Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
                                     

ⓘ Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku. W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów.

Wydział powstał 27 czerwca 1990 w wyniku przekształcenia z Instytutu Prawa w strukturach Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Prawa jest częścią Uniwersytetu w Białymstoku od 19 czerwca 1997 roku.

Od 1994 Wydział Prawa UwB posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a od 1997 r. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

8 listopada 2014 władze dziekańskie Wydziału Prawa UwB podpisały umowę międzynarodową o sieci naukowej pod nazwą "Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka”. Sieć powołuje się w oparciu o inicjatywę Forum Naukowego "Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka”, które powstało w celu stworzenia instytucjonalnej płaszczyzny współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce – Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostką zagraniczną: Uniwersytet Cambridge Wielka Brytania.

                                     

1. Wyróżnienia

 • 5. miejsce w VI rankingu wydziałów prawa "Gazety Prawnej” 2012
 • 6. miejsce w V rankingu wydziałów prawa "Gazety Prawnej” 2011
 • 2. miejsce w IV rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej” 2015
 • 4. miejsce w IV rankingu wydziałów prawa "Gazety Prawnej” 2010
 • 1. miejsce w I rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej” 2012
 • 2. miejsce w V rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej” 2016
 • 3. miejsce w V rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej” 2017
 • 3. miejsce w rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej” 2013

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała jednostce ocenę wyróżniającą za kształcenie prowadzone na kierunku "prawo” 2011.

30 września 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ocenę parametryczną jednostek naukowych, będącą miernikiem sukcesów badawczych uczelni. Wydział Prawa UwB uzyskał ocenę parametryczną – A. W ramach przeprowadzanej oceny, przyznawano odrębną punktację za osiągnięcia w ramach czterech kryteriów: I. osiągnięcia naukowe i twórcze 33.53 pkt, II. potencjał naukowy 278 pkt, III. materialne efekty działalności naukowej 0.63 pkt, IV. pozostałe efekty działalności naukowej 40.00 pkt. Po ostatecznej ocenie Wydział Prawa UwB uzyskał 61.49 pkt, co pozwoliło uzyskać mu pierwsze miejsce wśród 25 ocenianych wydziałów prawa z całej Polski.

I miejsce Studenckiej Poradni Prawnej 95 pkt. na 100 możliwych w II edycji Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2017, przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

                                     

2. Szkoły Prawa

 • Szkoła Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humboldta
 • Szkoła Prawa Francuskiego we współpracy z Université de Paris X
 • Letnia Szkoła Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego we współpracy z Michigan State
                                     

3. Poczet dziekanów

 • dr hab. Mariusz Popławski od 2019
 • prof. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz 1990–1996
 • prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski 2012–2019
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis 1996–2005
 • prof. dr hab. Leonard Etel 2005–2012
                                     

4. Studia

W roku akademickim 2016/2017 wydział prowadził kształcenie na czterech kierunkach studiów wyższych:

 • Kryminologia – trzyletnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne i dwuletnie studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne;
 • Prawo – jednolite, pięcioletnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne;
 • Bezpieczeństwo i prawo – trzyletnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne i dwuletnie studia II stopnia tylko studia niestacjonarne.
 • Administracja – trzyletnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne i dwuletnie studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne;

Ponadto wydział prowadzi kształcenie na trzyletnich studiach III stopnia doktoranckich; stacjonarnych i niestacjonarnych.

                                     

5. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

W dniach 19–20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów. Celem OFMK jest integracja grona młodych naukowców, reprezentujących różne gałęzie wiedzy oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. OFMK ma szansę stać się pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi czy radcowskimi, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością i patologiami społecznymi. Koordynatorem OFMK jest dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz Zakład Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB, zaś zastępcą koordynatora mgr Diana Dajnowicz-Piesiecka Zakład Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB.                                     

