Poprzednia

ⓘ Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania
                                     

ⓘ Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania

Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania – propozycja podejścia do organizacji i zarządzania jako do nauki, opracowana i rozwinięta przez Seweryna Chajtmana. Koncepcja AUTOiZ wyrosła z krytycznej analizy poglądów obserwowanych w krajowych i zagranicznych publikacjach na temat organizacji i zarządzania, kilkudziesięcioletnich doświadczeń kształcenia specjalistów oraz praktycznego projektowania usprawnień organizacyjnych. AUTOiZ reprezentuje podejście antropocentryczne, tzn. jako punkt odniesienia relacyjnego przyjmuje człowieka. Uzasadnieniem dla jej powstania są:

 • brak syntetycznego, spójnego podejścia, integrującego różnorodne poglądy na temat organizacji i zarządzania, opartego na ścisłych kryteriach,
 • potrzeba sprecyzowania, przyjęcia i powszechnego uznania praw i prawidłowości organizacji,
 • olbrzymie nagromadzenie wiedzy rozproszonej w literaturze specjalistycznej wielu kierunków i dyscyplin,
 • konieczność uzgodnienia podstawowych paradygmatów organizacji i zarządzania, m.in. w odniesieniu do takich zagadnień, jak: przedmiot obiekt organizacji i zarządzania, dominująca pozycja procesu pracy, funkcje zarządzania, podział systemu na podsystemy, modelowanie celów i procesów w systemie, relacja pomiędzy pojęciami "organizacji” i "zarządzania”, obiektywna klasyfikacja szkół i kierunków,
 • nadmierna jednostronność nagminnie wyodrębnianych ujęć cząstkowych,
 • konieczność radykalnego zreformowania systemów edukacji organizacyjnej.
                                     

1. Alternatywne paradygmaty i uogólniony przedmiot organizacji i zarządzania

Od XIX i początku XX wieku, jako główny paradygmat organizacji i zarządzania przyjmuje się proces pracy ludzkiej. Odpowiadało to ówczesnemu poziomowi stosunkowo skromnej mechanizacji pracy i początkom automatyzacji. Obecnie, w dobie zaawansowanej i narastającej automatyzacji niezbędna jest zmiana dotychczasowych paradygmatów w rozważaniach o organizacji i zarządzaniu. Paradygmat procesu pracy wymaga zastąpienia paradygmatem integralnego procesu ergotransformacyjnego PET, w którym proces pracy stanowi jeden z cząstkowych, malejących elementów.

Możliwe staje się uogólnienie przedmiotu organizacji i zarządzania. Zamiast przypadkowych określeń, takich jak: przedsiębiorstwo, zakład przemysłowy, instytucja itd., jako uogólniony przedmiot można przyjąć dowolny system ergotransformacyjny SET, którego celem jest uzyskiwanie wytworów materialnych lub informacyjnych.

System ergotransformacyjny SET System, w którym w wyniku działania specyficznej kombinacji zgrupowanych i wzajemnie sprzężonych procesów ergotransformacyjnych PET procesów podstawowych oraz wspomagająco-obsługujących procesów pomocniczych i informacyjnych następuje sterowane przez człowieka ludzi przetwarzanie tworzyw materialnych i informacyjnych w docelowe wytwory materialne lub informacyjne, realizujące przewidywane potrzeby odbiorców użytkowników, klientów. Proces ergotransformacyjny PET Ciąg kolejnych, wzajemnie uzależnionych zmian stanów tworzywa materialnego lub informacyjnego, zachodzących pod wpływem celowych działań uczestniczącego w tym procesie człowieka lub zaprojektowanych i uruchomionych przez człowieka i funkcjonowania zastosowanych urządzeń, w wyniku czego następuje przekształcenie tworzywa wejściowego w pożądany wytwór wyjściowy materialny lub informacyjny.

Przedmiotem organizacji i zarządzania są tylko i wyłącznie wszelkie dowolne systemy i procesy ergotransformacyjne SET i PET. Merytoryczną istotą SET i PET są ich celowe wytwory, w postaci produktów materialnych lub wytworów informacyjnych. Powyższe twierdzenie zastępuje rozpowszechnione poglądy, że przedmiotem organizacji i zarządzania jest "proces pracy” lub inne poglądy na ten temat.

                                     

2.1. Prawa i prawidłowości Prawo trójsekwencyjnej struktury procesu ergotransformacyjnego PET. Klasyfikacja procesów w systemie ergotransformacyjnym SET.

Dowolny proces ergotransformacyjny PET stanowi syntezę, integrację trzech składowych, równolegle przebiegających i wzajemnie sprzężonych sekwencji – podprocesów cząstkowych. Są to:

 • Sekwencja przetwarzania tworzywa): S² = < T; L; N; D; F; R² >.
 • Czwarty przekrój przedstawia dynamikę kolejnych etapów rozwoju rozpatrywanego obiektu – od projektowania obiektu i przygotowania warunków, poprzez etap wdrożenia i normalnej eksploatacji, aż do zmiany lub ewentualnej likwidacji systemu: S 4 = < S 1 ; S²; S³; S 4 ;. ; S n ; R 4 >.
 • Trzeci przekrój odzwierciedla hierarchiczną strukturę wszelkich komórek "organizacyjnych” podstawowych, pomocniczych i informacyjnych, składających się na SET: S³ = < K pod ; K pom ; K inf ; R³ >.

