Poprzednia

ⓘ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
                                     

ⓘ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego siedziba znajduje się w przedwojennym budynku Wolnej Wszechnicy Polskiej, przy ul. POW 3/5 w Łodzi.

                                     

1. Historia

Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat dwudziestych XX wieku – wówczas w Łodzi działała Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych. W 1937 r. funkcjonowanie w Łodzi rozpoczął Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński. Łódzki Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej rozpoczął budowę gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku. W 1945 r. wydano dekret powołujący Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. Na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej, która działała w Łodzi od 1945 r. utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: Ekonomika Przemysłu, Finanse, Towaroznawstwo, a następnie kierunek Handlowo-Towaroznawczy. W 1961 r. powołano w Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczny. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a także kadrę katedr ekonomicznych Wydziału Prawno Ekonomicznego UŁ oraz katedr socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. W wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ w 1965 r. powołano Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

W styczniu 1981 r. w reakcji na niezarejestrowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przyłączyli się do studentów Wydziału Prawa i Administracji i rozpoczęli strajk okupacyjny pod hasłem "Solidarne czekanie”, w który włączył się później jeszcze Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku część katedr podjęła inicjatywę wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu Wydziału Zarządzania. Starania te uzyskały akceptację Senatu UŁ.

W 2005 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbyło się pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School. Obecnie każdego roku na przełomie czerwca i lipca Wydział gości profesorów oraz studentów z czterech kontynentów.

Od roku 2010 przy Wydziale działa nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne wybudowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W 2015 r. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny obchodził jubileusz 50-lecia istnienia.

Znani absolwenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Wśród znanych absolwentów Wydziału znajdują się między innymi Marek Belka, Andrzej Sapkowski, Jacek Saryusz-Wolski, Krzysztof Candrowicz, Jolanta Chełmińska, Aleksander Gudzowaty, Witold Orłowski.

Kalendarium

 • 2015: pięćdziesięciolecie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
 • 1937: założenie Łódzkiego Oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej
 • 2005: pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
 • 1961: powołanie w Uniwersytecie Łódzkim Wydziału Ekonomicznego
 • 1945: wydanie dekretu powołującego Uniwersytet Łódzki
 • 1965: powołanie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Wybitnymi pracownikami Wydziału byli m.in. profesorowie: Antonina Kłoskowska, Jan Szczepański, Edward Rosset, Jan Lutyński, Jolanta Kulpińska, Jerzy Dietl, Alicja Jaruga.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego. Liczba studentów wynosi blisko 6000, natomiast pracowników naukowo-dydaktycznych około 400. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym prowadzone są wielokierunkowe prace naukowo-badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Dzięki współpracy z uczelniami z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji realizowane są międzynarodowe granty naukowe i projekty badawcze. Odbywają się również wykłady dziekańskie, na które zapraszani są najwybitniejsi przedstawiciele nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i zagranicą. Co roku na wydziale organizowane są takie wydarzenia jak Gala absolwentów czy Dzień EkSocu.

                                     

2. Oferta kształcenia

W roku akademickim 2017/2018 studenci mają możliwość kształcenia się na 21 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim, na wszystkich poziomach kształcenia: studiach I stopnia licencjackich, II stopnia magisterskich oraz studiach III stopnia doktoranckich. Wydział posiada również ofertę studiów podyplomowych 26 kierunków.

Jakość badań i kształcenia jest potwierdzona kategorią "A” w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaną Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu w 2017 r.

Oferowane kierunki studiów

 • Informatyka
 • Rynek finansowy
 • Ekonomia
 • Rewitalizacja miast
 • Informatyka i ekonometria
 • Gospodarka przestrzenna
 • Polityka społeczna
 • Economics and International Business
 • Logistyka
 • Ekonomia ekobiznes, studia w języku angielskim
 • Socjologia
 • Analityka gospodarcza
 • Finanse międzynarodowe
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonomia ekobiznes
 • Ekonomia miasta zrównoważonego
 • Bankowość i finanse cyfrowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia, studia w języku angielskim
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Praca socjalna
                                     

3. Baza dydaktyczna

Bazę dydaktyczną wydziału stanowią sale wykładowe o powierzchni od 32 m² do 443 m² mogące pomieścić od 16 do 402 osób. Wydział dysponuje także najnowszym sprzętem komputerowym rozmieszczonym w 20 pracowniach komputerowych, sprzętem multimedialnym, nagłośnieniem, profesjonalną obsługą techniczną, powierzchniami pod stoiska reklamowe i systemy wystawiennicze. Na terenie wydziału dostępne jest wi-fi oraz biblioteka wydziałowa. Dodatkowo istnieje część gastronomiczna.

