Poprzednia

ⓘ Kategoria:Rachunkowość zarządcza
                                               

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza – część rachunkowości, która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach. Aktualne ustalenia Międzynarodowej Federacji Rachunkowości IFAC przyj ...

                                               

Budżet bilansu

Budżet bilansu – w sprawozdawczości finansowej sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, powstające po sporządzeniu bilansu i na jego podstawie. Do sporządzenia budżetu bilansu wymagany jest bilans wyjściowy, budżet kosztów, budżet rachunku wyników, budżet wpływów i wydatków oraz dane dodatkowe. Budżet bilansu na koniec okresu nie ma dla bieżącego zarządzania takiego znaczenia, jak budżet rachunku wyników czy budżet wpływów i wydatków. Natomiast stanowi on w głównej mierze swego rodzaju sprawdzenie, czy przyjęte w całym okresie planowania założenia zostały uwzględnione w sposób komplet ...

                                               

Budżet stały

                                               

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa – liczba dni, jakie upływają od momentu poniesienia wydatków na działalność operacyjną do momentu uzyskania wpływów ze sprzedaży produktów lub usług. Jest to okres, w którym wprowadzona do procesów gospodarczych gotówka wraca do przedsiębiorstwa ponownie w formie gotówki. W celu zmniejszenia kosztu kapitału i przyspieszenia jego rotacji, należy w miarę możliwości dążyć do skracania cyklu operacyjnego. Długość cyklu operacyjnego wyznacza suma cyklu zapasów i okresu spłaty należności: cykl operacyjny = cykl zapasów + okres spłaty należności {\displaystyle {\t ...

                                               

Efektywność kosztowa

Efektywność kosztowa – sposób osiągnięcia optymalnej, efektywnej działalności gospodarczej. Jest to postulat nakazujący porównywanie wyników z kosztami ich osiągnięcia przy realizacji wszelkich przedsięwzięć. Aby osiągnąć efektywność kosztową, należy tak realizować projekty, aby dany wynik osiągnąć przy najniższym koszcie. Jest to szczególnie ważne, gdyż dysponuje się ograniczonymi zasobami, w tym zasobami finansowymi. M.J. Farrell zaproponował wyodrębnienie efektywności technicznej i alokacyjnej. Efektywność techniczna oznacza, że przedsiębiorstwo produkuje zgodnie z funkcją produkcji, cz ...

                                               

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie – ta część kosztów działalności operacyjnej, których poniesienie można przypisać do określonego nośnika kosztów, np. produktu, grupy produktów, wyświadczonej usługi, wyodrębnionej fazy działalności lub jej rodzaju na podstawie dokumentu źródłowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do klasycznych kosztów bezpośredni ...