Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
                                     

ⓘ Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby.

Powstało w 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego wówczas Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni "Czytelnik”. W tym samym roku nadano TWP, jako stowarzyszeniu wyższej użyteczności, statut.

Za główne cele swej działalności Towarzystwo Wiedzy Powszechnej uznaje:

 • prowadzenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej – kształtowanie społeczeństwa kierującego się zasadami demokracji, praworządności, tolerancji, pluralizmu politycznego i światopoglądowego
 • sprzyjanie rozwojowi osobowości uczestników procesów edukacyjnych, krzewienie zaradności życiowej, działania i pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
 • krzewienie kultury narodowej i wiedzy historycznej, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za naród i państwo
 • podnoszenie standardu życia intelektualnego i upowszechnianie uniwersalnych wartości i norm humanistycznych

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej utworzone zostało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. Dz.U. z 1950 r. nr 22, poz. 191. Podpisał je ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. To samo rozporządzenie Rady Ministrów uznało TWP za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Statut TWP jako stowarzyszeniu wyższej użyteczności został nadany Towarzystwu drogą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. Dz.U. z 1959 r. nr 68, poz. 420

TWP organizowało i prowadziło m.in. uniwersytety powszechne. Pierwszy Uniwersytet Powszechny TWP powstał w 1956 roku jeszcze przed II Zjazdem Krajowym w Bydgoszczy. Był to uniwersytet dla rodziców założony z inicjatywy profesora Kazimierza Sośnickicgo. Pod koniec lat pięćdziesiątych działało w kraju około 800 Uniwersytetów Powszechnych, głównie w środowisku wiejskim. Były to uniwersytety o charakterze ogólnym, realizujące cykle zajęć z różnych dziedzin wiedzy wybieranych dość dowolnie przez słuchaczy i kierowników placówek.

W wyniku zmian w Polsce w latach 90. XX w. nastąpiło całkowite usamodzielnienie się stowarzyszeń od struktur państwowych. Zaowocowało to sformułowaniem nowych celów i form pracy. Jako najważniejsze TWP przyjęło:

 • powoływanie własnych szkół średnich, policealnych i wyższych.
 • upowszechnianie różnych form wiedzy w zakresie takich dziedzin, jak: ochrona zdrowia, ekologia, zagadnienia prawne i ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, psychologia, pedagogika, informatyka
 • włączenie się organizacji w proces demokratyzacji społeczeństwa, w kształtowanie kultury politycznej i stosunków międzyludzkich oraz tolerancji narodowościowej i światopoglądowej
 • kontynuowanie działań oświatowych na rzecz przygotowania społeczeństwa do pracy i życia w warunkach gospodarki wolnorynkowej
                                     

1. Zarząd

 • mgr Barbara Jagiełło – Wiceprezes
 • prof. Lucjan Olszewski – Wiceprezes
 • mgr Edward Balawejder – Prezes

Członkowie Zarządu:

 • mgr Ryszard Piotrowicz – dyr. generalny TWP
 • mgr Katarzyna Berka – OR Bydgoszcz.
 • mgr Piotr Hetel – OR Zgorzelec.
 • mgr Grażyna Stoszko-Habela – OR Kielce.
 • prof. Robert Kwaśnica – OR Wrocław.
 • dr Jan Bartczak – OR Szczecin.
 • dr Norbert Greger – OR Szczecin.

Oddziały regionalne TWP:

 • Oddział Kielce
 • Oddział Bydgoszcz
 • Oddział Legnica
 • Oddział Kraków
 • Oddział Wyszków
 • Oddział Olsztyn
 • Oddział Łomża
 • Oddział Poznań
 • Oddział Radom
 • Oddział Kościan
 • Oddział Białystok
 • Oddział Płock
 • Oddział Lublin
 • Oddział Szczecin
 • Oddział Siedlce
 • Oddział Zgorzelec
 • Oddział Wrocław
                                     
 • Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy - stowarzyszenie rejestrowe, działające od 2007 roku. 8 stycznia 2009 r. Pro
 • Wytwórni Win i Przetwórni Owoców w Nowym Targu. Związany z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej m.in. jako przewodniczący zarządu rejonowego w Nowym Targu
 • Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Od połowy lat 80. związany z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Był dziekanem Wydziału Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły
 • kompletach i uniwersytetach oraz książki z zakresu wiedzy wojskowej żołnierzom AK. Towarzystwo zainicjowało różne formy opieki i pomocy polskim pisarzom
 • pastewny 1982 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe od 1949 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej od 1951 Radny miasta Lublina od 1961 Członek Prezydium
 • Popularyzacja nauki popularyzacja wiedzy działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej
 • Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych 1775 1792 drugie po Towarzystwie Literatów w Polszcze polskie towarzystwo naukowe zajmujące się opracowaniem i wydawaniem
 • Nagrody Miasta Łodzi Chirurgia zmienia ludzką twarz, Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Sekcja Medyczna 1955. Radiologiczne badanie zębopochodnych

Użytkownicy również szukali:

towarzystwo wiedzy powszechnej białystok, towarzystwo wiedzy powszechnej lublin, towarzystwo wiedzy powszechnej olsztyn, towarzystwo wiedzy powszechnej wrocław, towarzystwo wiedzy powszechnej zgorzelec,

...
...
...