Poprzednia

ⓘ Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
                                     

ⓘ Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda – niepubliczna uczelnia o profilu pedagogicznym z siedzibą w Mysłowicach, założona przez Urszulę Kontną w 1995 pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej. GWSP została postawiona w stan likwidacji z dniem 20 grudnia 2016 na podstawie decyzji założyciela uczelni. Likwidatorem uczelni jest ks. Artur Demkowicz SJ.

Uczelnia uczestniczy w wielu inicjatywach, programach i projektach międzynarodowych: EURODIR, Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci programy Comcare, NEVA, DUKOM, Grundtvig i inne.

Na terenie Uczelni działa od grudnia 2011 filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Józefa Lompy w Katowicach.

W 2007 w uczelni rozpoczął działalność Uniwersytet III Wieku, który otworzył swoje filie również w Lędzinach 2009 oraz w Bieruniu 2011.

W 2011 po raz pierwszy rozpoczęła działalność Akademia Dziecięca Genius – seria wykładów i warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, ukierunkowana jest na rozwijanie pasji naukowej i poznawanie świata przez dzieci.

W 2014 uczelnia nawiązała współpracę z Akademią Ignatianum w Krakowie, która przejęła prowadzenie studia dzienne, realizowane dotychczas przez GWSP, w wyniku czego powstał Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. 20 grudnia 2016 do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynął wniosek o likwidację GWSP. Od roku akademickiego 2017/2018 studia zaoczne, prowadzone przez GWSP, przejął Wydział Zamiejscowy Akademii Ignatianum.

                                     

1. Historia

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w listopadzie 1995 dzięki staraniom Mirosława Czapki pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej. Nazwa ta w roku 1999 została zmieniona na Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. W 2002 Uczelnia dokonała ponownej zmiany nazwy na obowiązującą do dzisiaj: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

                                     

2. Kształcenie

Uczelnia kształci pedagogów i nauczycieli na studiach II stopnia oraz specjalistów do pracy edukacyjnej z uczniami o specyficznych potrzebach.

Specjalności kształcenia na kierunku Pedagogika:

studia pierwszego stopnia

 • Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Pedagogika artystyczna – muzyka i plastyka
 • Pedagogika wczesnoszkolna specjalizacja nauczycielska
 • Pedagogika przedszkolna specjalizacja nauczycielska
 • Kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowy
 • Opieka dziecięca
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna

studia drugiego stopnia

 • Pedagogika artystyczna z animacją kulturową – muzyka i plastyka
 • Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii specjalizacja nauczycielska
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką społeczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne specjalizacja nauczycielska
 • Opieka dziecięca z wczesną interwencją.
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • Pedagogika przedszkolna z wspomaganiem logopedycznym specjalizacja nauczycielska
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego specjalizacja nauczycielska
 • Edukacja kulturowa
                                     

3. Władze uczelni

 • Rektor – prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik
 • Kierownik Katedry Pedagogiki – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak
 • Dyrektor Uczelni – dr Urszula Kontny
                                     

4.1. Struktura Uczelni Zakład Pedagogiki Szkolnej, Pozaszkolnej I Teoretycznych Podstaw Edukacji Z-1

 • Zespoły naukowo-dydaktyczne
 • Zespół Psychologicznych Podstaw Wychowania
 • Zespół Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
 • Zespół Teorii Nauczania i Wychowania
 • Zespół Historii Wychowania
 • Zespół Organizacji i Zarządzania Oświatą Oraz Prawnych Podstaw Edukacji
 • Kierownik: dr hab. Piotr Paweł Barczyk
                                     

4.2. Struktura Uczelni Zakład Pedagogiki Społecznej, Resocjalizacyjnej i Andragogiki Z-2

 • Zespół Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Projektów Społeczno-Edukacyjnych
 • Zespół Pedagogiki Opiekuńczej I Rodziny
 • Zespół Pedagogiki Społecznej, Andragogiki I Edukacji Ustawicznej
 • Zespół Rehabilitacji Społecznej
 • Kierownik: dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak
 • Zespoły naukowo-dydaktyczne
 • Zespół Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki
                                     

4.3. Struktura Uczelni Inne jednostki

 • Chór i Zespół Artystyczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Tota Anima Cantate
 • Biblioteka Główna
 • Uniwersytet III Wieku
 • Wydawnictwo Uczelniane
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Mysłowicach
 • Akademia Dziecięca Genius
                                     

5. Nagroda "Sapere Aude”

Górnośląski Laur Naukowy "Sapere Aude” przyznawany jest na wniosek Kapituły przez Rektora Górnośląskiej WSP na podstawie Uchwały Rady Uczelni nr 52/9/2007 z dnia 18 września 2007 r. wybitnym osobistościom Śląska, Polski, Europy i Świata, wnoszącym trwałe humanistyczne i uniwersalne wartości do kultury narodowej i europejskiej. Wręczany jest na uroczystości inauguracji rok akademicki w Uczelni przez Rektora Górnośląskiej WSP.

Laureatami nagrody są:

 • 2007 – Doc. Paed Dr Jana Raclavska, Ph.D. Czechy
 • 2010 – S.S.O. Barbara Bochyńska
 • 2009 – Bernard Krawczyk
 • 2012 -Suzanne Stanisière Francja
 • 2008 – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Gerard Bernacki
 • 2011 – Kazimierz Ptak
                                     

6.1. Czasopisma Nauczyciel i Szkoła

Jest to półrocznik, periodyk naukowy Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Pierwsze wydanie w roku 1995 towarzyszyło rozpoczęciu działalności statutowej Uczelni. Pismo rozpoznawane w środowisku naukowym, lokalnym, ogólnopolskim, a także poza granicami Polski. Radę Naukową pisma tworzą uczeni z renomowanych ośrodków akademickich w Polsce, a także w jej skład wchodzą uczeni z Ukrainy, Słowacji i Węgier.

                                     

6.2. Czasopisma Journal of Ecology and Health

Jest to kwartalnik przeznaczony dla specjalistów i pasjonatów problematyki ekologicznej, związanej z zagadnieniami zdrowia społecznego. Pismo podejmuje naukowy, ale i społeczny dyskurs w obszarze koniecznej troski i dbałości zarówno uczonych jak i wszystkich innych odpowiedzialnych osób za bezpieczeństwo w rozwijaniu i kształtowaniu obecnego, aktualnego stanu cywilizacji XXI wieku. W szczególności treści skupiają się na kosztach postępu technicznego, eksploatacji zasobów ziemskich i przełożeniu tych procesów na zdrowie psychiczne i somatyczne podmiotów i zbiorowości ludzkich.

                                     

6.3. Czasopisma Kurier Nauczyciela i Szkoły

Jest to półrocznik – pismo popularne ukierunkowane na informowanie środowiska lokalnego Mysłowic, a także czytelników aglomeracji śląskiej o tym, co jest ważne nie tylko dla funkcjonowania Górnośląskiej WSP, lecz także o tym, co z perspektywy działalności akademickiej ważne jest dla Mysłowiczan i Górnoślązaków.

Użytkownicy również szukali:

gwsp mysłowice kontakt, ignatianum wydział zamiejscowy nauk humanistycznych i społecznych w mysłowicach, studia mysłowice, wydział zamiejscowy nauk humanistycznych i społecznych w mysłowicach akademii ignatianum w krakowie,

...
...
...