Poprzednia

ⓘ Andrzej Wróbel (prawnik)
Andrzej Wróbel (prawnik)
                                     

ⓘ Andrzej Wróbel (prawnik)

Andrzej Wróbel – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2011–2017 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, redaktor naczelny miesięcznika "Państwo i Prawo”.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został w 1976 pracownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na tej uczelni. W 1982 doktoryzował się, a w 1991 uzyskał na UMCS stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne. W 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie publicznym w tym administracyjnym i prawie europejskim. Odbywał staże i prowadził badania naukowe na uczelniach zagranicznych m.in. w Heidelbergu i Lwowie.

Prowadził zajęcia na Uniwersytecie w Katanii, Uniwersytecie Warszawskim i innych uczelniach. Był prodziekanem WPiA UMCS ds. studiów zaocznych studiów administracyjnych 1994. Od 2002 do 2006 zasiadał w Radzie Legislacyjnej IX kadencji, przewodniczył radzie programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Został profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Instytucie Nauk Prawnych PAN, a w 2004 sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wszedł też w skład redakcji "Europejskiego Przeglądu Sądowego”.

W 2010 rekomendowany przez klub poselski SLD do Trybunału Konstytucyjnego z poparciem posłów z innych ugrupowań, w tym PO, nie został jednak wówczas wybrany. W 2011 został zgłoszony po raz kolejny, tym razem wybrano go w skład TK w miejsce Ewy Łętowskiej. Ślubowanie złożył 29 maja tego samego roku. W grudniu 2016 zapowiedział rezygnację ze stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego i powrót do orzekania w Sądzie Najwyższym, motywując swoją decyzję sprzeciwem wobec sposobu, w jaki Prawo i Sprawiedliwość obchodzi się z TK. Prezydent Andrzej Duda powołał go na sędziego Sądu Najwyższego 24 stycznia 2017.

Jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Państwo i Prawo”.

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023.

                                     

2. Wybrane publikacje

 • Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym red., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 • Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich red., Zakamycze, Kraków 2004
 • Warto chronić państwo prawa. Andrzej Wróbel w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017 ​ISBN 978-83-8107-068-3 ​
 • Instytucje prawa administracyjnego współredaktor, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej współautor, FFE, Warszawa 1993
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 3 tomy współautor, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008–2010
 • Postępowanie administracyjne współautor, Zakamycze, Kraków 1998
 • Prawo procesowe administracyjne współredaktor, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych współredaktor, C.H. Beck, Warszawa 2007
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji współredaktor, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz współautor, Zakamycze, Kraków 2000
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji współautor, Zakamycze, Kraków 2002
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności współautor, C.H. Beck, Warszawa 2010