Poprzednia

ⓘ Kategoria:Administracja
                                               

Administracja

Administracja – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi lub cudzymi. Jako system, administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji. Źródeł administracji, pojmowanej jako zarząd państwem, należy szukać w starożytnych despotiach wschodnich Egipt, Persja, a także w innych regionach świata, w których w starożytności istniały państwa posiadające własny zarząd. Wśród ni ...

                                               

C2A (consumer-to-administration)

C2A – nazwa relacji występująca między klientami a administracjami rządowymi. Relacja ta pozwala obywatelowi zgłaszać się do urzędów państwowych w celu realizacji istotnych i koniecznych dla niego spraw drogą elektroniczną. Przykłady tego modelu to złożenie wniosku o wydanie paszportu, dowodu osobistego, ogłaszanie przetargów, realizacja wypłat, dostarczenie rozliczenia podatkowego poprzez wysłanie e-maili lub skorzystanie z serwisu WWW. Zobacz też: E-biznes.

                                               

F2B

F2B - odmiana modelu B2B, w którym instytucje finansowe oferują swoje usługi innym firmom za pośrednicwem Internetu. Oferują w ten sposób pełną obsługę operacji finansowych swoich klientów, oraz usługi dodatkowe z nimi związane: wszelkie usługi bankowe, brokerskie, ubezpieczeniowe, doradztwo inwestycyjne. Procesy realizowane są za pomocą Internetu i wyspecjalizowanych aplikacji sieciowych, które umożliwiają klientom zarządzanie swoim kontem i dokonywanie analiz finansowych.

                                               

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna lub kancelaria zboru – biuro lub pokój urzędowy przeznaczony do spraw administracyjnych lub duszpasterskich parafii bądź zboru. Zazwyczaj jest to pomieszczenie wydzielone na plebanii lub w kościele. Jest miejscem składowania ksiąg parafialnych/zborowych.

                                               

Komisja

Komisja – zespół ludzi oddelegowany z większego grona, powołany specjalnie do nadzorowania wykonywania jakiegoś zadania, przy czym zadanie to może być również wykonywane przez komisję samodzielnie. Podstawową cechą działania komisji jest kolektywne wykonywanie pracy. W ten sposób, poprzez obarczenie odpowiedzialnością za prawidłową realizację zadania większej grupy osób, komisja staje się podmiotem o wyższej randze i powadze w porównaniu z pojedynczą osobą sprawującą funkcję kierowniczą lub kontrolną, a jednocześnie kolegialność podejmowanych przez komisję czynności i decyzji ma za zadanie ...

                                               

Materiały archiwalne

Materiały archiwalne – zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie ...