Poprzednia

ⓘ Skróty używane w lotnictwie
                                     

ⓘ Skróty używane w lotnictwie

 • ATFM – zarządzanie przepływem ruchu lotniczego Air Traffic Flow Management
 • ACARS – system komunikacji ze statkami powietrznymi w oparciu o wiadomości i potwierdzenia odbioru Aircraft Communication Addressing and Reporting System
 • ATA – rzeczywisty czas przybycia Actual time of arrival
 • ACAS – pokładowy system unikania kolizji Airborne Collision Avoidance System
 • APU – pomocnicza jednostka mocy Auxiliary Power Unit
 • ARL – Agencja Ruchu Lotniczego
 • AUP – plan użytkowania przestrzeni powietrznej Airspace Use Plan
 • ATM – system zarządzania ruchem lotniczym Air Traffic Management
 • AGL – wysokość nad poziomem gruntu Above Ground Level
 • APP – kontrola zbliżania Approach Control
 • ATS – służby ruchu lotniczego Air Traffic Services
 • ADC – centrala aerometryczna Air Data Computer
 • ADI – sztuczny horyzont Attitude Indicator
 • ATC – kontrola ruchu lotniczego Air Traffic Control
 • AMC – komórka zarządzania przestrzenią powietrzną Airspace Management Cell
 • ASM – zarządzanie przestrzenią powietrzną Airspace Management
 • AIP – zbiór informacji lotniczych, zawierających dane o lotniskach, drogach lotniczych i obowiązujących procedurach Aeronautical Information Publication
 • AIS – Dział Informacji Lotniczej Aeronautical Information Service
 • ASIR – prędkość wskazywana przez prędkościomierz bez żadnych poprawek Airspeed Instrument Reading
 • ATZ – strefa ruchu lotniskowego Aerodrome Traffic Zone
 • AFIS – lotniskowa służba informacji powietrznej Aerodrome Flight Information Service
 • A/D – lądowisko Aerodrome
 • ADIRU – Air Data Inertial Reference Unit
 • AAL – wysokość nad lotniskiem Above Aerodrome Level
 • ATR – automat przywracania ciągu Automatic Thrust Restoration
 • ATIS – automatyczny komunikat informacyjny, nadawany na lotnisku Automatic Terminal Information Service
 • AMSL – wysokość bezwzględna nad poziomem morza Above Mean Sea Level
 • A/C – statek powietrzny Aircraft
 • ACC – kontrola obszaru Area Control Centre
                                     

1. C

 • CATO – określenie startu samolotu ze wspomaganiem katapultą Catapult Assisted Take Off
 • CVR – rejestrator rozmów w kokpicie Cockpit Voice Recorder
 • CSAS – Control and Stability Augmentation Systems
 • CAS – skalibrowana prędkość powietrzna Calibrated Air Speed
 • CHT – temperatura głowic cylindrów Cylinder Head Temperature
 • CFIT – kontrolowany lot ku ziemi Controlled Flight Into Terrain
 • CAS – system poprawy sterowności Control Augmentation System
 • CBA – rejon lotów po obu stronach granicy państwa Cross-Border Area
 • CPA – obliczony przez TCAS moment, w którym dwa samoloty znajdą się najbliżej siebie Closest Point of Approach
 • CTA – obszar kontrolowany Control Area
 • CTOL – określenie samolotu o konwencjonalnym sposobie startu i lądowania Conventional Take-off and Landing
 • CATOBAR – określenie samolotu w pełni przystosowanego do startu i lądowania na lotniskowcach Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery
 • CTR – strefa kontrolowana lotniska Controlled Zone
 • CAVOK - informacja przekazywana w depszy METAR - Clouds and visibility OK
                                     

2. E

 • ECAM – scentralizowany, elektroniczny system monitorujący samolot Electronic Centralised Aircraft Monitor
 • EAS – skalibrowana prędkość powietrzna po uwzględnieniu poprawki na ściśliwość powietrza Equivalent Air Speed
 • EFIS – Electronic Flight Instrument System
 • EGT – temperatura spalin Exhaust Gas Temperature
 • EPR – stosunek ciśnień silnika odrzutowego Engine Pressure Ratio
 • EICAS – Engine Indicating and Crew Alerting System
                                     

