Poprzednia

ⓘ Kategoria:Etnologia i antropologia kulturowa
                                               

Antropologia kulturowa

Antropologia kulturowa – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach. Antropologia kulturowa to dziedzina antropologii zajmująca się człowiekiem traktowanym jako indywiduum, jednostka ukształtowana przez społeczeństwo i twórca kultury. Zajmuje się zatem ludzkimi kulturami, wierzeniami, praktykami, wartościami, ideami, technologiami, ekon ...

                                               

Etnologia

Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii – nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimiczne określenia tej samej dziedziny badań. "Etnologia” jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde. Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

                                               

Ajtiologia

Ajtiologia, etiologia – wyjaśnienie w formie mitu lub legendy przyczyny powstania tradycji, zwyczajów, instytucji społecznych, kultów religijnych, konstelacji gwiezdnych itp. Był to temat poezji ajtiologicznej. Tworzyli ją głównie w starożytności tacy autorzy jak m.in.: Katullus, Helwiusz Cynna, Owidiusz. Kallimach, Nikander,

                                               

Antropologia ciała

Antropologia ciała – gałąź antropologii, która zajmuje się w szczególności refleksją nad różnymi koncepcjami i wykorzystaniem ciała ludzkiego i jego organów w różnych kulturach. Różni się od antropologii fizycznej w tym sensie, że jest bardziej zainteresowana morfologią i fizjologią człowieka w ich wymiarze społecznym. Odsłania w ludzkim ciele, dotąd zawłaszczonym przez nauki biologiczne, wartości pozasomatyczne odciśnięte na nim. Człowiek, jako ciało-podmiot staje się nie tylko sprawcą kultury, ale sam jest przez nią konstruowany i zmienia się pod jej wpływem. Jest przez tę kulturę kształ ...

                                               

Antropologia edukacji

Antropologia edukacji – subdyscyplina antropologii kulturowej, która wywodzi się z pionierskich prac Margaret Mead i odwołuję się do prac między innymi Georgea Spindlera, Solona Kimballa i Dell Hymes. Rozwinęła się głównie w latach siedemdziesiątych XX wieku, szczególnie dzięki profesorom Teachers College Uniwersytetu Columbia. Głównym polem zainteresowań tej subdyscypliny jest edukacja. Antropologiczne podejście do tematu skupia się na kulturowych aspektach edukacji, włączając formalne i nieformalne sposoby zdobywania i przekazywania wiedzy. Alternatywne podejście rozpatruje edukację w ka ...

                                               

Antropologia emocji

Antropologia emocji – subdyscyplina antropologii kulturowej zajmująca się badaniem fenomenów związanych z ludzkimi emocjami w konkretnych kontekstach kulturowych. Dziedzina ta skupia się na różnorodności zachowań emocjonalnych w różnych kulturach i ich znaczeniu. Bada rolę emocji w politycznym dyskursie oraz tożsamości społeczno-kulturowej, jej związki z pamięcią, porusza także kwestie dotyczące emocji pojawiających się w tzw. terenie.