                                     

4. Współpraca z otoczeniem

Wydział posiada bogate tradycje w budowaniu relacji z otoczeniem. Regularnie podejmowanych jest wiele działań, mających na celu upraktycznienie przekazywanej wiedzy, inicjowanych przede wszystkim przez Radę Biznesu oraz Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych.

Program współpracy z otoczeniem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na lata 2017–2022

Program jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie współpracy z otoczeniem. Otoczenie to rozumiane jest jako system podmiotów – przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora publicznego i innych instytucji, które są zainteresowane wymianą wiedzy i doświadczeń ze studentami i pracownikami uczelni – z którymi ze względu na rzeczywistą i potencjalną częstotliwość kontaktów oraz relatywną bliskość, możliwe jest budowanie trwałych i wzajemnie korzystnych relacji.

Cele strategiczne skupiają się na praktycznym modelu kształcenia kreatywności, kultury i przedsiębiorczości oraz funkcjonowaniu wydziału jako miejsce wymiany myśli, debaty i współpracy.

Rada Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Rada Biznesu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym została powołana w 2009 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Poprzez członkostwo w Radzie Biznesu stają się oni oficjalnymi Partnerami Wydziału. Przedstawiciele wchodzący w skład Rady Biznesu związani są z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym na wielu płaszczyznach poprzez:

 • promowanie najzdolniejszych studentów poprzez fundowanie stypendiów i nagród,
 • wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami,
 • prowadzenie wspólnej edukacji i współtworzenie programów dydaktycznych;
 • pozyskanie partnerów do finansowania badań, dydaktyki oraz rozbudowy infrastruktury organizacyjnej i technicznej uczelni,
 • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów,
 • promowanie najzdolniejszych absolwentów pomoc w uzyskaniu przez nich pierwszej pracy,
 • pozyskiwanie miejsc do odbywania praktyk studenckich,

Firmy reprezentowane w Radzie Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego:

 • Kastor SA
 • Polskapress Sp. z o.o. Oddział Prasa Łódź
 • Magellan SA
 • Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o.
 • OSTC Poland Sp. z o. o.
 • PwC w Łodzi
 • Danfoss Poland Sp. z o.o.
 • EY Polska
 • Infosys Poland Sp. z o.o.
 • Toya Sp. z o.o.
 • Philips Polska
 • BRE Bank SA mBank
 • Narodowy Bank Polski
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bawełna” w Łodzi
 • Bank Zachodni WBK
 • Shumee SA
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dom Jubilerski A&A


                                     

5. Działalność studencka

Obecnie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym działa 20 studenckich kół naukowych:

 • SKN Login
 • SKN Polityki
 • SKN Taurus
 • SKN 4 Future
 • SKN Spatium
 • SKN Real Estate
 • SKN Forecast
 • SKN SFI
 • SKN Metoda
 • SKN Enactus
 • SKN Opteam
 • SKN Desiderium
 • SKN Progress
 • SKN Social Force
 • SKN Im-Tech
 • SKNS Anova
 • SKN Equilibrium
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów
 • SKN Human Resources Management
 • SKN Inwestor

Oprócz kół naukowych na wydziale działa również Wydziałowa Rada Samorządu Studentów oraz Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów.

                                     

6. Szkoła patronacka

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny działa na rzecz upowszechniania nauki i edukacji w regionie. W działanie to wpisuje się projekt Wydziału "Szkoła Patronacka”, obejmujący współpracę z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi w Łodzi i w regionie. Od stycznia 2013 roku patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ objętych zostało 25 szkół ponadgimnazjalnych.

                                     

7. Współpraca międzynarodowa

Na wydziale realizowanych jest wiele programów umożliwiających studentom i pracownikom udział w programach takich jak Erasmus +, Mobility Direct czy Summer School.

