Poprzednia

ⓘ Andrzej Deka
Andrzej Deka
                                     

ⓘ Andrzej Deka

Andrzej Deka – konstruktor, wykładowca Politechniki Łódzkiej, autor wielu artykułów i referatów z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, autor projektów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, kierownik oddziału firmy SYSTHERM w Łodzi.

                                     

1. Kariera

Andrzej Deka urodził się w Łodzi. W 1968 roku ukończył łódzkie Technikum Samochodowe. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, które ukończył w 1975 roku, broniąc pracę dyplomową pt. Urządzenia chłodnicze dla potrzeb supersamu spożywczego, wykonaną w Instytucie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa pod kierunkiem doc. Jana Żelaznego. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w tymże Instytucie na stanowisku konstruktora.

Przygotowując się do pracy dydaktycznej kontynuował naukę w Podyplomowym Studium Pedagogicznym. Od 1 października 1978 roku zatrudniony został na stanowisku starszego asystenta, prowadząc zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia rachunkowe, pełniąc jednocześnie funkcję opiekuna grup dziekańskich. Pierwsze jego prace naukowe dotyczyły sprężarek hermetycznych, a w szczególności ich konstrukcji, układów smarowania oraz trwałości. Kolejne prace badawcze i projektowe związane były z urządzeniami chłodniczymi w zakresie dużych obiektów przemysłowych, jak również "małego chłodnictwa”.

Na bazie doświadczeń zdobytych w pracy z urządzeniami przemysłowymi, możliwościami zwiększenia ich efektywności, skierował swoje zainteresowania na badania eksperymentalne związane z wymianą ciepła. Efektem tej pracy była w 1986 roku wyróżniona rozprawa doktorska pt. Przejmowanie ciepła od rur o skończonej długości w przestrzeni przy naturalnym ruchu powietrza, wykonana pod kierunkiem doc. Jacka Kuleszy.

Postępujący rozwój informatyzacji badań naukowych i nowoczesnych technik nauczania stały się bodźcem do pogłębienia wiedzy informatycznej i ukończenia Studium Podyplomowego Inżynierskich zastosowań Informatyki. Kontynuując swoje zainteresowania badawcze w zakresie wymiany ciepła i urządzeń chłodniczych prowadził wykłady, ćwiczenia obliczeniowe i projektowe ze studentami specjalności Maszyny Spożywcze, Chłodnicze i Klimatyzacja. Uzupełnieniem pracy dydaktycznej i chęcią zainteresowania studentów zagadnieniami chłodnictwa była wieloletnia praca w Studenckim Kole Naukowym "ChAK”, którego był opiekunem.

Andrzej Deka znany był w środowisku osób zajmujących się termodynamiką, wymianą ciepła i chłodnictwem i to zarówno wśród pracowników nauki, jak i praktyków. Był autorem lub współautorem wielu artykułów i referatów o charakterze ściśle naukowym, jak również tych skierowanych do praktyków. Wielokrotnie uczestniczył i przedstawiał swój dorobek na konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych. Znaczący dorobek naukowy Andrzeja Deki widoczny jest w skryptach uczelnianych Politechniki Łódzkiej, podręcznikach i fachowych poradnikach.

W czerwcu 1993 roku zorganizował oddział firmy SYSTHERM w Łodzi i objął jego kierownictwo. Jego zasługą był szybki rozwój Oddziału i wykształcenie zatrudnionego pracownika. Jego wiedza fachowa i doświadczenie oraz wysoka kultura osobista sprawiły, że cieszył się wysokim zaufaniem u klientów firmy SYSTHERM, zainteresowanych projektami i produktami z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Połączenie działalności naukowej i praktyczny kontakt z urządzeniami przemysłowymi dał znakomity efekt zarówno dydaktyczny, jak i projektowy oraz eksploatacyjny dla wielu firm, pracujących w chłodnictwie i klimatyzacji. Andrzej Deka znany był w środowisku chłodników jako autor udanych projektów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych m.in. dla firm ŁSC Rusałka, Elester SA, Decor SC, Arelan SA, Zakłady Mięsne "Pamso”, ZPH "Wędlinka”, Centrum Handlowe MER, AIP Australian Investments. Był również, w 1999 roku, współwykonawcą bardzo innowacyjnego projektu unikalnego tunelu i instalacji chłodniczej do liofilizacji produktów spożywczych. Jego doświadczenie i wiedza połączona z solidnym przygotowaniem do wielowariantowych obliczeń cieplnych i przepływowych pozwoliły osiągnąć sukces.

