Poprzednia

ⓘ Wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej
                                     

ⓘ Wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej

Wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej – element wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych działań w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument: globalne kwoty połowowe, przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe.

Ważną rolę w finansowaniu zadań związanych z rozwojem rybołówstwa, gospodarką zasobami rybnymi, zmianami strukturalnymi w tym sektorze oraz rewitalizacją obszarów morskich odgrywa utworzony w 1993 roku Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.

Główne założenia

Wspólna organizacja rynku rybnego Unii Europejskiej opiera się na:

  • tworzeniu zasad wymiany handlowej z krajami spoza Wspólnoty.
  • zapewnienie konsumentom i przemysłowi przetwórczemu regularnych dostaw po rozsądnych cenach
  • zrównoważona eksploatacja żywych zasobów wodnych z biologicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia
  • stosowaniu cen minimalnych, poniżej których nie wolno sprzedawać produktów rybołówstwa
  • ochrona zasobów przed przełowieniem
  • jednolitych standardach produktów rybołówstwa pochodzenia wspólnotowego
  • tworzeniu organizacji producentów, które reprezentują interesy rybaków wspólnotowych

Znaczenie sektora dla gospodarki i społeczeństwa

Wielu obywateli UE utrzymuje się z morza i jego zasobów – przede wszystkim ryb, ale także energii pochodzącej z przybrzeżnych pól naftowych i gazowych. Działalność floty handlowej UE zależy od oceanów. Obszary przybrzeżne przyciągają turystów – to także prężny sektor gospodarki. Unijny sektor rybołówstwa jest czwartym co do wielkości tego rodzaju sektorem w świecie. Co roku dostarcza on około 6.4 mln ton ryb. W sektorze rybołówstwa i przetwórstwa rybnego pracuje ponad 350 tysięcy osób.

Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki rybołówstwa

UE zawarła z krajami trzecimi partnerskie umowy o połowach, na forum regionalnych i międzynarodowych organizacji rybołówstwa prowadzi negocjacje zmierzające do tego, by wodami w całym świecie gospodarowano w sposób uregulowany, przejrzysty i zrównoważony oraz by nadmiernie ich nie eksploatowano.

Umowy te dają unijnym rybakom możliwość połowów na odległych wodach, a tym samym sprzyjają stałemu zaopatrywaniu rynku UE – w zamian za środki finansowe, dzięki którym kraje trzecie, w tym kraje rozwijające się, mogą inwestować w przemysł rybacki i powiększać zasoby rybne.