Poprzednia

ⓘ Brama Smoleńska
Brama Smoleńska
                                     

ⓘ Brama Smoleńska

Brama Smoleńska – historyczne i geostrategiczne pojęcie określające przesmyk pomiędzy górną Dźwiną i górnym Dnieprem.

Przez obszar ten przechodzi najkrótsza i najłatwiejsza do przebycia zwłaszcza dla dużych mas wojska droga prowadząca z zachodniej i środkowej Europy do centralnej Rosji i jej stolicy Moskwy.

Od około 1395 do 1793 na Bramie Smoleńskiej opierała się wschodnia granica państwa polsko-litewskiego. Obecnie stanowi ona pogranicze Białorusi i Rosji.

                                     

1. Geografia

Brama Smoleńska znajduje się na linii głównego wododziału pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Czarnego. Stanowi odcinek łączący wyżyny tworzące ten wododział – Grzędę Białoruską i Grzędę Smoleńsko-Moskiewską.

Stosunkowo wąski korytarz ok. 80 km szerokości umożliwia ominięcie naturalnych przeszkód w postaci dużych rzek Dniepr, Dźwina oraz lasów, mokradeł i bagien przede wszystkim rozlewisk Prypeci na Polesiu

"Przerwa między górnym Dnieprem a Dźwiną, tworząca bramę smoleńską, ma około 80 kilometrów szerokości i jest to nizinna równina pokryta lasami i poprzecinana rzeczkami oraz w jednej trzeciej szerokości przegrodzona błotami Błota Weretejskie – 25 kilometrów długości i 15 kilometrów szerokości.”

Głównymi miastami są Smoleńsk nad Dnieprem i Witebsk nad Dźwiną.

                                     

2.1. Historia Średniowiecze

Obszar ten był kluczową częścią tzw. węzłowiska Orszy, które stanowiło niewielki lądowy odcinek na rzecznej trasie północ – południe, znanej od wczesnego średniowiecza jako "szlak od Waregów do Greków”, który łączył rzekami ruskimi Skandynawię z Konstantynopolem. W IX – X wieku w Gniezdowie 14 km od Smoleńska znajdował się wielki ośrodek Wikingów, który kontrolował ten odcinek szlaku.

Po upadku Rusi Kijowskiej przebiegał tędy obszar graniczny między wpływami mongolskimi a litewskimi.

Brama Smoleńska była jednym z pięciu przejść, przez które następowała wczesna ekspansja państwa moskiewskiego XV – XVI w. z jego rdzeniowego obszaru międzyrzeczy Wołgi – Oki i Oki – Kamy. Ekspansja Moskwy na zachód została zahamowana, gdy Litwini jeszcze przed 1326 rokiem czasowo przejęli Bramę Smoleńską. Panowanie nad tym obszarem umożliwiło im skuteczną rywalizację o zjednoczenie księstw ruskich w XIV wieku oraz dawało szansę na podbój Moskwy którą dwukrotnie nieskutecznie oblegali.

                                     

2.2. Historia Unia polsko-litewska

W XIV wieku Brama Smoleńska staje się strefą graniczną między rywalizującymi ze sobą Wielkim Księstwem Litewskim od 1385 w unii z Polską a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Początek tej rywalizacji datuje się na rok 1332, gdy Nowogród Wielki oddał się pod opiekę sąsiedniej Litwy, by uniknąć próby podwojenia daniny nałożonej na niego przez Moskwę wówczas lennika Złotej Ordy. Od 1395 roku Brama Smoleńska znajdowała się pod całkowitym panowaniem Litwy skutecznie tamując ekspansję Moskwy i umożliwiając unii litewsko-polskiej swobodne operowanie na terenach dawnych księstw ruskich.

Przejścia broniła przede wszystkim największa twierdza w Smoleńsku, a także inne ważne twierdze: od północy nad Dźwiną Witebsk, Suraż, Wieliż i Biała, a od południa nad Dnieprem Orsza, Dubrowna i Dorohobuż. Od zachodu wejścia do Bramy strzegł Druck, a od wschodu Wiaźma.

"W dobie samodzielności politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w początkach federacyjnych z Koroną granicą panowania litewskiego i moskiewskiej strefy politycznej była rzeka Ugra na wschód od Smoleńska, płynąca między Wiaźmą a Kaługą, całkiem blisko Moskwy. Z czasem rzeka ta stała się granicą kultury łacińskiej, zachodnioeuropejskiej – klasycznej” – zauważa Jacek Bartosiak.