3. F

 • FIS – Służba Informacji Powietrznej Flight Information Service
 • FUA – elastyczne zarządzanie przestrzenią powietrzną Flexible Use of Airspace
 • FMS – system zarządzania lotem Flight Management System
 • FDR – rejestrator danych lotu Flight Data Recorder
 • F&F – pociski rakietowe typu "odpal i zapomnij” Fire & Forget
 • FBW – dosł. "latanie poprzez kable” Fly-By-Wire
 • FAA – Federalny Zarząd Lotnictwa w USA Federal Aviation Administration
 • FIR – rejon informacji lotniczej Flight Information Region
 • FADEC – całkowicie autonomiczny cyfrowy system sterowania silnika Full Authority Digital Engine/Electronics Control
 • FL – poziom lotu Flight Level
                                     

4. G

 • GPS – najpopularniejszy system nawigacji satelitarnej Global Positioning System
 • GPWS – system ostrzegania o bliskości ziemi Ground Proximity Warning System
 • GND – kontroler ruchu naziemnego Ground Controller
 • GA – lotnictwo ogólne General Aviation
 • GS – prędkość względem powierzchni ziemi Ground Speed
                                     

5. H

 • HOTAS – "ręce na przepustnicy i drążku sterowym” "Hands On Throttle And Stick”
 • HUD – wyświetlacz przezierny prezentujący informacje na specjalnej szybie bez zasłaniania widoku Head-Up Display
 • HSI – wskaźnik sytuacji poziomej Horizontal Situation Indicator
                                     

6. I

 • IFF – wojskowy system identyfikacji swój-obcy Identification, Friend or Foe
 • IAS – prędkość wskazywana przez prędkościomierz z poprawką na błąd laboratoryjny przyrządu Indicated Air Speed
 • ILS – radiowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotu Instrument Landing System
 • IFR – lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów Instrumental Flight Rules
 • ICAO – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego International Civil Aviation Organization
 • IEPR – zintegrowany stosunek ciśnień silnika odrzutowego Integrated Engine Pressure Ratio
 • IFATCA – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego International Federation of Air Traffic Controllers
 • INS – system nawigacji bezwładnościowej Inertial Navigation System
 • IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych International Air Transport Association
                                     

7. L

 • LLZ – stary skrót zastąpiony obecnie skrótem LOC, lokalizator będący elementem ILS LocaLiZer
 • LRI – wskaźnik rezerwy siły nośnej Lift Reserve Indicator
 • LLRA – radiowysokościomierz "krótkiego zasięgu” Low Range Radio Altimeter
 • LOC – lokalizator, element ILS LOCalizer
                                     

8. M

 • MDH – minimalna wysokość względna zniżania Minimum Descent Height
 • MTOW – maksymalna masa startowa Maximum Take-Off Weight
 • MTOM – alternatywne określenie maksymalnej masy startowej Maximum Take-Off Mass
 • MLS – radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie, opierający się na mikrofalach Microwave Landing System
 • METAR – format kodowanego raportu o pogodzie, stosowanego w meteorologii lotniczej Meteorological Aerodrome Report
 • MDA – minimalna wysokość bezwzględna zniżania Minimum Descent Altitude
                                     

9. N

 • NFZ – strefa zakazu lotów No-Flight Zone
 • NOTAM – zwięzła depesza informacyjna wydawana na żądanie przez Kierownictwo lotów, skierowana personelu lotniczego Notice To AirMan
 • NOTAR – system używany w śmigłowcach bez wirnika ogonowego NO TAil Rotor
 • NOF – komórka organizacyjna wyznaczona przez dane państwo do prowadzenia międzynarodowej wymiany depesz NOTAM International NOTAM Office
                                     

10. P

 • PANSA – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ang. Polish Air Navigation Services Agency
 • POWL – potencjał siły nośnej skrzydeł Potential Of Wing Lift
 • PCU – układ sterowania mocą Power Control Unit
 • PSR – radar pierwotny Primary Surveilance Radar
 • PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
                                     

