Poprzednia

ⓘ Hipoteza
Hipoteza
                                     

ⓘ Hipoteza

Hipoteza – zdanie, które podlega konfirmacji lub falsyfikacji. Stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, stanowi propozycję twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku.

Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki.

                                     

1. Weryfikacja lub falsyfikacja

Testowanie konfirmacja lub falsyfikacja hipotezy polega na wykonaniu doświadczeń sprawdzających efekty przewidywane przez tę hipotezę. Konfirmacja lub falsyfikacja nie jest jednoznacznie możliwa dla zjawisk w przypadku braku odzwierciedlenia przewidywania w mierzalnym parametrze zjawiska. Konfirmacja lub falsyfikacja hipotez empirycznych, sformułowanych jako zdanie ogólne nie jest jednoznacznie możliwa wynika to z istoty dowodu indukcyjnego.

                                     

2. Definicje

  • Kazimierz Ajdukiewicz: ".nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą poddajemy procedurze sprawdzania”
  • Józef Pieter: ".naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie”.
  • Tadeusz Kotarbiński: ".takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem”
                                     

3. Przykłady hipotez

  • hipoteza Goldbacha teoria liczb
  • hipoteza continuum teoria mnogości
  • hipoteza Sapira-Whorfa lingwistyka
  • hipoteza ergodyczna mechanika statystyczna
  • hipoteza Riemanna teoria liczb
                                     

4. Twierdzenia o tej nazwie

Bywa, iż udowodnione już twierdzenia również noszą nazwę "hipoteza”, co wynika z uwarunkowań historycznych por. lemat, mianowicie początkowej i długotrwałej niemożności ich udowodnienia. Przykładem takiego twierdzenia jest hipoteza Poincarégo. W historii matematyki bywało również na odwrót – dana hipoteza od razu była nazywana twierdzeniem, czego przykładem może być wielkie twierdzenie Fermata, które na udowodnienie czekało przez ponad trzy stulecia. Fermat w swoich pismach twierdził jedynie, że zna jego dowód, ale go nie podał. Wielkie twierdzenie z formalnego punktu widzenia trzeba było przez cały ten czas, tj. od 1637 do 1993 roku tzn. dat sformułowania i pierwszej prezentacji dowodu; czy też od 1670 do 1995 roku, czyli lat publikacji sformułowania i pełnego dowodu uważać za hipotezę.