Litewską ekspansję na południe i wschód zatrzymała klęska nad Workslą w roku 1399, jednak Brama Smoleńska oraz duże obszary za Dnieprem nadal znajdowały się pod panowaniem litewskim. W roku 1408 po raz pierwszy na pograniczu moskiewskim walczyli Polacy, gdy nad rzeką Ugrą swój obóz miały oddziały pod wodzą Zbigniewa z Brzezia wspierające wojska litewskie.

Od czasów wojny z lat 1492–1494 Moskwa wzmogła próby przejęcia kontroli nad Bramą Smoleńską i dalszej ekspansji na zachód. W wyniku wojny 1500–1503 unia polsko-litewska osłabiona nieudaną wyprawą mołdawską utraciła ziemie wschodnie leżące za Dnieprem ok. 1/3 ziem litewskich, w tym wschodnie twierdze Bramy Smoleńskiej – Dorohobuż nad Dnieprem oraz Białą nad Dźwiną. Otworzyło to Moskwie drogę na Smoleńsk. Jednak pomimo znacznego zwycięstwa w bitwie nad rzeką Wiedroszą, Moskale odstąpili od oblężenia miasta. W następnej wojnie 1507–1508 wojska króla Zygmunta Starego odniosły zwycięstwo w pierwszej bitwie pod Orszą w 1508, odpierając najeźdźców. Dorohobuż i Biała, a także Wiaźma na wschodzie, wróciły do Litwy.

Przełomem okazała się wojna polsko-moskiewska w roku 1514, gdy wojska moskiewskie zdołały zdobyć Smoleńsk. Po dwutygodniowym oblężeniu wojewoda smoleński Jerzy Sołłohub skapitulował 31 lipca 1514 roku i na drugi dzień oddał miasto Moskalom. Nieco ponad miesiąc później 8 września wojska kniazia moskiewskiego poniosły wielką klęskę w drugiej bitwie pod Orszą, co zahamowało ich dalszy marsz na zachód. Sama Orsza pozostała przy Litwie i odtąd stanowiła główną graniczną twierdzę Rzeczypospolitej na wschodzie. Niemniej spektakularne zwycięstwo pod Orszą nie zostało wyzyskane i Moskwa utrzymała Smoleńsk przez niemal sto lat.                                     

2.3. Historia Rzeczpospolita

Nieudanymi próbami odbicia Smoleńska były wojna z lat 1534–1537 oraz jedna z kampanii wojny północnej z lat 1558–1570. Natomiast w wyniku zwycięskiej wojny pskowskiej 1577–1582 Rzeczpospolita odzyskała ważną twierdzę Połock nad Dźwiną oraz Inflanty, co znacznie zmieniło na jej korzyść układ sił w rejonie Bramy Smoleńskiej.

Sytuacja zmieniła się, gdy Rzeczpospolita odzyskała panowanie nad całą Bramą Smoleńską na początku XVII wieku, za panowania Zygmunta III Wazy w związku z tzw. dymitriadami. We wrześniu roku 1609 wojska polsko-litewskie pod wodzą Lwa Sapiehy rozpoczęły dwuletnie oblężenie Smoleńska. W tym czasie Polacy pokonali śpieszącą na odsiecz Smoleńskowi armię rosyjsko-szwedzką pod Kłuszynem 4 lipca 1610 i wkroczyli do Moskwy 12 września. 13 czerwca 1611 Smoleńsk został zdobyty i wrócił do Rzeczypospolitej, stając się znów główną litewsko-polską twierdzą Bramy Smoleńskiej, umacnianą m.in. przez króla Zygmunta III Wazę. W pobliżu powstały lub zostały rozbudowane inne fortyfikacje.

Na strategiczne znaczenie Bramy Smoleńskiej w tamtym okresie zwrócił uwagę na początku XX wieku rosyjski historyk Siergiej Płatonow: "W XVI–XVII w. Smoleńsk nazywano kluczem Moskwy calvis Moscvae. Można go było nazwać także kluczem Litwy, ponieważ kto nim władał, posiadał możliwość ekspansji na obszary zachodniej Dźwiny i górnego Dniepru, jeśli celem ekspansji była Litwa. Jeśli Smoleńsk stanowił bazę operacyjną przeciw Moskwie, to z niego można było iść nie tylko na Moskwę, ale i na Twer i całą północną Ruś”.

