Poprzednia

ⓘ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji
                                     

ⓘ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

Kadencja Sejmu rozpoczęła się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie zwołane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 8 listopada 2011, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia VIII kadencji Sejmu RP, 11 listopada 2015 roku.

                                     

1. Marszałek Sejmu

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 8 listopada 2011 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Józef Zych Polskie Stronnictwo Ludowe. Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Bronisław Komorowski spośród grupy posłów o najstarszym wieku.

Marszałek Sejmu VII kadencji:

 • p.o. Jerzy Wenderlich Sojusz Lewicy Demokratycznej od 23 VI 2015 do 25 VI 2015
 • Radosław Sikorski Platforma Obywatelska od 24 IX 2014 do 22 VI 2015
 • p.o. Jerzy Wenderlich Sojusz Lewicy Demokratycznej od 22 IX 2014 do 24 IX 2014
 • Ewa Kopacz Platforma Obywatelska od 8 XI 2011 do 22 IX 2014
 • Małgorzata Kidawa-Błońska Platforma Obywatelska od 25 VI 2015
                                     

2. Wicemarszałkowie Sejmu

Zgodnie z uchwałą z 8 listopada 2011, liczbę wicemarszałków ustalono na pięciu. Wicemarszałkami zostali wybrani:

 • Eugeniusz Grzeszczak PSL od 8 XI 2011
 • Elżbieta Radziszewska PO od 24 IX 2014
 • Jerzy Wenderlich SLD od 8 XI 2011
 • Wanda Nowicka posłanka niezrzeszona od 8 XI 2011
 • Cezary Grabarczyk PO od 8 XI 2011 do 22 IX 2014
 • Marek Kuchciński PiS od 8 XI 2011
                                     

3. Prezydium Sejmu

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP. Skład prezydium:

 • Wanda Nowicka posłanka niezrzeszona – wicemarszałek Sejmu RP
 • Marek Kuchciński PiS – wicemarszałek Sejmu RP
 • Małgorzata Kidawa-Błońska PO – marszałek Sejmu RP
 • Jerzy Wenderlich SLD – wicemarszałek Sejmu RP
 • Eugeniusz Grzeszczak PSL – wicemarszałek Sejmu RP
 • Elżbieta Radziszewska PO – wicemarszałek Sejmu RP
                                     

4. Konwent Seniorów

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów lub kół. Skład prezydium:

 • Marek Kuchciński PiS – wicemarszałek Sejmu RP
 • Mariusz Błaszczak PiS – przewodniczący klubu
 • Wanda Nowicka posłanka niezrzeszona – wicemarszałek Sejmu RP
 • Jan Bury PSL – przewodniczący klubu
 • Eugeniusz Grzeszczak PSL – wicemarszałek Sejmu RP
 • Rafał Grupiński PO – przewodniczący klubu
 • Jerzy Wenderlich SLD – wicemarszałek Sejmu RP
 • Leszek Miller SLD – przewodniczący klubu
 • Jarosław Gowin ZP – przewodniczący klubu
 • Małgorzata Kidawa-Błońska PO – marszałek Sejmu RP
 • Elżbieta Radziszewska PO – wicemarszałek Sejmu RP
                                     

5. Komisje

Zgodnie z regulaminem w Sejmie jest 27 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych. Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.

                                     

6. Posłowie

Dane statystyczne dotyczące Sejmu VIII kadencji w dniu pierwszego posiedzenia:

Liczba mandatów według płci Liczba mandatów według stażu poselskiego Liczba mandatów według wieku Średni wiek posłów
                                     

7.1. Prace Sejmu Rok 2011

 • Cezary Grabarczyk www,
 • Eugeniusz Grzeszczak www,
 • 8 XI – podjęcie uchwał o wyborze wicemarszałków Sejmu
 • Jerzy Wenderlich www,
 • 8 XI – pierwsze posiedzenie Sejmu
 • Wanda Nowicka 243, Beata Kempa 154, obie kandydatury 20, większość bezwzględna 209 www.
 • Wanda Nowicka www,
 • 8 XI – podjęcie uchwały o wyborze Marszałka Sejmu: Ewa Kopacz – 300 głosów za, Marek Kuchciński – 150 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się www
 • Marek Kuchciński www,
 • 1 XII – wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej ze stanowiska Wicemarszałek Sejmu www
 • 15 XII – informacja premiera w sprawie przyszłości Unii Europejskiej
 • 19 XI – wybór składu komisji Etyki Poselskiej www, do Spraw Unii Europejskiej www
 • 17 XI – wybór sekretarzy Sejmu, składów osobowych komisji sejmowych i członków Trybunału Stanu
 • 18 XI – exposé premiera Donalda Tuska →Drugi rząd Donalda Tuska
 • 15 XII – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego www
 • 19 XI – udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów www
 • 21 XII – informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie I-VI 2011 www
 • 1 XII – wybór składu komisji do Spraw Służb Specjalnych www
 • 14 XII – pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2012 www


