Poprzednia

ⓘ Paszport do eksportu
                                     

ⓘ Paszport do eksportu

Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

W ramach Działania wspierane będzie kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MŚP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów.

                                     

1. Koszty kwalifikowalne

Koszty, które mogą być sfinansowane ze środków UE Począwszy od I naboru wniosków w 2012 roku nie ma dwóch odrębnych etapów Działania 6.1 PO IG gdyż zostały połączone. Działanie jest jednoetapowe - składa się wniosek oraz Plan Rozwoju Eksportu.

W poprzednich naborach. Do 2011 roku włącznie

                                     

1.1. Koszty kwalifikowalne II etap

Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy:

 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
 • wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej;
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych;
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;

Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą:

 • zakup usługi polegającej na organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą.
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji;

Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych:

 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • zakup baz danych oraz badań marketingowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • zakup usług prawnych i doradczych związanych z określeniem, wyszukiwaniem, doborem i wyselekcjonowaniem oraz sprawdzeniem wiarygodności partnerów na rynkach docelowych;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu.

Uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe:

 • zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu;
 • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;
 • zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;
 • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej;
 • wystawienie i wydanie certyfikatu.

Strategia finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej:

 • opracowanie optymalnej strategii finansowania
 • rekomendację źródeł finansowania
 • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł

Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych:

 • analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach zagranicznych;
 • stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego.
 • analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranego rynku;
 • opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek;

Inne wydatki niezbędne do realizacji działań:

 • tłumaczenia;
 • działania promocyjne i informacyjne;
 • otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub wyodrębnionego rachunku bankowego.
 • obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy;

Maksymalne dofinansowanie wdrożenia 50%, nie większe niż 200.000 zł, maksymalne dofinansowanie opracowania Planu Rozwoju Eksportu 80%, nie większe niż 10 000 zł.