Poprzednia

ⓘ Honorowa Księga Czynów Żołnierskich
                                     

ⓘ Honorowa Księga Czynów Żołnierskich

"Honorowa Księga Czynów Żołnierskich” – księga ustanowiona rozkazem Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej, gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego z 25 października 1972 "dla utrwalenia w pamięci zasługujących na najwyższe uznanie czynów świadczących o szczególnej ofiarności i męstwie oraz najwybitniejszych dokonań żołnierzy i innych obywateli wykuwających moc obronną PRL”.

Każdego roku z okazji Święta Wojska Polskiego, obchodzonego wówczas 12 października, Minister Obrony Narodowej wyróżniał wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” żołnierzy i pracowników wojska szczególnie zasłużonych dla ludowego Wojska Polskiego oraz innych obywateli zasłużonych dla obronności kraju. Wnioski o wyróżnienie wpisaniem nazwiska i zasług do Księgi podlegały opiniowaniu przez Radę Wojskową Ministerstwa Obrony Narodowej. Oryginał Księgi był złożony w Sali Zwycięstwa i Wolności Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Pierwszych wpisów do Księgi dokonano 12 października 1973 roku, a ostatniego w 1989 roku. Uroczystość wpisu miała uroczysty charakter, towarzyszył jej specjalny ceremoniał. W katalogu wyróżnień, umieszczonym w Regulaminie dyscyplinarnym SZ PRL, wpisanie nazwiska i zasług do Księgi zajmowało najwyższe miejsce. Podobny charakter miały wyróżnienia niższej rangi: wpisanie nazwiska i zasług do kroniki jednostki lub do księgi zasłużonych dla okręgu wojskowego albo rodzaju sił zbrojnych. Najwyższym wyróżnieniem udzielonym junakom odbywającym zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej było wpisanie nazwiska i zasług do "Honorowej Księgi Obrony Cywilnej”. W ówczesnej propagandzie wyróżnienie wpisaniem nazwiska i zasług do Księgi określane było mianem "Virtuti czasu pokoju”.

Wpis do Księgi zawierał: stopień wojskowy, imię, nazwisko, imię ojca, zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję wyróżnionego oraz opis jego zasług czynów. Obok wpisu umieszczano fotografię wyróżnionego. Kopia wpisu była przekazywana do macierzystej jednostki wyróżnionego i przechowywana w sali tradycji historii. Wyróżnieni otrzymywali stosowne dyplomy.

                                     

1.1. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1973

10 października 1973 roku w "Jubileuszowym Roku XXX-lecia ludowego Wojska Polskiego” zostali wyróżnieni:

 • plut. Wiesław Piłat s. Feliksa – dowódca drużyny zwiadu – pośmiertnie
 • kmdr Zbigniew Żaczek s. Szymona – szef katedry Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • płk Tadeusz Białobrzeski s. Rajmunda – szef katedry w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • kpt. pil Bronisław Chochorowski s. Józefa – starszy pilot lotnictwa myśliwsko-szturmowego – pośmiertnie
 • ob. Tadeusz Koźmiński s. Kazimierza – kierownik techniczny warsztatów żywnościowych
 • sierż. szt. Jan Ossowski s. Franciszka – mechanik warsztatów uzbrojenia i elektroniki
 • szer. Roman Olkowski s. Edmunda – żołnierz służby zasadniczej wojsk zmechanizowanych
 • ppłk Jan Zaleski s. Stanisława – dowódca batalionu
 • por. Adam Zacharewicz s. Piotra – dowódca kompanii czołgów
 • sierż. szt. Czesław Szcześniak s. Stanisława – szef kompanii
 • płk rez. Czesław Bruzda s. Antoniego – naczelny dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego
 • st. chor. Andrzej Wilk s. Michała – p.o. dowódcy kompanii inżynieryjno-drogowej
 • płk Mieczysław Michalik s. Jana – komendant Wydziału Pedagogiczno-Politycznego Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego
 • kpt. Aleksy Antoniewicz s. Feliksa – nawigator lotnictwa myśliwskiego
 • por. Władysław Wawrow s. Antoniego – dowódca kompanii czołgów
 • płk Jan Mazierski s. Antoniego – dowódca pułku
 • płk Ludwik Kuropatwa s. Stanisława – komendant Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim
 • płk Zbigniew Węglarz s. Stefana – zastępca komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej im. gen. Aleksandra Waszkiewicza
 • ppłk Bolesław Matusz s. Stanisława – dowódca pułku czołgów
 • gen. dyw. prof. Sylwester Kaliski s. Wincentego – komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • gen. bryg. prof. Dymitr Aleksandrow s. Konstantego – szef Katedry i kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej
 • mjr Hieronim Kowalski s. Antoniego – zastępca dowódcy eskadry lotnictwa myśliwskiego
 • płk pil. Kazimierz Ciepiela s. Józefa – dowódca 66 Lotniczego Pułku Szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim
 • ppłk Tadeusz Kowalski s. Seweryna – sekretarz komitetu PZPR 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki
 • kmdr Stanisław Czajkowski s. Feliksa – sekretarz komitetu PZPR Marynarki Wojennej
 • ppłk Józef Płócienniczak s. Stefana – dowódca dywizjonu
                                     

