutego 2005, stając się jej Radą Nauki. Jego ostatnim przewodniczącym był profesor Michał Kleiber, który równocześnie był ministrem nauki. Struktury KBN przeszły do ministerstwa w formie nieco zmienionej, choć w zasadniczy ...

                                               

Medialab

Medialab, media lab – forma interdyscyplinarnego działania umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o różnych umiejętnościach z wykorzystaniem mediów i technologii. Poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy między osobami o zróżnicowanych kompetencjach, np. artystami, projektantami, programistami, edukatorami, aktywistami społecznymi i badaczami, możliwe są prace zmierzające do zdefiniowania i rozwiązania problemów przy wykorzystaniu metod pracy projektowej. Działania medialabowe mogą mieć charakter edukacyjny, artystyczny, społeczny lub badawczy, często niekomercyjny i eksperymentalny. S ...

                                               

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – polska agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Ma siedzibę w Warszawie.

                                               

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki – państwowa agencja wykonawcza z siedzibą w Krakowie, która powstała na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. NCN jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która finansuje badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Narodowe Centrum Nauki oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r. Pierwszym dyrekt ...

                                               

Pol-Int

Pol-Int – naukowa platforma internetowa umożliwiająca wymianę wiedzy oraz komunikację badaczom zajmującym się w sposób interdyscyplinarny zagadnieniami dotyczącymi Polski w szerokim rozumieniu – historią Polski, językiem polskim, kulturą, literaturą i sztuką oraz osiągnięciami polskich naukowców i twórców kultury. Platforma działa na płaszczyźnie międzynarodowej oraz pozwala na udostępnianie informacji z różnych dyscyplin naukowych. Pol-Int został stworzony przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz Collegium Polonicum w Słubicach. ZIP po ...

                                               

Rada Młodych Naukowców

Rada Młodych Naukowców – zespół opiniodawczo-doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; istnieje od 1 lutego 2010 r. RMN zajmuje się przede wszystkim opiniowaniem projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przygotowywaniem własnych propozycji zmian w zakresie polityki naukowej państwa, tak aby sprzyjały one rozwojowi kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową. Członkowie Rady są powoływani na okres kadencyjny; 1 marca 2018 r. rozpoczęła się VI kadencja Rady Młodych Naukowców. Członkowie Rady Młodych Naukowców wybier ...

                                               

Solaris (synchrotron)

SOLARIS – pierwszy polski synchrotron, zbudowany w Krakowie przez Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Synchrotron SOLARIS to akcelerator elektronów, oraz nowoczesne urządzenie badawcze generujące promieniowanie elektromagnetyczne od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego. Synchrotron przyspiesza wiązkę elektronów do energii 1.5 GeV, umożliwiając z zastosowaniem undulatora otrzymanie promieniowania synchrotronowego o energii fotonu z zakrsu miękkiego promieniowania rentgenowskiego linia PEEM/XAS, do 2000 eV ...

                                               

SYNABA

SYNABA – internetowa baza danych, zawierająca dane o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka polska. Udostępniane są dane wprowadzane do bazy od roku 1999. W roku 2012 baza danych zawierała ponad 100 tysięcy opisów. Opis pracy zawiera: krótką charakterystykę pracy informacje o jednostce zamawiającej pracę opisy bibliograficzne publikacji, które powstały w wyniku realizacji pracy słowa kluczow ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...