11. Q

 • QFE – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający ciśnienie nad lotniskiem, używany do ustawiania wysokościomierza Field Elevation
 • QDM – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający kurs magnetyczny do punktu
 • QFF – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
 • QNE – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający ciśnienie standardowe 1013.25 hPa 760 mmHg
 • QDR – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający kierunek magnetyczny od punktu
 • QNH – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający ciśnienie lokalne, sprowadzone do poziomu morza
 • QUJ – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający kierunek rzeczywisty do punktu
 • QGH – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający procedure podejścia do lądowania według radionamiernika wysokiej częstotliwości VDF
 • QFU – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający kierunek magnetyczny używanej drogi startowej
 • QAR – rejestrator szybkiego dostępu Quick Access Recorder
 • QTE – jeden z tzw. kodów Q, oznaczający kierunek rzeczywisty od punktu


                                     

12. R

 • RCDI – alternatywne określenie wariometru Rate of Climb and Descent Indicator
 • RA – tzw. "propozycja rozwiązania” systemu TCAS Resolution Advisory
 • RAT – awaryjna turbina powietrzna Ram Air Turbine
 • RA – radiowysokościomierz Radar Altimeter/Radio Altimeter
 • RVR – widoczność drogi startowej Runway Visual Range
 • RDF – Radio Direction Finding
                                     

13. S

 • STOVL – określenie samolotu zdolnego do krótkiego startu i pionowego lądowania Short Take-off and Vertical Landing
 • STAR – opublikowana procedura dolotowa do lotniska Standard Terminal Arrival Route
 • SIGI – Space Integrated GPS/INS
 • SLAR – pokładowy radar obserwacji bocznej Side Looking Airborne Radar
 • STOBAR – określenie samolotu przystosowanego do startu i lądowania na lotniskowcach, jest to kombinacja STOVL i CTOL Short Take Off But Arrested Recovery
 • STCA – system krótkoterminowego ostrzegania przed kolizją, montowany na lotniskach Short Term Conflict Alert
 • STOL – określenie samolotu zdolnego do krótkiego startu i lądowania Short Take-off and Landing
 • SSR – wtórny radar dozorowania Secondary Surveillance Radar
 • SAS – system poprawy stabilności Stability Augmentation System
                                     

14. T

 • TMA – Rejony kontrolowane lotnisk cywilnych Terminal Manoeuvring Area
 • TWR – kontrola lotniska Tower
 • TAF – depesza zawierająca prognozę pogody dla danego lotniska Terminal Aerodrome Forecast
 • TFR – radar omijania przeszkód terenowych Terrain Following Radar
 • TA – tzw. "propozycja ruchowa” systemu TCAS Traffic Advisory
 • TAWS – system ostrzegania o zbliżającej się powierzchni gruntu Terrain Awareness and Warning System
 • TP – transponder alternatywny skrót
 • TPDR – transponder
 • TAS – prędkość rzeczywista lotu względem opływających statek powietrzny strug powietrza True Air Speed
 • TCAS – pokładowy system zapobiegający zderzeniom statków powietrznych Traffic Alert and Collision Avoidance System
                                     

15. V

 • VFR – zasady lotu z widocznością Visual Flight Rules
 • VTOHL – określenie samolotu zdolnego do pionowego startu, ale konwencjonalnego lądowania Vertical Take Off Horizontal Landing
 • VSI – wariometr Vertical Speed Indicator
 • VOR – rodzaj radiolatarni stosowanej w nawigacji VHF Omni-directional Range
 • VLF – bardzo mała częstotliwość 3-30KHz Very Low Frequency
 • VVI – alternatywne określenie wariometru Vertical Velocity Indicator
 • VDF – radionamiernik wysokiej częstotliwości Very high frequency Direction-Finding station
 • VTOL – określenie samolotu zdolnego do pionowego startu i lądowania Vertical Take-off and Landing
 • V/STOL – określenie samolotu zdolnego do pionowego startu i lądowania w pionie oraz startu i lądowania na krótkich pasach startowych Vertical/Short Take Off and Landing
 • VHF – bardzo wielka częstotliwość 30 – 300MHz Very High Frequency