Poprzednia

ⓘ Budżetowanie
                                     

ⓘ Budżetowanie

Budżetowanie – jest jednym z instrumentów rachunkowości zarządczej, wspomagającym osiąganie celów przedsiębiorstw. Jest to proces obejmujący projektowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także jego późniejszą kontrolę. Budżetowanie jest wynikiem planowania zamierzeń rozwojowych przedsiębiorstwa, wskazującego cele i kierunki jego działania oraz sposób wykorzystania zasobów. Budżetowanie jest kwantyfikowaniem założeń przyjętych w planach, ich uszczegółowieniem i ma za zadanie przypisanie konkretnych środków i działań do miejsc i czasu ich wykonania oraz osób odpowiedzialnych, jak również ich kontrolę. Pomiędzy planowaniem, budżetowaniem a kontrolą istnieje związek dwukierunkowy. Wzajemna relacja powoduje potrzebę regularnego rewidowania przyjętych założeń.

Budżet to finansowy plan działania przedsiębiorstwa, który prezentuje sposób alokacji zasobów wyrażony w jednostkach pieniężnych lub w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku lub na czas trwania projektu, zaakceptowany i realizowany przez pracowników poszczególnych szczebli zarządzania.

Wyróżnia się budżet stały opracowany dla jednego poziomu działalności i elastyczny tworzony w oparciu o analizę czynników zmienności kosztów dla różnych poziomów działalności.

                                     

1. Rodzaje budżetowania

Wyodrębniamy różne typy budżetowania:

 • budżetowanie partycypacyjne – kierownictwo opracowuje strategie firmy, a pracownicy opracowują budżety cząstkowe.
 • przyrostowe – stworzenie budżetu na podstawie danych z poprzedniego okresu najczęściej pomnożonych o odpowiedni wskaźnik, "od zera” – opracowanie budżetu na podstawie dokładnej analizy, tak jakby był on wdrażany dla danej jednostki po raz pierwszy;
 • budżetowanie kroczące – stworzenie dokładnego budżetu dla pierwszego kwartału oraz ogólnego dla pozostałych kwartałów;
 • odgórne – opracowanie budżetu na poziomie menadżerów wyższego szczebla zarządzania;
                                     

2. Etapy budżetowania

Budżetowanie składa się z:

 • uzgodnienia i zatwierdzenia budżetu,
 • opracowania budżetu,
 • opracowania założeń do budżetu,
 • kontroli wykonania budżetu,
 • reakcji na wyniki kontroli.
                                     

3. Funkcje budżetowania

Do funkcji budżetowania można zaliczyć:

 • koordynacja działań i współpracy,
 • mobilizowanie do okresowego planowania,
 • dostarczanie danych do opracowania systemów motywacyjnych.
 • umożliwienie komunikowania zamierzeń,
 • dostarczanie podstaw do kontroli i oceny dokonań,