Poprzednia

ⓘ Wilkołaz (gmina)
Wilkołaz (gmina)
                                     

ⓘ Wilkołaz (gmina)

Wilkołaz – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim. To jedna z 213 gmin województwa lubelskiego i jedna z 10 gmin powiatu kraśnickiego. Siedziba gminy to Wilkołaz Pierwszy.

                                     

1. Struktura powierzchni

Według danych z roku 2014 gmina Wilkołaz ma obszar 81.00 km², w tym:

 • użytki leśne: 11%
 • użytki rolne: 83%

Gmina stanowi 8% powierzchni powiatu kraśnickiego.

                                     

2. Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Według danych z 30 czerwca 2014 roku gminę Wilkołaz zamieszkiwało 5525 osób, w tym 2755 mężczyzn i 2770 kobiet

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Wilkołaz w 2014 roku.
                                     

3. Środowisko przyrodnicze

Gmina Wilkołaz położona jest na obszarze Wzniesień Urzędowskich - subregionu znajdującego się w południowo - zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Północno – wschodni fragment gminy znajduje się na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej. Obszar gminy wyróżnia się trzema typami rzeźby:

 • wierzchowiny kredowe pokryte lessem na wysokości ok. 230 - 250 m n.p.m.,
 • terasy zalewowe rzeki Urzędówki wraz z jej bezimiennymi dopływami.
 • powierzchnie denudacyjne na wysokości 200 - 230 m n.p.m.,

Najwyżej wzniesiony obszar znajduje się na terenach graniczących z gminą Strzyżewice, na wysokości 263 m n.p.m. a najniżej położony teren w zachodniej części gminy w dolinie rzeki Urzędówki 195 m n.p.m. Deniwelacje terenu wynoszą około 70 metrów.

Obszar gminy Wilkołaz znajduje się pod wpływem lubelsko–chełmskiej dzielnicy klimatycznej charakteryzującej się najwyższym w regionie usłonecznieniem względnym w okresie letnim.

Sieć rzeczną gminy tworzy rzeka Urzędówka prawostronny dopływ rzeki Wyżnicy oraz jej bezimienny prawy dopływ. Rzeka Urzędówka bierze swój początek w okolicy Rudnika Szlacheckiego z kolei jej dopływ znajduje się w okolicy wsi Obroki. Najbardziej na wschód wysunięty fragment obszaru gminy okolice Wilkołaza Górnego znajduje się w zasięgu zlewni rzeki Krężniczanki z kolei fragment północno – zachodni w zasięgu zlewni rzeki Chodelki. Wody podziemne występujące na obszarze gminy Wilkołaz związane są z utworami czwartorzędu i kredy.

Gmina Wilkołaz położona jest w lubelsko-bychawskim regionie glebowym, gdzie przeważa kompleks glebowo-rolniczy pszenny dobry. Na obszarze gminy pod względem typologicznym dominują gleby pseudobielicowe i brunatne pochodzenia lessowego. Mady, czarne ziemie oraz gleby glejowe występują niewielkimi płatami jedynie w dolinie rzeki Urzędówki.

Lasy na terenie gminy Wilkołaz znajdują się w części północnej i południowej obszaru gminy i zajmują około 11 procent jej powierzchni. Część środkowa gminy jest całkowicie bezleśna oraz intensywnie wykorzystywana rolniczo. Siedliska leśne pod względem typologicznym to przede wszystkim las mieszany świeży zajmuje około 70 procent powierzchni oraz siedliska lasu świeżego około 20 procent. Pozostałe powierzchnie leśne to bór mieszany świeży i ols. Dolina rzeki Urzędówki oraz kompleksy leśne północnej i południowej części gminy to najbardziej atrakcyjne obszary pod względem faunistycznym. Występują tu sarny, dziki, zające, jeże, lisy, wiewiórki i borsuki oraz zaliczane do najcenniejszych i najrzadszych gatunków ptaków: pójdżka, trzmielojad, jastrząb, kruk i przepiórka. Gatunki zagrożone wyginięciem zamieszkujące obszar gminy to bocian biały i ortolan.

Na terenie gminy Wilkołaz występuje 24 rzadkich i chronionych gatunków roślin:

 • 7 gatunków objętych ścisłą ochrona gatunkową
 • 6 gatunków objętych ochroną częściową.
 • 11 gatunków, których występowanie na obszarze Wyżyny Lubelskiej jest rzadkie.

Część północna gminy Wilkołaz znajduje się w zasięgu leśnego korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, zapewniającego łączność Czemiejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na wschodzie z Chodelskim Obszarem Chronionego Krajobrazu na zachodzie. Częściowo zalesiona południowa część gminy znajduje się w zasięgu Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz leśnego korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym łączącego Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu z Chodelskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Na obszarze Gminy Wilkołaz znajdują się cztery pomniki przyrody:

 • Lipa drobnolistna o obwodzie pnia ok. 410 cm w Wilkołazie Pierwszym
 • Wiąz szypułkowy o obwodzie pnia ok. 360 cm w Wilkołazie Trzecim
 • Lipa drobnolistna o obwodzie pnia ok. 456 cm w Wilkołazie Pierwszym.
 • Dąb szypułkowy o obwodzie pnia ok. 333 cm w Wilkołazie Pierwszym


                                     

4. Zabytki

Zabytki znajdujące się na terenie Gminy Wilkołaz zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestrem zabytków archeologicznych województwa lubelskiego Obwieszczenie Nr 1/2015 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Lublinie z dnia 15 stycznia 2015 roku:

 • Grodzisko w Zalesiu tzw. "Okopek” z częściowo zachowanym wałem ziemnym, datowane na okres wczesnośredniowieczny, będące jedynym z punktów osadniczych Lubelszczyzny z tego okresu.
 • Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie z wystrojem wnętrza i zabytkowymi ruchomościami oraz drzewostanem w obrębie cmentarza kościelnego. Kościół wzniesiony w połowie XVII wieku w stylu barokowym.
 • Cmentarz wojenny w Wólce Rudnickiej położony na skraju lasu "Krzywda” z I wojny światowej, będący miejscem spoczynku żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.
                                     

5. Sołectwa

Ewunin, Marianówka, Ostrów, Ostrów-Kolonia, Pułankowice, Rudnik Szlachecki, Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi, Wilkołaz Trzeci, Wólka Rudnicka, Zalesie, Zdrapy.

                                     

6. Placówki oświatowe działające na terenie gminy

 • Szkoła Podstawowa w Marianówce
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim
 • Przedszkole Gminne w Wilkołazie
 • Zespół Szkół w Wilkołazie
 • Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Użytkownicy również szukali:

gmina wilkołaz bip, wilkołaz pierwszy,

...
...
...