                                     

7.2. Prace Sejmu Rok 2012

 • 17 II – informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
 • 26 XI – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży www
 • 8 XII – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych www
 • 12 I – sprawozdanie Komisji Zdrowia o projekcie ustawy dotyczącej zmianie ustawy o refundacji www
 • 24 X – sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną
 • 11 V – trzecie czytanie rządowego projektu o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej ws. zmiany Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro
 • 26 I – informacja premiera na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków
 • 26 I – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza www
 • 30 VIII – informacja premiera i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold.
 • 24 X – pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2013 www
 • 14 IX – sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej www
 • 29 III – informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku
 • 2 III – pierwsze czytanie projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA www
 • 14 IX – informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2009 r.
 • 30 VIII – pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i prokuratury dotyczących spółki Amber Gold oraz podmioty od niej zależne www
 • 9 XII – informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie I-VI 2012 www


                                     

7.3. Prace Sejmu Rok 2013

 • 25 I – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie budżetu na rok 2013 www
 • 20 VII – Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku www
 • 3 I – sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych www
 • 21 III – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze www
 • 19 IV – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych wwww
 • 11 X – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby www
 • 24 V – informacja Rady Ministrów na temat zapowiadanych przez firmy masowych zwolnień pracowników www
 • 22 III – informacja premiera na temat sytuacji w PLL LOT SA.
 • 19 IV – informacja premiera w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland oraz w polskim przemyśle motoryzacyjnym.
 • 8 III – poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premiera Donalda Tuska i wybranie Piotra Glińskiego na stanowisko premiera www
 • 7 II – informacja premiera na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów "Infrastruktura i środowisko" oraz "Rozwój Polski Wschodniej", a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku nadzoru nad Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
 • 25 I – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza www
 • 3 XII – podjęcie uchwały w sprawie sytuacji na Ukrainie www
 • 6 XI – sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" www
 • 20 III – informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku
 • 5 IV – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka www
 • 19 VI – sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych www
 • 11 X – pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2014 www
 • 24 VII – sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 roku www
 • 22 III – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks wyborczy www
 • 12 VII – powołanie Marka Michalaka na urząd rzecznika praw dziecka www
 • 23 X – sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka oraz członków Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego www
 • 5 IV – sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych www
 • 19 IV – sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych www
 • 25I – sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o obywatelskim projekcie ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA www
 • 26 VII – powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli www
 • 25 I – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich druk nr 554 www
 • 23 V – sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich www
 • 24 X – rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji – "Ratuj maluchy i starsze dzieci też" www
 • 19 IV – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych www
 • 21 VII – sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 www
 • 25 I – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego www
 • 25 I – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich druk nr 552 www
 • 19 II – informacja premiera na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020
 • 11 X – informacja Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd "Paktu dla kultury" zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1% PKB w perspektywie do 2015 r.
 • 19 VI – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych www
 • 23 X – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej www
 • 26 VII – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu za okres od 1 I – 31 XII 2012 r. www
 • 8 II – poselski projekt uchwały o zmianie uchwały Sejmu w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
 • 22 II – informacja ministra edukacji narodowej o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich www
 • 10 VII – informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2012 www
 • 19 IV – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych www
 • 11 IX – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie budżetu na rok 2013
 • 13 XII – podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego www
 • 19 VI – sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
 • 25 VII – informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 www
 • 19 IV – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych www
 • 20 II – sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnego www
 • 24 VII – sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku www
 • 19 IV – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw www
 • 4 I – sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu TU-154M www
 • 18 IV – informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie VII-XII 2012 www
 • 8 II – wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej ze stanowiska Wicemarszałek Sejmu www
                                     

7.4. Prace Sejmu Rok 2014

 • 25 VII – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu za okres od 1 I – 31 XII 2013 r. www
 • 1 X – udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów www
 • 7 II – informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z "Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii" w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia www
 • 12 IX – informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej www
 • 24 IX – podjęcie uchwały o wyborze na Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego – 233 głosów za, 143 głosów przeciw, 62 głosy wstrzymujące się www
 • 25 VII – pierwsze czytanie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej w celu zbadania okoliczności powstania projektu ustawy o likwidacji WSI
 • 24 I – pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach www
 • 24 I – podjęcie uchwały w sprawie sytuacji na Ukrainie www
 • 7 II – informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z "Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii" w 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia www
 • 10 VI – wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariusza Kamińskiego za czyn określony we wniosku Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie www
 • 1 X – exposé premier Ewy Kopacz →Rząd Ewy Kopacz
 • 25 VI – udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów www
 • 25 VII – powołanie Wojciecha Wiewiórowskiego na urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www
 • 5 III – podjęcie uchwały w sprawie solidarności z Ukrainą www
 • 5 III – informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie
 • 19 II – informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na Ukrainie
 • 10 I – sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka www
 • 5 II – informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej www
 • 24 IX – podjęcie uchwał o wyborze wicemarszałka Sejmu Elżbiety Radziszewskiej www.
 • 10 X – pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2015 www
 • 3 XII – odwołanie Wojciecha Wiewiórowskiego z urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www
 • 11 VII – sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 www


                                     

7.5. Prace Sejmu Rok 2015

 • 9 IV – powołanie Edyty Bielak-Jomaa na urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www
 • 6 II – informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2014 przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej www
                                     

7.6. Prace Sejmu Uchwały

 • 13 XII – w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego www
 • 4 I 2013 – w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego www
 • 25 V – w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich www
 • 24 IV 2014 – w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci www
 • 8 XI 2013 – w 65. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda www
 • 17 II 2012 – w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej www
 • 7 XII 2012 – w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Turowicza www
 • 31 VIII 2012 – w sprawie hołdu wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937-1938 www
 • 12 VII 2013 – Karta Praw Osób z Autyzmem www
 • 14 XII 2012 – w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego www
 • 26 IX 2014 – w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz przedstawicielach innych mniejszości religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną Państwo Islamskie na obszarze północnego Iraku i Syrii www
 • 19 IV – w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego www
 • 24 IV 2014 – w sprawie upamiętnienia papieża błogosławionego Jana Pawła II www
 • 28 VI 2012 – w sprawie nadania Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego www
 • 12 VII 2013 – w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom www
 • 28 IX 2012 – w sprawie uczczenia 20. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Mołdawią www
 • 21 VI 2013 – w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin www
 • 12 VII 2013 – w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r. www
 • 17 II 2012 – w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę Jego urodzin www
 • 17 IV – w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim www
 • 21 XII 2011 – w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla www
 • 23 X 2013 – w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego www
 • 28 IX 2012 – w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni www
 • 12 XII 2013 – w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci www
 • 27 IX 2013 – w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka www
 • 10 V 2013 – w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022 r. www
 • 12 X 2012 – w sprawie uczczenia pamięci Zofii i Stefana Korbońskich www
 • 22 I 2014 – w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin www
 • 28 VI 2012 – w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku www
 • 8 XI 2013 – w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego www
 • 21 II 2014 – w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego www
 • 3 III 2015 – w związku z tragiczną śmiercią Borysa Niemcowa www
 • 15 VI 2012 – w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego www
 • 10 X 2014 – w sprawie 30. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki www
 • 2 III 2012 – w sprawie sytuacji w Republice Białoruś www
 • 15 V 2015 – w sprawie uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci www
 • 26 IX 2014 – w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni dokonanej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1940 www
 • 13 VII 2012 – w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego www
 • 25 VII 2014 – w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego www
 • 25 VII 2014 – w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego www
 • 9 V 2014 – w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego www
 • 23 XI 2012 – w sprawie uczczenia 70. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota" www
 • 27 VII 2012 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów www
 • 9 XI 2012 – w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych www
 • 12 X 2012 – w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania www
 • 12 IX 2014 – w 25. rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego www
 • 25 V 2012 – w sprawie uczczenia 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego www
 • 5 VI 2014 – w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino www
 • 6 XI 2013 – w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego www
 • 7 XII 2012 – w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza www
 • 22 V – w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci www
 • 13 IX 2013 – w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem www
 • 25 VII 2014 – w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości www
 • 25 I 2013 – w sprawie upamiętnienia powstania Teatru Polskiego w Warszawie www
 • 13 XII – w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego www
 • 30 III 2012 – w sprawie uczczenia pamięci Jana Rybkowskiego w 100. rocznicę Jego urodzin www
 • 22 XII 2011 – w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci www
 • 25 VII 2014 – w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy śmierci Romualda Traugutta www
 • 21 II 2014 – w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin www
 • 6 XII 2013 – w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych www

Użytkownicy również szukali:

sejm v kadencji, sejm vi kadencji, sejm vii kadencji posłowie, sejm vii kadencji, senat vii kadencji,

...
...
...