Poprzednia

ⓘ Kategoria:Układy fizyczne
                                               

Układ fizyczny

Układ fizyczny – układ, w postaci obiektu fizycznego lub zbioru takich obiektów. Może on być oddzielony od otoczenia wyraźnymi granicami, które są powierzchniami nieciągłości określonych wielkości fizycznych, charakteryzujących układ. W znaczeniu używanym w mechanice klasycznej to przede wszystkim zbiór ciał. Układ fizyczny nie oddziałujący z otoczeniem, to układ fizyczny odosobniony. Układ fizyczny rozpatrywany ze względu na jego stan termodynamiczny oraz wymianę z otoczeniem energii i składników cząstek, to układ termodynamiczny. Wyróżnia się: układ termodynamicznie otwarty - gdy możliwy ...

                                               

Kwantowy oscylator harmoniczny

                                               

System przyczynowy

System przyczynowy, system fizyczny, system nieantycypujący – układ, w którym wyjścia zależą od wejść bieżących i przeszłych, ale nie od wejść przyszłych. Układ taki nie wykazuje reakcji, nim nie nastąpi jego pobudzenie. Wyjście takiego układu y t 0 {\displaystyle yt_{0}} zależy tylko od wejść x t {\displaystyle xt} dla wartości t ⩽ t 0. {\displaystyle t\leqslant t_{0}.} W teorii sterowania przyczynowość oznacza, że realizacja transmitancji regulatora R s {\displaystyle Rs} nie wymaga predykcji prognozowania sygnałów pomiarowych z obiektu, to znaczy może być zrealizowana na podstawie poprz ...

                                               

Układ kwantowy

Układ kwantowy – fizycznie istniejący bądź rozpatrywany teoretycznie układ fizyczny, którego właściwości nie da się przedstawić bez odnoszenia się do fizyki kwantowej. Do opisu układów kwantowych używa się przestrzeni Hilberta H. Układy złożone z kilku podukładów opisujemy używając iloczynu tensorowego przestrzeni Hilberta, na przykład dla k podukładów mamy: H = H 1 ⊗ H 2 ⊗ ⋯ ⊗ H k {\displaystyle H=H_{1}\otimes H_{2}\otimes \dots \otimes H_{k}}.

                                               

Układ odosobniony

Układ odosobniony - dowolny wyizolowany od otoczenia układ, na który nie działają żadne siły zewnętrzne. Jeżeli na przykład układ taki składa się z dwóch punktów materialnych, wówczas jedynymi siłami działającymi w układzie odosobnionym są siły wywierane przez te punkty materialne na siebie nawzajem.

                                               

Układ termodynamicznie izolowany

Układ termodynamicznie izolowany – układ termodynamiczny, który nie wymienia z otoczeniem ani materii, ani energii. Z zasady zachowania energii wynika, że suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała. W szczególności nie zmienia się energia wewnętrzna układu, co jest ujęte w pierwszej zasadzie termodynamiki. Jego poszczególne elementy mogą wymieniać między sobą energię oraz masę, ale suma energii wszystkich przemian w układzie izolowanym musi być równa 0.

                                               

Układ termodynamicznie otwarty

                                               

Układ termodynamicznie zamknięty

Układ termodynamicznie zamknięty – taki układ termodynamiczny, który nie wymienia z otoczeniem masy natomiast może wymieniać energię. Z punktu widzenia wymiany energii układ może być zamknięty: adiabatycznie – nie wymienia energii na sposób ciepła jest izolowany termicznie, ale może wymieniać energię na sposób pracy, diatermicznie – energia jest wymieniana na sposób ciepła i na sposób pracy.

                                               

Układ termodynamiczny

Układ termodynamiczny – rodzaj układu fizycznego, czyli zespołu wzajemnie oddziałujących obiektów makroskopowych, które mogą wymieniać energię i materię. Układ jest oddzielony od otoczenia jednoznacznie zdefiniowaną granicą, istniejącą realnie i dostrzegalną albo czysto myślową. Wyodrębniony zespół obiektów nazywa się układem termodynamicznym wtedy, gdy jest przedmiotem badań prowadzonych metodami termodynamicznymi, pozwalającymi opisać stan układu w różnych warunkach oraz przemiany, które w nim zachodzą. Stan układu jednoznacznie charakteryzuje odpowiednia, zależna od rodzaju układu, licz ...