Poprzednia

ⓘ Czas wolny
Czas wolny
                                     

ⓘ Czas wolny

Czas wolny – czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązków takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem.

Czas wolny dziecka – okres, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, czynności organizacyjno-porządkowych, związanych z zachowaniem zdrowia i higieny, czas, w którym może ono wykonywać czynności według swego upodobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokajaniem potrzeb wynikających z zainteresowań. Czas wolny dzieci obejmuje także okres, w którym wypełniają one dobrowolnie przyjęte obowiązki społeczne

                                     

1. Geneza

Pojęcie i problem czasu wolnego pojawił się wraz ze społeczeństwem przemysłowym i związaną z nim standaryzacją produkcji. W społeczeństwie tradycyjnym problem ten nie był istotny, gdyż nie rozgraniczano czasu wolnego od czasu pracy. W dużej mierze na pojawienie się tego problemu wpływ miało miejsce wykonywania pracy, różne od miejsca poza pracą, co z kolei wiązało się z przebywaniem w dwóch różnych społecznościach.

                                     

2. Rodzaje czasu wolnego

W czasie wolnym organizacja i rodzaj zajęć zależy między innymi od:

 • ilości dostępnego czasu
 • rodzaju wykonywanej pracy
 • wieku
 • możliwości finansowych.
 • innych obowiązków
 • preferencji, zainteresowań, przyzwyczajeń danej osoby

Ze względu na okres, w jakim rozpatrywany jest czas wolny, mówi się o:

 • czasie wolnym krótkim – w ciągu jednego dnia;
 • czasie wolnym długim – w ciągu roku.
 • czasie wolnym średnim – w ciągu tygodnia;

Takie rozgraniczenie ma uzasadnienie w przypadku form rekreacyjnych uprawianych w czasie wolnym, które najczęściej rozpatrywane są w kategoriach dnia, tygodnia, lub sezonu najczęściej rocznego.

Niemałą rolę w przekazywaniu wzorców spędzania wolnego czasu spełnia rodzina oraz grupa rówieśnicza. Organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zajmują się różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe i społeczne takie jak szkoły, świetlice, biblioteki, kluby osiedlowe, młodzieżowe domy kultury, PTTK, ZHP, TPD, TKKF, zakłady pracy, organizacje chrześcijańskie, np. Ruch Światło-Życie, KSM, młodzieżowe Kluby Opus Dei. Oferują one takie formy zajęć jak koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, sportowe, odczyty, wycieczki i inne.

Czas wolny przeznaczany jest zazwyczaj na różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne:

 • rozrywka
 • rozwijanie zainteresowań.
 • wypoczynek czynny i bierny

W nauce trwa współcześnie dyskusja, mająca na celu ustalenie, czy czasu wolnego średnio przybywa, czy ubywa, w porównaniu do przeszłości.

                                     

3. Warunki dobrego odpoczynku

 • bezpieczeństwo socjalne – posiadanie stabilnej pracy i zarobków
 • własne mieszkanie – miejsce, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie, posiada możliwość urządzenia go według własnych upodobań
 • kontakt z przyrodą – czyste powietrze, przestrzeń, słońce, woda, zieleń
 • satysfakcja z dobrze wykonanej pracy
 • życzliwość – kultura codziennych kontaktów w rodzinie, zakładzie pracy, w sąsiedztwie i miejscach publicznych, wykluczenie arogancji, nacisków i wymuszeń
                                     
 • Wolne Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego Okręg 1815 1846 inne nazwy: Rzeczpospolita Krakowska, Wolne Miasto Kraków, Rzeczpospolita
 • Wolne oprogramowanie ang. free software to oprogramowanie, które zezwala wszystkim jego użytkownikom na uruchamianie go, studiowanie i zmianę kodu źródłowego
 • Wolny strzelec polski film obyczajowy z 1981 roku. Piotr Garlicki Piotr Bogusław Linda Rysiek Teresa Sawicka Dąbkówna Ryszard Kotys Labus Zdzisław
 • to jednak podróż wstecz w czasie a jedynie zmiana tempa jego upływu. Z 50. piętra obserwowałby swoich kolegów na dole wolnych jak na zwolnionym filmie
 • Kościół Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej ewangelikalny Kościół protestancki w Polsce, należący do nurtu braci plymuckich. W 2017 roku
 • Wolny Uniwersytet Ukraiński ukr. Український Вільний Університет, niem. Ukrainische Freie Universität München ukraiński uniwersytet w Monachium. Został
 • Zejnalnija Styl wolny - Waga papierowa 8. miejsce Madżid Torkan Styl wolny - Waga musza Odpadł w eliminacjach Askari Mohammadijan Styl wolny - Waga kogucia
 • Radio Wolna Europa Radio Wolna Europa Radio Swoboda, RWE RS, ang. Radio Free Europe Radio Liberty amerykańska rządowa rozgłośnia utworzona w 1949

Użytkownicy również szukali:

co wpływa na czas wolny, czas wolny krzyżówka, czas wolny literatura, czas wolny socjologia,

...
...
...