Poprzednia

ⓘ Struktura organizacyjna Świadków Jehowy
                                     

ⓘ Struktura organizacyjna Świadków Jehowy

Struktura organizacyjna Świadków Jehowy – organizacja Świadków Jehowy zarządzana jest w sposób określany przez nich jako teokratyczny. W społeczności Świadków Jehowy nie występuje podział na duchownych i laików – wszyscy są duchowymi braćmi i siostrami. Uważają, że trzeba należeć do zorganizowanej religii, która musi wpływać na codzienne życie człowieka. Praktykowanie religii nie jest dla nich tylko jednym z elementów życia, ale drogą życiową, to znaczy, że zasadom wiary podporządkowane mają być wszystkie sprawy nie tylko związane z oddawaniem czci Bogu, ale też z życiem codziennym.

                                     

1. Ciało Kierownicze

Ciało Kierownicze to niewielka grupa starszych czyli nadzorców Świadków Jehowy, sprawujących nadzór nad ; nauczających w kwestiach religijnych, w oparciu o Biblię.

Członkowie Ciała Kierowniczego należą do "klasy pomazańców” uważanych przez współwyznawców za "namaszczonych duchem świętym”. Liczba uważających się za pomazańców, którzy obecnie żyją na świecie wynosi około 20 tysięcy. Ciało Kierownicze utożsamiane jest z "niewolnikiem wiernym i roztropnym” określenie z Mt 24:45, według PNŚ. Ów "niewolnik" to: "niewielka grupa braci namaszczonych Duchem Świętym, która usługuje w Biurze Głównym podczas obecności Chrystusa i ma bezpośredni udział w przygotowywaniu i rozdzielaniu pokarmu duchowego".

                                     

2. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe

Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe to korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. Korporacje: "Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”, "Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”. W celu spełnienia wymogów prawnych Świadkowie Jehowy tworzyli w różnych krajach podobne korporacje, traktowane jako filie Towarzystwa Strażnica.

                                     

3. Biura Oddziałów Świadków Jehowy

Biura Oddziałów inaczej domy Betel to ośrodki koordynujące działalność Świadków Jehowy w jednym lub kilku krajach. Komitet Oddziału składa się z przynajmniej trzech nadzorców powołanych przez Ciało Kierownicze, a jeden z członków tego komitetu jest jego koordynatorem rotacja tej funkcji następuje co roku, zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazwisk. Dla nich przygotowano specjalne szkolenie: Kurs dla Członków Komitetów Oddziałów i ich Żon. W Biurze Oddziału pracują dobrowolnie ochrzczeni członkowie organizacji Świadków Jehowy jako wolontariusze przez zadeklarowany czas. Wykonują oni prace administracyjne, biurowe i porządkowe potrzebne do działalności wyznania oraz funkcjonowania samego domu Betel. Ośrodki te Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce mieści się on w Nadarzynie pod Warszawą, które nadzoruje działalność Świadków Jehowy w Polsce są dostępne dla osób postronnych – można je zwiedzać nieodpłatnie. Na całym świecie w roku 2019 działało 87 Biur Oddziałów, w których pracowało przeszło 20 tysięcy wolontariuszy. Osoby, które zgłaszają się do służby w Betel mogą to być małżeństwa, zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu, nie mogą posiadać dzieci w okresie tego wolontariatu i muszą mieć dobrą opinię, należą do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy. Wiele Biur Oddziałów posiada własne drukarnie publikacji Świadków Jehowy oraz działy ich tłumaczeń. W krajach, gdzie nie ma Biur Oddziałów ze względu na małą ilość członków lub działalność zakazaną przez władzę państwowe tworzy się "Komitet Kraju", czasami również "Biuro Krajowe: funkcjonujące pod nadzorem któregoś z Biur Oddziału w innym kraju.

Przedstawiciel Biura Głównego Świadków Jehowy dawniejsza nazwa: nadzorca strefy – wytypowany przez Ciało Kierownicze nadzorca co rok odwiedza Biuro Oddziału i biura tłumaczeń na nadzorowanym przez nie obszarze, spotyka się tam z misjonarzami terenowymi Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead lub Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa, udzielając im zachęt, przedstawia też okolicznościowe przemówienie, które jest transmitowane do Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń.