Program Erasmus polega na realizowaniu wyjazdów stypendialnych do uczelni w 28 krajach Unii Europejskiej, a także krajów EFTA/EOG i państw kandydujących do UE Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Wyjazdy są możliwe do zrealizowania dzięki podpisywanym od lat umowom o współpracy z uczelniami z całej Europy.

Program Mobility Direct to program Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiający jednosemestralną wymianę studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi z krajów spoza Unii Europejskiej. Program cieszy się zainteresowaniem wśród wschodnich partnerów, m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Każdego roku Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ przyjmuje ponad 100 studentów zza wschodniej granicy na jeden semestr nauki.

Summer School to cykl seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz przez partnerów wydziału: Uniwersytet w Iwanowie Rosja, Uniwersytet UISEK w Quito Ekwador, Uniwersytet FMU w São Paulo Brazylia, La Universidad Autonoma del Estado de Mexico w Toluce Meksyk. Inicjatywa podjęta została przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i Facultades Metropolitanas Unidas w São Paulo w 2004 r. na podstawie porozumienia dotyczącego utworzenia Polsko-Brazylijskiej Szkoły Letniej. Dwa lata później Szkoła została rozszerzona o Universidad SEK z Quito. W następnych latach włączały się do współpracy kolejne uczelnie. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział studenci i wykładowcy z Europy, Ameryki Południowej i Azji. Częścią programu jest również Łódzka Szkoła Letnia Łódź Summer School, organizowana corocznie na przełomie czerwca i lipca. Celem seminarium jest umożliwienie młodym ludziom z różnych krajów nawiązanie kontaktów i współpracy oraz dyskusji na temat kulturowych, społecznych oraz ekonomicznych aspektów związanych z procesami globalizacji i integracji europejskiej. W 2017 roku 13 edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 2-16 lipca pod hasłem przewodnim: The Regional Development, the Revitalisation and Healthy Cities.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kształcenia akademickiego oraz badań naukowych jest możliwa dzięki 52 umowom bilateralnym podpisanym przez władze wydziału z władzami uczelni partnerskich.                                     

8. Struktura

Wydział składa się z 8 instytutów, w skład których wchodzi 39 katedr, 4 zakłady i pracownia.

 • Katedra Ekonometrii
 • Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
 • Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
 • Instytut Ekonometrii
 • Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
 • Katedra Ekonomii Rozwoju
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej
 • Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej
 • Instytut Ekonomii
 • Katedra Funkcjonowania Gospodarki
 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
 • Katedra Makroekonomii
 • Katedra Mikroekonomii
 • Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
 • Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
 • Katedra Badań Operacyjnych
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej
 • Katedra Logistyki
 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej
 • Pracownia Gospodarki Elektronicznej Electronic Commerce
 • Instytut Finansów
 • Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
 • Katedra Finansów Publicznych
 • Katedra Bankowości
 • Katedra Finansów i Rachunkowości MSP
 • Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych
 • Katedra Finansów Korporacji
 • Katedra Ubezpieczeń
 • Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
 • Instytut Gospodarki Międzynarodowej
 • Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej
 • Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 • Katedra Ekonometrii Przestrzennej
 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Katedra Polityki Ekonomicznej
 • Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
 • Katedra Socjologii Sztuki i Edukacji
 • Katedra Socjologii Kultury
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
 • Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
 • Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
 • Zakład Badań Komunikacji Społecznych
 • Instytut Socjologii
 • Zakład Badań Kultury Europejskiej
 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności
 • Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych
 • Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych
 • Katedra Socjologii Wsi i Miasta
 • Instytut Statystyki i Demografii
 • Katedra Metod Statystycznych
 • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
 • Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej
                                     

9. Władze od 2016

 • Prodziekan ds. kształcenia i toku studiów: dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ
 • Prodziekan ds. ekonomicznych: dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ
 • Prodziekan ds. projektów i toku studiów: dr hab. Mariusz Sokołowicz
 • Prodziekan ds. rozwoju: dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ
 • Dziekan dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
 • Prodziekan ds. personalnych i toku studiów: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ
 • Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab. Krzysztof Konecki