Poprzednia

ⓘ Konsumpcjonizm
Konsumpcjonizm
                                     

ⓘ Konsumpcjonizm

Konsumpcjonizm – postawa polegająca na nieusprawiedliwionym zdobywaniu dóbr materialnych i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia – hedonistyczny materializm.

Współczesna kultura konsumpcji stała się jednym z centralnych przedmiotów uwagi kulturoznawstwa – dyscypliny, która szczególnie na gruncie filozofii postmodernistycznej wypiera socjologię.

                                     

1. Krytyka

Nadmierna konsumpcja traktowana przez Adama Smitha w pracy Bogactwo narodów za najpotężniejszego wroga stabilnego wzrostu gospodarczego stanowi odejście od dawnej etyki społeczeństwa kapitalistycznego, opisywanej przez Maxa Webera zob. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Sięga swoimi korzeniami boomów gospodarczych jakie pojawiły się po II wojnie światowej. Od tego też czasu jednocześnie towarzyszą mu negatywne reakcje i krytyka.

W Stanach Zjednoczonych krytyka sięga przełomu lat 40. i 50. dwudziestego wieku reprezentatywne są tu są np. praca Samotny tłum Davida Riesmana postulująca występowanie we współczesnym społeczeństwie osobowości zewnątrzsterownych oraz praca Daniela Bella opisująca kulturowe sprzeczności społeczeństwa burżuazyjnego W Europie w latach 60. tzw. społeczeństwo spektaklu stało się celem ataków sytuacjonistów Guy Debord, Raoul Vaneigem. Nieprzerwanie krytykowali też konsumpcjonizm zarówno w Europie jak i w USA przedstawiciele szkoły frankfurckiej – np. Herbert Marcuse autor wizji człowieka jednowymiarowego, Jürgen Habermas czy Erich Fromm.

Obecnie krytyków kultury konsumpcji można podzielić na myślicieli filozofów, akademików oraz działaczy społecznych np. dziennikarzy. Wśród pierwszej grupy warto wymienić współczesnych filozofów postmodernistycznych, takich jak Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard, socjologów amerykańskich Georgea Ritzera i Juliet B. Schor oraz politologa Benjamina Barbera autora koncepcji McŚwiata. Wśród działaczy znani stali się Naomi Klein, Susan Linn, Kalle Lasn. Krytyka często dotyczy nie tylko samej konsumpcji, ale i innych przejawów życia związanych z kulturą konsumpcji, takich jak reklama i marketing, centra handlowe i adidasacja produkcja niezliczonej ilości typów jednego asortymentu – wszystkie wyglądają na różne od siebie choć pochodzą z masowej produkcji, bary szybkiej obsługi i macdonaldyzacja, parki rozrywki i dysneyzacja, supermarketyzacja, karnawalizacja, coca-kolonizacja, amerykanizacja, westernizacja okcydentalizacja, brazyfikacja poszerzająca się przepaść między bogatymi a biednymi i równoczesny zanik klasy średniej – termin wprowadzony przez Douglasa Couplanda w książce Generacja X, turbokapitalizm opisany przez Edwarda Luttwaka, zwany w pracach Jeremy Rifkina hiperkapitalizmem, wyłaniająca się dominacja korporacji krytykowana np. przez Erica Schlossera, Joela Bakana i przez znanego z anarchistycznych poglądów Noama Chomskyego, powstanie globalnej sieci dominacji postulowane przez komunistę Antonio Negri oraz powstanie konsumariatu w czasach dominacji netokratów prorokowane przez Alexandra Barda i Jana Söderqvista. Oryginalną ilustracją niektórych zjawisk Generacja X, Mcpraca jest też beletrystyka Douglasa Couplanda. Niektórzy postrzegają konsumpcjonizm jako błąd mentalny, który nie ma ścisłego związku z konkretnym systemem gospodarczym Jan Paweł II, Benedykt XVI. Kościół widzi w konsumpcjonizmie siłę destrukcyjną i stawia go na równi z laicyzacją.

                                     

2. Obrona

Konsumpcyjny styl życia ma też swoich proponentów, do których zalicza się francuski filozof Gilles Lipovetsky – autor teorii społeczeństwa mody, czy wybitny komentator współczesności Arjun Appadurai, który nie zgadza się wprost z tezą Jeana Baudrillarda, że we współczesnych społeczeństwach konsumpcja odgrywa główną rolę, jaką kiedyś odgrywała produkcja. Nawiązując do prac Norberta Eliasa Arjun Appadurai wskazuje, że bliższe prawdy jest stwierdzenie, że konsumpcja stała się pracą cywilizującą postindustrialne społeczeństwa. Bez żadnych uprzedzeń do kultury konsumpcji odnosi się też polski filozof i historyk idei Andrzej Szahaj.

                                     

3. Konsumpcjonizm jako zadłużenie

Niektórzy ekonomiści i historycy gospodarki dostrzegają problem teoretyczny w ujęciu konsumpcjonizmu. Bazowanie jedynie na ilości konsumowanych dóbr nie pozwala bowiem stwierdzić, że cele czy postawy społeczeństw zachodnich w porównaniu z epokami preindustrialnymi zmieniły się zasadniczo. W historii gospodarczej jako wyróżnik społeczeństw nowożytnych może być jednak zastosowane rozpowszechnienie kredytu konsumpcyjnego od lat 20. XX w., które obrazuje wzrost zagregowanej społecznej stopy preferencji czasowej wyższe wartościowanie dóbr teraźniejszych w relacji do dóbr przyszłych.

                                     
  • książki Paris London Dachau umiejscowiona jest w Warszawie przeżartej konsumpcjonizmem Autorka posługuje się techniką kolażu. Paris London Dachau Wydawnictwo
  • środowiska, wojnom i zbrojeniom atomowym, nawoływała do ograniczenia konsumpcjonizmu i autorytarnych tendencji państwa. Ruch czerpie z filozofii anarchistów
  • zmiany społecznej, przeobrażenia współczesnego świata globalizacja, konsumpcjonizm wielokulturowość metodologia nauk społecznych socjologia, antropologia
  • większość towarów posiada zarówno komponent pozycjonalny, jak i materialny. Konsumpcjonizm Ostentacyjna konsumpcja Dobra Veblena Paradoks Easterlina Fred Hirsch
  • Konkretnie ubóstwo chrześcijańskie stoi w opozycji wobec postawy konsumpcjonizmu Materialiści częściej popełniają samobójstwa w czasach kryzysu
  • sobie za cel promowanie sposobów samorealizacji alternatywnych wobec konsumpcjonizmu oraz obowiązującego w mediach modelu kariery indywidualnej opartej
  • powinny być zaporą przed egoizmem klasowym. Krytyce poddawany jest konsumpcjonizm jako postawa, która prowadzi do pogoni za dobrami materialnymi, jednocześnie
  • szkodliwości telewizji Television, the Drug of the Nation konformizmie i konsumpcjonizmie Famous and Dandy Like Amos n Andy rasizmie Socio - Genetic Experiment
  • Warszawa: Wydawnictwo Lepszy Świat, 2006. ISBN 83 - 922296 - 0 - 6. globalizacja konsumpcjonizm makdonaldyzacja turbokapitalizm hiperkapitalizm postrynkowość Bakan
  • czy Nauka Latania w których zespół podejmował takie tematy jak: konsumpcjonizm uprzedmiotawianie relacji międzyludzkich, konformizm i granice wolności

Użytkownicy również szukali:

konsumpcjonizm jak walczyć, konsumpcjonizm psychologia - esej, konsumpcjonizm w polsce, konsumpcjonizm zagrożenia,

...
...
...