Od roku 1947 do końca sierpnia 2014 funkcjonował podział Oddziałów na okręgi. Około 10 obwodów tworzyło jeden okręg. Okręgi różniły się wielkością w zależności od warunków geograficznych i względów językowych. Ich liczba była zależna od liczby zborów na terenie nadzorowanym przez Biuro Oddziału.                                     

4. Obwód

Na obwód składa się około 20 zborów. Obwody różnią się wielkością w zależności od warunków geograficznych i względów językowych, jak też od liczby zborów na terenie przydzielonych Biuru Oddziału. Zbory w Polsce zostały przydzielone do 72 obwodów polskojęzycznych na terenie Polski istnieje też obwód angielskojęzyczny, obwód rosyjskojęzyczny i obwód ukraińskojęzyczny. Pozostałe zbory i grupy innojęzyczne należą do obwodów, które swym zasięgiem obejmują najczęściej także zbory w Europie 2020. Zasięg i liczba obwodów nie jest stała i może ulegać zmianom zarówno terytorialnym jak i ilościowym. Nadzorca obwodu czyli starszy zamianowany przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, składa co półroczne wizyty w zborach, składających się na obwód. Podczas tej wizyty taki starszy jeżeli ma żonę, to wraz z nią, poświęca czas na osobiste rozmowy z członkami zboru. W czasie wizyty wygłasza okolicznościowe przemówienia na zebraniach, spotyka się również z miejscowymi pionierami, starszymi zboru i sługami pomocniczymi. Odpowiada również za zgromadzenia obwodowe. Nadzorcy obwodu odbywają specjalne szkolenie: Kurs dla Nadzorców Obwodu i Ich Żon. W trakcie wizyty w danym zborze nadzorca obwodu, po omówieniu zaleceń z miejscowym gronem starszych oraz poznaniu kandydatów do zamianowania mianuje on starszych i sług pomocniczych w danym zborze.

                                     

5. Zbór

Mianem zboru określa się zgromadzenie wyznawców. W każdym zborze przewodniczą starsi zboru grono starszych, mający do pomocy sług pomocniczych, a wyznawcy należą do zboru, którego granice administracyjne wyznaczają Świadkowie Jehowy. Istnieją również zbory innojęzyczne na danym terenie np. języka migowego, które swym zasięgiem pokrywają teren kilku ogólnych zborów, na których prowadzą działalność obcojęzyczną w swoim języku. W 2019 roku na świecie działało ogółem 119 712 zborów w 240 krajach – w Polsce – 1277. Zbór składa się z około 50–150 głosicieli i najczęściej we własnej Sali Królestwa przeprowadza dwa zebrania religijne: zebranie w weekend wykład publiczny i studium Strażnicy oraz zebranie w tygodniu – Chrześcijańskie życie i służba, a dla głosicieli również zbiórki do służby polowej. W zborze obchodzone jest jedyne święto, które obchodzą Świadkowie Jehowy – doroczna Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, na którą w 2019 roku na całym świecie przybyło 20 919 042 osoby w Polsce – 177 379.

                                     

6. Grupy służby

Grupa służby to na ogół od 10 do 15 głosicieli w ramach zboru, którą opiekuje się starszy zboru tzw. nadzorca grupy służby lub sługa pomocniczy tzw. sługa grupy służby. W grupie organizuje się zbiórki do służby polowej. Nadzorca grupy dokonuje też wizyt pasterskich u członków grupy – wraz z innym starszym lub sługą pomocniczym. Gdy zachodzi taka potrzeba w ramach zboru może powstać pilotażowa lub stała grupa innojęzyczna lub tzw. grupa na oddaleniu na obszarach słabo zaludnionych, daleko od macierzystego zboru.