W środowisku chłodników znany był dzięki wartościowym publikacjom, referatom na konferencje naukowo – techniczne Dni Chłodnictwa i udziałom w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez firmę SYSTHERM. Jego zainteresowania nie ograniczały się do zagadnień naukowych i technicznych. Interesował się literaturą i muzyką, był wielkim miłośnikiem przyrody. Był człowiekiem skoncentrowanym nie tylko na pracy naukowej. Nie pozostawał obojętny na problemy środowiska. Wielokrotnie zabierał głos na tematy trudne i kontrowersyjne, głosząc poglądy często niepopularne. Dla nas, Jego najbliższych kolegów i współpracowników, był przede wszystkim człowiekiem wielkiego taktu, wrażliwym, otwartym na świat i pełnym radości życia.

Andrzej Deka był także wspaniałym mężem i ojcem dwóch synów. Żona Andrzeja miała na imię Mirosława. Starszy syn to Marcin a młodszy – Michał. Żona Mirosława była chemikiem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obaj synowie ukończyli Politechnikę Łódzką; starszy Telekomunikację na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki, natomiast młodszy Biotechnologię na Wydziale Chemii Spożywczej. Los okrutnie z nim postąpił. Po ukończeniu rozbudowy domu nie dane Mu było cieszyć się tym. Musiał przeżyć śmiertelną chorobę żony i jej pogrzeb, walcząc równocześnie z własną chorobą. Nie poddał się do końca. Jeszcze kilka dni przed śmiercią kierował Oddziałem firmy SYSTHERM, interesował się wszystkim.

Andrzej Deka 27 kwietnia 2002. Pochowany jest na cmentarzu na Rudzie przy ulicy Farnej. W Jego pogrzebie licznie uczestniczyła rodzina oraz przyjaciele i znajomi, którzy darzyli go sympatią i szacunkiem

                                     

2. Lista ważniejszych publikacji

 • Pomiary cieplne. Podstawowe pomiary cieplne, rozdz. Pomiary masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji. WNT Warszawa 2000.
 • Deka A.: Rozdz. 29. Instalowanie sprężarkowych urządzeń chłodniczych. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s. 386-412.
 • Deka A., Plocek M.: Rozdz. 5. Czynniki chłodnicze. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s. 87-112.
 • Zbiór zadań z termodynamiki – praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza R. Fodemskiego, autor rozdziałów: Przebiegi sprężania w sprężarkach tłokowych, Obiegi chłodnicze, Obiegi siłowni cieplnych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 1999.
 • Deka A.: Projekt kondensatora do wymrażania wilgoci w suszarce sublimacyjnej. Materiały Konferencyjne XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań 3-5.10 2000.
 • Deka A., Kasieczka W., Rosiak A.: Jak uwzględniać wpływ wilgoci w powietrzu na wydajność chłodnicy. Materiały XXIX Dni Chłodnictwa, Poznań 1977.
 • Plocek M., Deka A.: Obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu dla czynników pośredniczących. Materiały Konferencyjne XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań 28.09-30.09 1999.
 • Deka A., Kasieczka W.: Samoodszraniające się chłodnice ze złożem fluidalnym – porównanie z chłodnicami lamelowanymi. XXVIII Dni Chłodnictwa. Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowania Nowych Czynników w Urządzeniach Chłodniczych i Klimatyzacyjnych”. Poznań 1996, s.67-74.
 • Gaziński B., Deka A., Krzyżaniak G., Libelt G.: Poradnik Chłodnictwo – Klimatyzacja. Terminarz na rok 2000. Technika chłodnicza dla praktyków. Wyd. SORUS Poznań 1999.
 • Plocek M., Deka A.: Rury z wkładkami śrubowymi w wymiennikach do schładzania wody i wodnych roztworów glikoli. Materiały konferencyjne XXX Jubileuszowych Dni Chłodnictwa, Poznań 29.09-1.10 1998.
 • Deka A., Kasieczka W., Rosiak A.: Przegląd możliwości komputerowych programów do wyznaczania parametrów cieplnych czynników stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji. Materiały konferencyjne XXX Jubileuszowych Dni Chłodnictwa, Poznań 29.09-1.10 1998.
 • Deka A., Gaziński B.: Ocena współpracy freonowego agregatu ze sprężarkami śrubowymi produkcji PRO FROID z amoniakalnymi frezerami do lodów. Materiały Konferencyjne XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań 28.09-30.09 1999.
 • Deka A., Najczęstsze przyczyny mechanicznych uszkodzeń sprężarek, materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, XXVII Dni Chłodnictwa Poznań 1995.
 • Deka A., Pomiary masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji., Pomiary Cieplne część I, Warszawa WNT 1995- rozdział uzupełniony.
 • Deka A., Kasieczka W., Rosiak A.: Wpływ wilgoci na wydajność chłodnic powietrza. Chłodnictwo 1998, nr 4, s. 17-21.
 • Deka A.: Najczęstsze przyczyny mechanicznych uszkodzeń sprężarek. Chłodnictwo 1996, nr 1,
 • Deka A., Kulesza J.: Przejmowanie ciepła przy ruchu naturalnym powietrza od rury o skończonej długości, dowolnie ustawionej w przestrzeni. Zesz. Nauk. PŁ. 1990 nr 605 Cieplne Maszyny Przepływowe, z. 100 s. 47-62.
 • Bailly A., Jurkowski R., Wojtas K., Deka A.: Porównanie charakterystyk urządzenia chłodniczego pracującego z czynnikiem R22 i R407C, wyposażonego w wymienniki płytowe Exel. Chłodnictwo 1998, nr 11, s. 11-17.
 • Deka A., Ignacik G.: Rozdz. 16. Kontrola pracy urządzeń chłodniczych. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s. 253-260.
 • Deka A., Urządzenia chłodnicze z rurką ciepła. Materiały XXIX Dni Chłodnictwa, Poznań 1997.
 • Deka A.: Rozdz. 10.5. Odwadniacze filtry chemiczne. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s. 171-178.
 • Deka A., Kasieczka W., Rosiak A.: Wpływ wilgoci i warunków przejmowania ciepła na efektywność funkcjonowania chłodnic powietrza, Materiały XXIX Dni Chłodnictwa, Poznań 1977.

Prace dyplomowe

 • A. Deka: Uwarunkowania zastosowań czynników chłodniczych z uwzględnieniem czynników naturalnych Cymerman Adam, 1996
 • A. Deka: Pompa ciepła wykorzystująca ciepło odpadowe w procesach technologicznych na przykładzie wybranych zakładów Durko Robert, 1999
 • A. Deka: Projekt urządzenia do chłodzenia wody wyposażonego w wymiennik płytowy i pełny moduł hydrauliczny Wieczorek Piotr, 1999
 • A. Deka: Urządzenie chłodnicze do usuwania wilgoci z powietrza w procesie suszenia makaronu Lerman Jarosław, 2001
 • A. Deka, J. Żelazny: Badanie zużycia małogabarytowych sprężarek hermetycznych Błasik Piotr, 1984
 • A. Deka, W. Kasieczka: Dostosowanie pompy ciepła OW 120 do czynnika R 134 a, wykonanie stanowiska dydaktycznego do wyznaczania współczynnika sprawności energetycznej tej pompy Piłat Marek, 1996
 • A. Deka, J. Żelazny: Instalacja klimatyzacyjna dla magazynu taśmy filmowej w Muzeum Kinematografii Szram Miron, 1991
 • A. Deka, J. Kulesza: Projekt chłodni do jabłek Terebiński Marek, 1988
 • A. Deka, J. Żelazny: Wykorzystanie zjawiska temperaturowego rozdziału par i gazów Czerkiewicz Adam, 1987
 • A. Deka: Projekt instalacji pompy ciepła do ogrzewania wody i powietrza w krytym basenie pływackim w połączeniu z instalacją klimatyzacyjną i ogrzewanie podłogowym Mirowski Tomasz, 2000

Ważniejsze prace badawcze

 • Badanie sprężarek w zakresie skuteczności smarowania i tworzenia się nagaru w aspekcie optymalizacji konstrukcji i stosowanych olejów – 1976 Felicjaniak W., Wiśniewski T. i inni
 • Rozpoznanie koncepcyjne z uzasadnieniem poziomu światowego w zakresie gospodarki cieplno – chłodniczo energetycznej wraz z badaniami w wybranym zakładzie mięsnym – 1983
 • Badanie przemysłowych procesów termodynamicznych. Konwekcyjne przejmowanie ciepła przy przepływach płynów jedno- i dwufazowych przez rury i kanały – 1986
 • Urządzenie chłodnicze z rurką ciepła pracujące z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi – 1998
 • Badanie konwekcji naturalnej w powietrzu wokół rur i zespołów rur dowolnie usytuowanych – 1991 Zawadzki A.
 • Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych. Analiza i badania równomierności obciążenia cieplnego rurowych wymienników ciepła – 1986
 • Optymalizacja procesów termodynamicznych. Konwekcyjna wymiana ciepła przy przepływie dwufazowym przez rury – 1984
 • Efektywność aparatów stosowanych w dużych układach chłodniczych. Przegląd stanu faktycznego w literaturze i praktyce chłodniczej – 1986
                                     
 • Malajkat 2014 2017: Jakub Biegaj od 2017: Jacek Mikołajczyk Gizela Bortel Anna Deka Dorota Gorjainow Beata Jankowska - Tzimas Hanna Kochańska Jolanta Litwin - Sarzyńska
 • Dekameron Il Decamerone, z greki deka hemeron, dziesięć dni dzieło literackie Giovanniego Boccaccia, napisane w języku włoskim prawdopodobnie w latach
 • broni ppor. Zbigniew Bukowski Radca Lekarz kpt. sł. st. lek. Zenon Deka Druch Oficer łączności st. sierż. kpt. Roman Fundowicz Rafał Podinspektor
 • saren. Jak spotkałem się z rybami 2015 Fialový poustevník 1977 Sedm deka zlata 1980 Veliký vodní tulák 1980 Zlatí úhoři 1985, 1991 wydanie
 • Brzezińska Woda na sicie. Apokryf czarownicy Wydawnictwo Literackie Adam Deka - Wije Wydawnictwo Dom Horroru Wojciech Engelking Człowiek znikąd Wydawnictwo
 • Dąbrowska Ewa Dados Dalajlama XIV Aleksy Danielski Andrzej Danielski Barbara Dębkowska Wiktor Dega Władysława Deka Christien Dekers Zdzisław Dencikowski Kazimierz
 • Gradowicz, rosyjski bokser 1987: Sidney Crosby, kanadyjski hokeista Piotr Deka polski judoka Mustapha Dumbuya, sierraleoński piłkarz Alex Stepheson, amerykański
 • Czerwiński, Bartosz Jasiecki, Klaudia Breś wioślarstwo: Andrzej Jasiński, Roman Czapara, Sławomir Deka Robert Sycz, Daniel Trojanowski, Rafał Wielgosz, Piotr
 • sternika w 2019 Mistrzami Świata juniorów byli: Andrzej Jasiński, Roman Czapara, sternik Sławomir Deka dwójka ze sternikiem w 1977 Srebrne i brązowe
 • 40 - lecia Stali Sanok 1946 - 1986 Andrzej Godny, Stefan Leśniowski 75 lat Szarotek 1932 - 2007. Fakty, ludzie..., wyd. PP Deka Kraków 2007, s. 246. Józef