Poprzednia

ⓘ Regres społeczny
                                     

ⓘ Regres społeczny

Regres społeczny – proces społeczny, którego wynikiem są trwałe zmiany polegające na przekształcaniu się stanu społecznego. Regres społeczny jest przeciwieństwem postępu społecznego, czyli przechodzenia od lepszego do gorszego stanu jakości życia członków społeczeństwa. Pojęcie to oznacza zatem taki rozwój społeczeństwa, który charakteryzuje się:

 • antagonizacją i brutalizacją stosunków pomiędzy ludźmi,
 • osłabieniem więzi i solidarności społecznej,
 • kumulowaniem i zaostrzaniem się kwestii społecznych.
 • obniżaniem poziomu życia szerokich kręgów ludności,

Z regresem społecznym wiąże się termin maldevelopment, czyli rozwój zły, niewłaściwy, wadliwy. Pojęcie to zostało wprowadzone do słownictwa naukowego w latach 70. XX wieku, kiedy miało miejsce natężanie się tego rodzaju negatywnych zjawisk w skali poszczególnych krajów i całych regionów świata. Maldevelopment oznacza takie kierunki zmian, których negatywne konsekwencje dla kondycji ludzkiej coraz wyraźniej górują nad pozytywnymi.

                                     
 • Afryce, mimo początkowego ożywienia, wkraczały na drogę długotrwałego regresu Za taki stan rzeczy często obwinia się silne zróżnicowanie etniczne społeczeństw
 • Słowa We Krwi, Insurrection, Awake, X s Always Win, The Age, Cervantes, Regres Sown The Seed, Second Age, Only Way Out, Iron to Gold, Protein. Do Polski
 • przemysłowy objawił się głównie w postaci spadku produkcji. Największy regres miał miejsce w górnictwie i przemyśle ciężkim, tj. w działach stanowiących
 • prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011. Modernizacja i regres w myśli liberałów w Polsce w latach 80., Annales Universitatis Paedagogicae
 • inżynier w miastach Królestwa Polskiego, przeżywających w II połowie XIX w. regres w wyniku carskich represji popowstaniowych. W latach 1866 - 71 był inżynierem - konduktorem
 • sektorze gospodarki i w polityce, natomiast w zakresie władzy społecznej nastąpił regres Podwoiła się proporcja kobiet zasiadających w zarządach spółek
 • Złodzieje Rowerów, Regres Duldung. To wrocławski festiwal kulturalno - naukowy poświęcony LGBT i queer oraz przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym Organizatorami

Użytkownicy również szukali:

...
...
...