Poprzednia

ⓘ Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki
Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki
                                     

ⓘ Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki

Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki we Wrocławiu, to węzeł wodny stanowiący fragment wrocławskiego węzła wodnego. Obejmuje on odcinek Górnej Odry Wrocławskiej, Kanał Opatowicki oraz początkowy fragment Kanału Żeglugowego i Kanału Powodziowego, a także przerzutu wód do Widawy. W ramach tego węzła wodnego powstały budowle hydrotechniczne wchodzące w skład Stopnia Wodnego Opatowice, Stopnia Wodnego Bartoszowice i śluzy wałowej stanowiącej urządzenie wlotowe do Kanału Odpływowego. Węzeł ten ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania całego Wrocławskiego Węzła Wodnego, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej miasta, gdyż w całości przejmuje przepływ wodny dopływający do miasta rzeką Odra i steruje dalszym jej przepływem. Tu następuje rozdział wód na poszczególne kierunki:

 • Śródmiejskiego Węzła Wodnego, oraz
 • poprzez Stopień Wodny Szczytniki do Starej Odry
 • poprzez Stopień Wodny Opatowice do Odry miejskiej, tj. do
 • poprzez Stopień Wodny Bartoszowice do Kanału Powodziowego i Kanału Żeglugowego
 • poprzez śluzę wałową do Kanału Odpływowego i dalej do Widawy Przewał Widawski.
                                     

1. Obiekty i elementy węzła

Na Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki składają się przede wszystkim cieki wodne lub ich odcinki w rejonie rozwidlenia rzeki. Jest to przede wszystkim główne koryto rzeki Odra, Kanał Opatowicki, oraz odcinki górne Kanału Powodziowego, Kanału Żeglugowego i Kanału Odpływowego.

Z głównych obiektów hydrotechnicznym wymienić należy:

 • Jaz Opatowice
 • Śluza Opatowice
 • w ramach Stopnia Wodnego Opatowice
 • w ramach Stopnia Wodnego Bartoszowice
 • Jaz Bartoszowice
 • Śluza Bartoszowice
 • śluza wałowa na Kanale Odpływowym.

Obecnie z powodu jej uszkodzenia podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku, śluza została zabezpieczona i wyłączona z eksploatacji.

W rejonie tego węzła wodnego znajdują się następujące przeprawy mostowe:

 • Kładka Ryczyńska.
 • Most Bartoszowicki
 • Kładka Opatowicka
                                     

2. Rozmieszczenie budowli

W ramach przedmiotowego węzła wodnego wybudowano wyżej wymienione stopnie wodne obejmujące podstawowe budowle piętrzące. Ich rozmieszczenie przedstawiono w poniższej tabeli.

                                     

3. Historia

Obecny kształt Bartoszowicko–Opatowickiego Węzła Wodnego jest wynikiem realizacji inwestycji hydrotechnicznej polegającej na budowie nowych obiektów hydrotechnicznych i nowego systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta po wielkiej powodzi z 1903 roku oraz nowej drogi dla żeglugi pod kątem przewozu ładunków masowych. Inwestycja była zrealizowana w latach 1913–1917. Polegała na budowie dwu nowych kanałów wodnych, częściowo starymi korytami rzeki Kanału Powodziowego i Kanału Żeglugowego i stopnia wodnego, nowego kanału w miejscu starego przekopu Kanał Opatowicki i stopnia wodnego. Niezależnie do tej inwestycji wybudowano także wyżej wymieniony przerzut wód do Widawy. Część obiektów pierwotnie istniejących została przebudowana lub wyremontowana, a część uległa zniszczeniu i została zdemontowana. Do takich obiektów należą zniszczone podczas działań wojennych w czasie II wojny światowej mosty nad Śluzą Opatowice i Śluzą Bartoszowice. Natomiast zniszczony Most Bartoszowicki został odbudowany w oryginalnym kształcie zaraz po zakończeniu wojny w 1948 roku.                                     

4. Miejsce w układzie funkcjonalnym

Wrocław położony jest nad skanalizowanym odcinkiem rzeki Odra, a Bartoszowicko–Opatowicki Węzeł Wodny leży na rozwidleniu szlaków żeglugowych prowadzących przez miasto. Węzeł ten ma duże znaczenie dla transportu wodnego towarowego. Szlak żeglugowy prowadzi drogami wodnymi przechodzącymi przez ten węzeł:

 • Mieszczańska Droga Wodna, który to szlak żeglugowy obecnie nie jest drogą wodną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, tj. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych – wykaz śródlądowych dróg wodnych; nie został on ujęty w wykazie śródlądowych dróg wodnych stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia. Śródmiejskie szlaki żeglugowe zostały jednak udostępnione dla żeglugi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 • Główna Północna Droga Wodna, której tor wodny ma najlepsze parametry żeglugowe, spośród szlaków żeglugowych prowadzących przez Wrocław Europejska Droga Wodna E–30,
 • Miejska Droga Wodna, o gorszych parametrach żeglugowych II klasa drogi wodnej o znaczeniu regionalnym
                                     

5. Rozdział wód w WWW

Jak wyżej zaznaczono rozdział wód Odry dopływającej do Wrocławskiego Węzła Wodnego następuje właśnie w Węźle Wodnym Bartoszowicko–Opatowickim. Po powodzi tysiąclecia opracowano palny dotyczące przyszłej ochrony Wrocławia przed powodzią, zakres niezbędnych inwestycji oraz sposób rozdziału wód na poszczególne kanały i ramiona rzeki. Kluczowym elementem są dwa węzły wodne w ramach WWW: Bartoszowicko–Opatowicki oraz współpracujący z nim Szczytnicki. Proponuje się ukształtowanie następującego rozdziału wód powodziowych w Węźle Wodnym Bartoszowicko–Opatowickim:

 • Odra śródmiejska Śródmiejski Węzeł Wodny – 664 m³/s.
 • Kanał Powodziowy – 1300 m³/s
 • Odra miejska – 1310 m³/s; z czego następujący rozdział wód w Szczytnickim Węźle Wodnym
 • przelew do Widawy – 147 m³/s
 • Stara Odra – 646 m³/s

Użytkownicy również szukali:

...
...
...