Poszczególne przekroje należą do relacyjnej konfiguracji systemu: S = < S 1 ; S²; S³; S 4 ;. ; S n ; R 1.n >.

                                     

2.2. Prawa i prawidłowości Prawo fazowej struktury integralnego procesu informacyjnego P inf

Prawo fazowej struktury integralnego procesu informacyjnego jest wstępem do dalszych prawidłowości projektowania podsystemu informacyjnego. Istotą dowolnego procesu informacyjnego P inf jest obsługa innych procesów lub obiektów. W dowolnym integralnym procesie P inf wyróżnia się cztery kolejne w czasie fazy:

 • Faza kontroli i regulacji obsługiwanych procesów.
 • Faza prospektywnego przygotowania parametrów wytworów obsługiwanego procesu obsługiwanych procesów, metod realizacji i innych czynników normatywy N 1.
 • Faza bieżącej ewidencji stanów i rezultatów przebiegu procesów obsługiwanych, po ich uruchomieniu E.
 • Faza planowania obsługiwanych procesów normatywy N p.
                                     

2.3. Prawa i prawidłowości Prawidłowości powiązań między procesami i ich modele

Prawidłowości te i modele są konsekwencją wynikającą z poprzednio wymienionych praw, tj.: prawa trójsekwencyjnej struktury dowolnego procesu ergotransformacyjnego PET, prawa nieuniknionej obsługi dwóch sekwencji przez specjalistyczne procesy pomocnicze P pom cztery rodzaje oraz prawa obsługi i powiązań sekwencji ze strony odpowiednich procesów informacyjnych P inf. Wariantów możliwych kombinacji obsługi i sprzężeń procesów może być bardzo wiele. W każdym przypadku obowiązuje prawo obsługi każdego bez wyjątku procesu ergotransformacyjnego PET.

                                     

2.4. Prawa i prawidłowości Prawidłowość kombinatoryki wszystkich rodzajów procesów w dowolnym systemie ergotransformacyjnym SET

W każdym dowolnym systemie ergotransformacyjnym nieunikniony jest zestaw procesów podstawowych P pod, pomocniczych P pom i informacyjnych P inf, a także w zależności od charakteru przetwarzanego tworzywa, zgrupowane są procesy materialne przetwarzające tworzywa materialne i procesy przetwarzania danych informacyjnych.

 • Prawidłowości w systemie ergotransformacyjnym
                                     

3. Zarządzanie jako szczególny rodzaj procesu informacyjnego P inf

Z zestawienia poprzednio wymienionych prawidłowości wynika, że w sposób logiczny zarządzanie można interpretować jedynie jako proces P inf wyższego stopnia, koordynujący kilka procesów informacyjnych P inf niższego stopnia. Szczególnie istotnym dla procesów zarządzania jest ich integralność, kompleksowe uwzględnianie wymagań sterowania wszystkimi procesami podstawowymi P pod, pomocniczymi P pom i informacyjnymi niższego stopnia P inf oraz objęcie wszystkich czterech faz i składowych części procesu informacyjnego Pinf.

W gradacji powiązań i sprzężeń procesu ergotransformacyjnego PET w systemie proces zarządzania występuje więc jako proces informacyjny P inf co najmniej 3-go stopnia P inf ≥3, koordynujący procesy informacyjne co najmniej 2-go stopnia P inf ≥2. Procesy informacyjne niższego stopnia P inf ≤2 mogą być ukierunkowane na realizację jednej z faz lub części integralnego procesu informacyjnego P inf, albo na sterowanie obsługę jednego z rodzajów procesów w systemie ergotransformacyjnym SET.

Stąd też wynika, że pojęcie organizacji w sensie czynnościowym można interpretować jako dowolny proces informacyjny, dowolnego stopnia w systemie ergotransformacyjnym SET. Np. robotnik na stanowisku roboczym, mistrz, technolog, konstruktor, referent, planista, kontroler itp., na pewno uczestniczą w procesach organizowania, ale nie zawsze musi to być "zarządzanie”, które jest domeną procesów informacyjnych wyższych stopni, z reguły związanych z wyższymi szczeblami kierownictwa.                                     
 • fenomenologia zarządzania Cykl życia organizacji Organizacja nieformalna Organizacja wielokulturowa Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania M.
 • ponieważ miasta powstały zanim powstały państwa. Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania prakseologia kierowanie koordynowanie HenrykH. Wojtaszek HenrykH
 • profesor doktor inżynier organizacji zarządzania w przemyśle. Twórca Alternatywnej Uogólnionej Teorii Organizacji i Zarządzania Po szkole średniej studiował
 • myśli i emocji usuwanie mechanizmów obronnych wyłącznie poprzez ich interpretowanie. Główny artykuł: Teoria relacji z obiektem. Nurty teorii relacji