                                     

7. Starszy zboru

W zborach starszym zboru, zwanym również nadzorcą zboru jest ochrzczony doświadczony mężczyzna sprawujący nadzór nad zborem. Biblijne kryteria doboru: 1Tm 3:1–7 oraz Tyt 1:5-9. Dodatkowe: Jk 3:13, 17, 18. W organizacji Świadków Jehowy funkcja starszego zboru odpowiada biblijnej funkcji prezbitera gr. πρεσβυτερος, presbyteros. Nie ma ograniczeń co do liczebności starszych nadzorców w jednym zborze. Starszy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród sług pomocniczych usługujących w zborze. Zamianowania dokonuje nadzorca obwodu. Starszy nie wyróżnia się spośród innych członków zboru, ani ubiorem ani tytułami. Nie otrzymuje żadnych gratyfikacji za sprawowanie tej funkcji. W zborze starszym nadzorcom przydzielane są funkcje: koordynator grona starszych, sekretarz zboru, nadzorca służby starsi ci tworzą miejscowy zborowy komitet służby oraz inne funkcje. Starsi prowadzą zebrania zboru niektóre punkty programu przydzielane są również sługom pomocniczym. Starszy, który przestałby spełniać kryteria, traci funkcję.                                     

8. Sługa pomocniczy

Sługa pomocniczy w zborach to osoba wspierająca nadzorców starszych zboru w obowiązkach głównie niezwiązanych z nauczaniem. Kryteria doboru: Biblia, 1Tm 3:8–10, 12, 13. Nie ma ograniczeń co do liczebności sług pomocniczych w jednym zborze. Sługa pomocniczy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród ochrzczonych mężczyzn w zborze. Zamianowania dokonuje nadzorca obwodu. Słudzy pomocniczy zajmują się m.in.: prowadzeniem rozdziału czasopism i innych publikacji, rozdziałem i kartotekami terenów do służby kaznodziejskiej, zapiskami finansowymi zboru, koordynowaniem obsługi nagłośnienia na Sali Królestwa i pracami związanymi z porządkiem i czystością na niej. Niektórzy z nich wygłaszają wykłady publiczne na zebraniach, niektóre punkty programu na zebraniu Chrześcijańskie życie i służba. Mogą też przewodniczyć na zebraniu i prowadzić zbiórki do służby polowej. Sługa pomocniczy, który dobrze spełnia swe obowiązki i nabył kwalifikacji do usługiwania, może z czasem zostać starszym zboru. Sługa pomocniczy za swe usługiwanie nie pobiera żadnej gratyfikacji, ani też nie odróżnia się ubiorem od innych członków zboru. Gdyby przestał spełniać kryteria doboru, traci funkcję sługi pomocniczego.

                                     

9. Misjonarz terenowy

Misjonarz terenowy najczęściej absolwent Biblijne Szkoły Strażnicy – Gilead lub Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa po 5-miesięcznym kursie w tej szkole zwykle otrzymują zagraniczny przydział do działalności misyjnej. Do marca 2020 roku szkołę ukończyło około 9 tysięcy studentów w 148 klasach. Deklarują się poświęcać 130 godzin miesięcznie na działalność kaznodziejską, często też organizują nowe zbory.

                                     

10. Pionier

Pionier to ochrzczony głosiciel Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną ilość godzin w miesiącu lub roku. Pionier pomocniczy poświęca miesięcznie 50 godzin na tę działalność, pionier stały dobrowolnie deklaruje się poświęcać rocznie 840 godzin przeciętnie 70 godzin w miesiącu, a zamianowany pionier specjalny – 130 godzin miesięcznie.

                                     

11. Głosiciel

Głosiciel to kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Głosiciel musi spełniać określone wymagania dotyczące zagadnień religijnych organizacyjnych, biblijnych doktrynalnych i moralnych. Każdy głosiciel może mieć przydzielony teren do służby, na którym powinien dotrzeć do wszystkich jego mieszkańców. Przydzielony teren może po jakimś czasie wymienić. Głosiciel wyruszając do służby przeważnie razem z drugim głosicielem, rozpowszechnia nieodpłatnie publikacje oraz Biblię, zaprasza na zebrania do miejscowej Sali Królestwa, na wykłady podczas kongresu albo na uroczystość Wieczerzy Pańskiej Pamiątkę lub proponuje bezpłatny kurs biblijny. Dobrowolnie składa comiesięczne sprawozdanie ze służby kaznodziejskiej. Nie ma limitu na czas przeznaczony na służbę w danym miesiącu. Ochrzczeni głosiciele mogą zadeklarować, iż w danym miesiącu lub w dłuższym okresie, przeznaczą więcej czasu na głoszenie. Wtedy mogą zostać pionierami.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...