6. Koła naukowe

 • Studenckie Koło Nauk Penalnych
 • Studenckie Koło Historii Prawa
 • Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
 • Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
 • Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
 • Koło Naukowe Prawa Europejskiego
 • Koło Naukowe INNOWACJA
 • Koło Naukowe Prawa Podatkowego
 • Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
 • Studenckie Koło Filozofii Prawa
 • Koło Naukowe Teorii Społecznych UwB
 • Koło Naukowe Prawa Finansowego
 • Poradnia Prawna
 • Koło Nauk Cywilistycznych
 • Studenckie Koło Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Pro Humanae Vitae”
 • Koło Naukowe Prawa Sportowego
 • Koło Naukowe Prawa Pracy
 • Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego


                                     

7. Centrum Prawniczego Języka Angielskiego Białystok Legal English Centre

Zostało powołane jako odrębna jednostka organizacyjna na Wydziale Prawa dnia 21 listopada 2012 Uchwała Senatu nr 1323 z dnia 21 listopada 2012 w odpowiedzi na potrzebę kształcenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, a w szczególności prawniczego języka angielskiego. Otwarcie europejskich rynków pracy dla Polaków, z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodowało bowiem to, że nawet dobra znajomość ogólnego języka angielskiego staje się niewystarczająca i aby porozumiewać się z ludźmi z branży skutecznie, niezbędny jest angielski język specjalistyczny, także w dziedzinie prawa. Działalność Centrum Prawniczego Języka Angielskiego obejmuje zarówno dydaktykę, a przez to umożliwienie studentom Wydziału Prawa nabycie praktycznych umiejętności w zakresie porozumiewania się prawniczym językiem angielskim tj. Legal English, jak i badania naukowe, czyli m.in. przygotowanie publikacji, konferencji, wniosków grantowych, a w perspektywie nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się prawniczym językiem angielskim.

                                     

8. Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych International Centre of Criminological Research and Expertise

Zarządzeniem nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. zostało utworzone Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych International Centre of Criminological Research and Expertise.

Centrum będzie prowadziło interdyscyplinarne badania podstawowe i prace rozwojowe na potrzeby szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i wymiaru sprawiedliwości. Założenia Centrum to: nawiązywanie współpracy z organami państwowymi, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów państwowych, podmiotów z sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą oraz prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzatorskiej

Do zadań Centrum zalicza się:

1. prowadzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu kryminologii, a w szczególności w takich obszarach jak: bezpieczeństwo obywateli i państwa, najpoważniejsze kategorie przestępstw oraz patologii społecznych, współczesne zagrożenia związane z rozwojem społeczeństwa oraz technologii, funkcjonowanie organów ścigania, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości;

2. inicjowanie i koordynowanie udziału Uniwersytetu w konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie tematów;

3. organizowanie konferencji, seminariów i staży badawczych.

Działalnością Centrum będzie kierował Dyrektor. Projekty realizowane przez Zespół złożony z pracowników i doktorantów Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB będą angażowały naukowców z wielu dziedzin nauki: np. informatyki, cybernetyki czy nauk o życiu. Państwa na świecie, z którymi do tej pory naukowcy wchodzący w skład Zespołu Centrum prowadzili już współpracę i prowadzą wspólne projekty badawcze, utrzymując aktywne kontakty naukowe to m.in.: Austria, RFN, Szwajcaria, Wielka Brytania, Słowacja, Czechy, Szwecja, Grecja, Turcja, Rosja, Białoruś, USA, Japonia, Australia, Kanada, Chiny, Korea Południowa, Tajlandia, Katar, Republika Południowej Afryki.

                                     

9. Kontakt

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1, pok. 120

Kierownik dziekanatu Mgr Bernadetta Sikora pok. 205 tel. +48 85 745-71-51 fax +48 85 740-60-89 e-mail:wp-dz uwb.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych Anna Biernacka pok. 202 tel. +48 85 745-71-73 e-mail: prawo-pdpl uwb.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich Mgr Katarzyna Kiercul pok. 202 tel. +48 85 745-71-72 e-mail: kiercul uwb.edu.pl

Dyrektor administracyjny Mgr inż. Katarzyna Klimiuk pok. 203 tel. +48 85 745-71-47 fax +48 85 745-71-47 e-mail:klimiuk uwb.edu.pl

Kierownik pracowni komputerowej Mgr inż. Kamil Skorulski pok. 110 tel. +48 85-745-71-79 e-mail: k.skorulski uwb.edu.pl

Stanowisko ds. promocji Mgr Joanna Romanowska pok. 101 tel. +48 85 745-71-84 kom. 504-025-224 e-mail: promocja.wydzialu.prawa uwb.edu.pl

Sekretariat dziekana Wydziału Prawa tel. +48 85 732-70-62, 745-71-46 fax +48 85 740-60-89