Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
                                     

ⓘ Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński został utworzony 1 października 1985 na mocy ustawy z 21 lipca 1984. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, która funkcjonowała od 1968, jako trzyletnia Wyższa Szkoła Nauczycielska. W jego skład wchodziły wówczas 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych.

W związku z reformą struktury organizacyjnej z dniem 1 października 2019 r. wprowadzono następujące zmiany

 • wydziały: Biologii, Matematyczno-Fizyczny, Nauk o Ziemi przekształcono w instytuty podlegające nowo utworzonemu Wydziałowi Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 • strukturę Wydziału Humanistycznego zmodyfikowano poprzez przyłączenie Wydziału Filologicznego i wydzielenie Wydziału Nauk Społecznych;
 • zmieniono nazwę Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia na Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia.
 • wydziały Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Nauk Ekonomicznych i Zarządzania połączono w Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania;

Od 1 października 2019 r. Uniwersytet Szczeciński tworzy 7 wydziałów: Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Humanistyczny, Kultury Fizycznej i Zdrowia, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Prawa i Administracji, Teologiczny. Na uczelni działają liczne jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane np. Biblioteka Główna US, Wydawnictwo Naukowe US, Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Akademickie Biuro Karier i inne.

Uczelnia zatrudnia około 1100 nauczycieli akademickich i ponad 800 pracowników administracyjnych.

                                     

1. Rektorzy US

 • 1993–1999: Hubert Bronk
 • 1999–2005: Zdzisław Chmielewski
 • 2005–2012: Waldemar Tarczyński
 • 1989–1993: Tadeusz Wierzbicki
 • 2012– Edward Włodarczyk
 • 1985–1989: Kazimierz Jaskot
                                     

2. Studenci na US

Liczba studiujących na Uniwersytecie Szczecińskim ulega dużym wahaniom. O ile w pierwszym roku akademickim 1985/86 studia rozpoczynało 5435 studentów, o tyle w roku akademickim 1994/95 liczba studentów wzrosła do 16 921, czyli trzykrotnie. Na początku XXI w. liczba studiujących na US osiągnęła rekordowy poziom 35 tysięcy. Później zaczęła spadać - głównie za sprawą niżu demograficznego. Obecnie 2018 r. na uniwersytecie studiuje około 14 tysięcy studentów.

Uniwersytet Szczeciński ma prawo do doktoryzowania w 13 dyscyplinach naukowych. Oznacza to, że Uniwersytet Szczeciński jest Uniwersytetem pierwszej kategorii spełniającym wszystkie wymagania ustawowe. Pełne uprawnienia akademickie posiada 6 wydziałów.

Obecnie 2018 r. studenci kształcą się na 70 kierunkach studiów, 26 kierunków jest w tej chwili akredytowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. W ofercie studiów podyplomowych znajduje się 35 kierunków studiów.

Uczelnia ma cztery domy studenckie, łącznie akademiki posiadają ok. 1300 miejsc noclegowych, w większości są to pokoje 1- i 2-osobowe, dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci są zrzeszeni w ponad 100 kołach naukowych. Akademicki Związek Sportowy zrzesza ponad 500 studentów. Na uczelni działają: teatr akademicki, Strefa Kultury Studenckiej oraz Chór Uniwersytetu Szczecińskiego. Studenci wydają swoje gazety, m.in.: Kwadrans Studencki.

                                     

3. Współpraca międzynarodowa

W strategii Uniwersytetu Szczecińskiego ważny czynnik podwyższenia jakości badań naukowych i kształcenia oraz promocji Szczecina i regionu w świecie stanowi współpraca z zagranicą. Pierwszą umowę o współpracy z uczelnią zagraniczną podpisano już w 1985 roku. Był nią Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie Niemcy. Aktualnie realizowana jest współpraca na podstawie umów dwustronnych z 24 uczelniami i instytucjami naukowymi

Od 1998 r. Uniwersytet Szczeciński aktywnie uczestniczy w programie Socrates/Erasmus, w ramach którego partnerami US jest 97 uczelni m.in. z Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Włoch oraz Wielkiej Brytanii.

                                     

4. Wydziały i instytuty

 • Instytut Ekonomii i Finansów - dyrektor: dr hab. Jacek Batóg, prof. US
 • Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania – dziekan: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
 • Instytut Zarządzania - dyrektor: dr hab. Edyta Rudawska, prof. US
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej - dyrektor: prof. dr hab. Grażyna Rosa
 • Instytut Językoznawstwa - dyrektor: dr hab. Adrianna Seniów, prof. US
 • Instytut Literatury i Nowych Mediów - dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Skrendo
 • Instytut Filozofii i Kogniwistyki - dyrektor: dr hab. Maciej Witek, prof. US
 • Wydział Humanistyczny – dziekan: dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US
 • Instytut Historyczny - dyrektor: dr hab. Adam Makowski, prof. US
 • Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia – dziekan: dr Marta Stępień-Słodkowska
 • Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej - dyrektor: dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
 • Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie - dyrektor: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
 • Instytut Socjologii - dyrektor: dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
 • Instytut Psychologii - dyrektor: ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
 • Instytut Pedagogiki - dyrektor: dr hab. Anna Murawska, prof. US
 • Wydział Nauk Społecznych – dziekan: dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
 • Instytut Matematyki - dyrektor: dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski, prof. US
 • Instytut Nauk o Morzu i Środowisku: dyrektor: dr hab. inż. Andrzej Osadczuk
 • Instytut Biologii - dyrektor: dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. US
 • Instytut Fizyki - dyrektor: dr hab. inż. Marcin Buchowiecki, prof. US
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dziekan: dr Andrzej Wiśniewski
 • Wydział Prawa i Administracji – p.o. dziekana: dr Beata Kanarek
 • Instytut Nauk Prawnych - p.o. dyrektora: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof.US
 • Instytut Nauk Teologicznych - dyrektor: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
 • Wydział Teologiczny – dziekan: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US


                                     

5. Władze

 • prof. dr hab. Edward Włodarczyk – rektor
 • prof. dr hab. Marek Górski – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
 • dr hab. Jacek Buko prof. US – prorektor do spraw studenckich
 • prof. dr hab. Waldemar Gos – prorektor ds. finansów i rozwoju
 • dr hab. Jacek Styszyński prof. US – prorektor ds. kształcenia