W tym ważnym dla strategii obu państw znaczeniu dramatyczną próbą odbicia Bramy Smoleńskiej przez Rosjan okazała się tzw. wojna smoleńska z lat 1632–1634, którym przez dwa lata udawało się blokować Smoleńsk. Armia rosyjska zdobyła Wiaźmę i Dorohobuż, a potem rozpoczęła trwające rok oblężenie Smoleńska od 18 października 1632 od 4 października 1633. Jednak latem z odsieczą zdążyły przybyć wojska Rzeczypospolitej na czele z nowo koronowanym królem Władysławem IV. W trwającej do lutego 1634 bitwie pod Smoleńskiem tzw. "odsiecz smoleńska” otoczyły oblegających twierdzę Rosjan i zadały im klęskę uwalniając miasto. Wojna smoleńska zakończyła się podpisaniem niezwykle korzystnego dla Rzeczypospolitej wieczystego pokoju w Polanowie.

Katastrofalne skutki miała natomiast następna, trwająca 14 lat wojna polsko-rosyjska 1654–1667, znana też jako "potop rosyjski”. W 1654 roku osłabiona powstaniem na Ukrainie Rzeczpospolita stanęła wobec potężnego najazdu rosyjskiego. Na Wielkie Księstwo Litewskie wkroczyły trzy duże armie pod wodzą cara Aleksego, a dodatkowo czwarta armia wkroczyła na Ukrainę. Rosjanie zajęli ponad połowę terytorium Rzeczypospolitej, a w następnym roku dodatkowo rozpoczął się potop szwedzki. Rzeczpospolita olbrzymim wysiłkiem wyparła najpierw Szwedów, a następnie Rosjan. Jednak w wyniku wojny straciła Smoleńsk i znów oparła się na twierdzy w Orszy.

Aż do I rozbioru granica Rzeczypospolitej opierała się na Bramie Smoleńskiej, a do II rozbioru sięgała do niej częściowo wzdłuż Dźwiny i Druci. Utrzymanie przez Rosjan najważniejszej twierdzy w Smoleńsku umożliwiało im swobodne operowanie na wschodnim terytorium Rzeczypospolitej, stopniowe uzależnienie jej polityczne od 1717 roku, a następnie doprowadzenie do jej upadku.

                                     

2.4. Historia Wojny szwedzkie i napoleońskie

W rejonie tym w 1708 starły się Szwecja z Rosją w trakcie wielkiej wojny północnej pomimo formalnej neutralności Rzeczpospolita wspierała Rosję przeciw Szwedom, między innymi pod Smoleńskiem i pod Leśną, co zamknęło armii szwedzkiej drogę na Moskwę. Szwedzi skierowali się na południe, w stronę Ukrainy, gdzie doznali ostatecznej klęski pod Połtawą.

W czerwcu 1812 Sejm Księstwa Warszawskiego proklamował przywrócenie Królestwa Polskiego i włączenie do niego "ziem zabranych”, co dało podstawy do kampanii rosyjskiej Napoleona w 1812 roku stąd oficjalnie nazwanej "drugą wojną polską”. Zwycięska bitwa o Smoleńsk w dniach 16–18 sierpnia otworzyła Napoleonowi drogę do Moskwy. Do Smoleńska jako pierwsze weszły polskie oddziały księcia Józefa Poniatowskiego kończąc w ten sposób wyzwalanie całości ziem zabranych i symbolicznie domykając odrodzenia się Rzeczypospolitej sprzed rozbiorów.

Po klęsce Francuzów w czasie odwrotu Wielkiej Armii w rejonie Bramy Smoleńskiej poniosła ona kilka porażek, aż w końcu wycofała się ze Smoleńska 16 listopada otwierając wojskom rosyjskim drogę do zwycięskiej kontrofensywy.

