Poprzednia

ⓘ Kara szkolna
                                     

ⓘ Kara szkolna

Statut danej szkoły określa kary stosowane wobec uczniów. Nie mogą one naruszać godności, ani nietykalności cielesnej ucznia.

W 2001 roku w Polsce zakazono stosowania kar cielesnych w szkole.

Przykłady kar szkolnych:

  • skreślenie z listy uczniów jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
  • upomnienie pisemne nauczyciela lub wychowawcy klasy,
  • pouczenie słowne,
  • upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
  • przeniesienie do klasy równoległej,
  • przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty,
  • zawieszenie bądź ograniczenie praw ucznia,

Uczeń może się odwołać od nałożonej na niego kary do właściwego organu szkoły, następnie istnieje możliwość wniesienia skargi do kuratora oświaty. Od decyzji dyrektora szkoły o wymierzeniu ostatniej z powyższych kar służy odwołanie do kuratora oświaty. Decyzja kuratora oświaty może być zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego.