Poprzednia

ⓘ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
                                     

ⓘ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – polska agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Ma siedzibę w Warszawie.

                                     

1. Misja

Misją NCBR jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

                                     

2. Zadania

Głównym zadaniem Centrum jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników. Realizując te cele, NCBR dba o to, by wydawane na prace badawczo-rozwojowe publiczne pieniądze przynosiły jak największe korzyści polskiej gospodarce.

Poprzez kilkadziesiąt programów Centrum może zapewnić wsparcie finansowe projektu już na wszystkich poziomach gotowości technologicznej – od wstępnych badań przemysłowych aż do opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub technologii. Ofertę tę uzupełniają programy wspierające finansowanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej czy ekspansji zagranicznej młodych firm innowacyjnych. Dużą uwagę Centrum przykłada także zapewnianiu dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej. Szczególny nacisk kładziony jest na wspieranie młodych naukowców. Prowadzone są także w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko podniesienie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego know-how w zakresie technologii, bezpieczeństwa i obronności państwa.

Centrum realizując swoje zadania podejmuje współpracę również z innymi podmiotami, a także tworzy programy sektorowe stanowiące bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców określonych branż polskiej gospodarki. Stara się także angażować w finansowanie B+R fundusze Venture Capital. Istotnym obszarem działalności Centrum jest współpraca międzynarodowa. Od 2011 roku Centrum pełni także rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów w obszarze wsparcia sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego.

Budżet przeznaczony na badania i rozwój systematycznie się zwiększa i w roku 2018 wynosił 6.8 miliardów złotych.

Centrum jest finansowane ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje także zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.&nbsp.

                                     

3. Dyrektorzy NCBR

 • Od 1 stycznia 2011 do 20 stycznia 2016: prof. dr hab. Krzysztof Jan Kurzydłowski
 • Od 2016 do 29 lipca 2019: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
 • Od 2 lipca 2007 do 31 grudnia 2010: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski
 • Od 30 lipca 2019: dr inż. Wojciech Kamieniecki
                                     

4. Status prawny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju działa od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Dz.U. z 2019 r. poz. 1770.

                                     
 • zakresu technologii energooszczędnych i poszanowania energii w budynkach. Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konsorcjów naukowo - przemysłowych
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju OPI PIB prowadzi badania i analizy statystyczne dotyczące sektora B R, zarządzania, ekonomii i socjologii nauki oraz
 • organizacyjne: Fundacja Zakłady Kórnickie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a technologie opracowane w IW zostały wdrożone
 • Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przewodniczący Rady na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki
 • rektor Wojskowej Akademii Technicznej, były pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii
 • Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Priorytet IV Na poziomie regionalnym: Rolę tę pełnią najczęściej

Użytkownicy również szukali:

ncbir szybka ścieżka,

...
...
...