                                     

2.5. Historia XX wiek

Pod koniec I wojny światowej wojska niemieckie wykorzystały przewrót bolszewicki w Rosji i uzyskały przewagę na froncie wschodnim osiągając swój najdalszy zasięg. W lutym 1918 Niemcy podjęły operację Faustschlag, znaną też jako wojna jedenastodniowa 18 lutego – 3 marca szybką ofensywę na odcinku białoruskim dochodząc do linii Dniepru i Dźwiny. 3 marca 1918 Rosja Sowiecka podpisała z państwami centralnymi traktat brzeski. Przejęte od Niemców tereny wschodniej Białorusi łącznie ze Smoleńskiem weszły w skład Białoruskiej SRR, a następnie częściowo włączone do Rosyjskiej FSRR.

W trakcie wojny polsko-bolszewickiej podczas operacji jesiennej 1919 roku wojska polskie osiągnęły na Froncie Litewsko-Białoruskim granice Rzeczypospolitej z I rozbioru, zdobyły miasto Lepel i ustanowiły linię graniczną na rzece Berezynie wydarzenia te są tłem autobiograficznej powieści Floriana Czarnyszewicza Nadberezyńcy pisanej z perspektywy polskiej szlachty zaściankowej osiadłej od stuleci między Berezyną a Dnieprem. W czasie sowieckiej kontrofensywy w maju i czerwcu 1920 r. o przejście między Dnieprem a Dźwiną toczyły się walki, jednak armia polska została wyparta. Po Bitwie Warszawskiej i niemeńskiej osiągnięto rozejm na linii Niemen-Dźwina

Dowódcy obu stron zdawali sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Bramy Smoleńskiej.

Michaił Tuchaczewski napisał w książce Pochód za Wisłę: "Na północ od błot Berezyny, między Leplem i Dźwiną, znajduje się sucha przestrzeń, wygodna do przesuwania i działań wielkich mas wojska. Prawda, że rejon ten jest poryty przez jeziora, jednakże tutaj wojsko działać będzie w okolicy ludnej, a przede wszystkim armia czynna ma tutaj wygodne połączenia: rzekę Dźwinę i węzeł kolejowy połocki. Obszar ten Polacy nazywają "wrotami smoleńskimi" ”.

W odpowiedzi Józef Piłsudski wyjaśnił: "Istotnie, dwie główne rzeki pogranicza, istniejącego niegdyś pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem carów, Dźwina i Dniepr, formują swym górnym biegiem względnie wąski korytarz, zamknięty u swego wyjścia ku wschodowi największym miastem w tamtym kraju – Smoleńskiem. Toteż wszystkie najazdy i wyprawy, czy to ze strony polskiej czy rosyjskiej, z konieczności o Smoleńsk zawadzały, robiąc zeń jak gdyby wrota, do których pukano przede wszystkim, gdy chodziło o operacje w większych rozmiarach. Smoleńsk był zdobywany przez tę czy przez inną stronę w przeciągu wieków za każdym razem, gdy szło o większe wojny, toczone w owych czasach”.

Na mocy traktatu ryskiego cała Brama Smoleńska znalazła się na terytorium ZSRR, co uniemożliwiło skuteczną obronę we wrześniu 1939 roku.

W czasie II wojny światowej Brama Smoleńska odegrała podobną rolę, jak we wszystkich wcześniejszych wojnach z Rosją. W początkach niemieckiego ataku na Związek Radziecki latem 1941 rozegrała się bitwa pod Smoleńskiem, która otworzyła wojskom Hitlera drogę na Moskwę. Natomiast operacja smoleńska Armii Czerwonej operacja "Suworow” przeciw Wehrmachtowi sierpień – październik 1943 umożliwiła drogę na zachód.                                     

3. Znaczenie strategiczne

Jak twierdzi Jacek Bartosiak, Brama Smoleńska z punktu widzenia interesów Polski ma również obecnie znaczenie strategiczne, zamykając na wschodzie "polski teatr wojny”. Według niego "Rosjanie uderzając na białoruskim obszarze działań wojennych wychodzącym z bramy smoleńskiej, mogą zwinąć cały polski front i przenieść wojnę – jak już wiele razy w historii bywało – nad środkową Wisłę, a więc do serca Rzeczypospolitej, paraliżując przez to główne ośrodki jej siły politycznej i obronnej.”

Użytkownicy również szukali:

brama brzeska geopolityka, bramą brzeską, brama smoleńska a wzgórza golan, brama smoleńska geopolityka,

...
...
...