1.2. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1974

4 października 1974 roku w "Jubileuszowym Roku XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” zostali wyróżnieni:

 • mjr pil. Zbigniew Dziedzic s. Teofila – nawigator pułku lotniczego
 • ob. Stanisław Gorel s. Antoniego – główny inspektor Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • mł. chor. Stanisław Mróz s. Stanisława – dowódca plutonu ogniowego – zastępca dowódcy baterii brygady artylerii
 • ob. prof. dr hab. inż. Jan Kroszczyński s. Stanisława – zastępca dyrektora Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
 • kpr. sł. zasadn. Marian Janisz s. Józefa – mechanik maszyn inżynieryjnych kompanii remontowej sprzętu inżynieryjnego
 • mjr Jan Majewski s. Ludwika – sekretarz Komitetu PZPR pułku łączności
 • płk mgr inż. Antoni Piotr Żołądź s. Aleksandra – dowódca pułku inżynieryjno-budowlanego
 • płk Józef Glubiak s. Józefa – dowódca pułku łączności
 • płk prof. dr med. Henryk Czarnecki s. Leonarda – kierownik Kliniki Chorób Nosa, Gardła i Uszu Instytutu Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej
 • ppłk mgr inż. Marian Karpeta s. Antoniego – kierownik pracowni Pionu Naukowo-Badawczego Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu
 • ppłk mgr Zdzisław Pałka s. Stanisława – szef Wydziału Politycznego 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej
 • gen. dyw. Zygmunt Huszcza s. Józefa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania
 • gen. bryg. Zbigniew Ohanowicz s. Waleriana – zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego do spraw liniowych
 • st. sierż. Alfred Aftyka s. Bronisława – instruktor spadochronowy kompanii specjalnej batalionu rozpoznawczego
 • płk dypl. Jerzy Jarosz s. Tadeusza – zastępca dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej
 • kmdr por. inż. Józef Węgrzyn s. Władysława – dowódca dywizjonu okrętów podwodnych
 • ppłk pil. Edward Jaszek s. Ignacego – zastępca dowódcy pułku lotnictwa myśliwskiego do spraw szkolenia
                                     

1.3. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1975

1 października 1975 roku wpisem do Księgi zostali wyróżnieni:

 • płk M. Tatarzyński – dowódca Warszawskiego Pułku Obrony Terytorialnej
 • płk dypl. Stanisław Kołcz – zastępca szefa sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • płk E. Klupiński – komendant Ośrodka Szkolenia Wojsk Łączności
 • st. sierż. B. Buda – dowódca plutonu robót specjalnych
 • płk mgr Edward Łukasik – sekretarz Komitetu Partyjnego PZPR Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • kpr. J. Stępniak – mechanik samochodowy – pośmiertnie
 • płk w st. spocz. J. Dyrynda – prezes Klubu Oficerów Rezerwy przy Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych
 • st. chor. M. Chojecki – dowódca kompanii zaopatrzenia
 • st. sierż. B. Musiał – magazynier sprzętu łączności
 • st. chor. szt. Al. Safon – szef Delegatury Wojskowej Służby Wewnętrznej – pośmiertnie
 • doc. dr inż. Józef Brodacki – kierownik pracowni w Zakładzie Techniki Specjalnej Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
 • gen. bryg. Mieczysław Dachowski – dowódca dywizji
 • gen. dyw. Adam Czaplewski – były komendant Akademii Sztabu Generalnego
 • kontradm. Witold Gliński – komendant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni
 • płk mgr Eugenia Kempara – była przewodnicząca Centralnej Rady Organizacji Rodzin Wojskowych

Uroczystość wpisania do Księgi odbyła się 11 października 1975 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej.                                     

1.4. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1976

Za wybitnie wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z rozkazem Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 r. w sprawie ustanowienia "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” oraz stosownie do opinii Rady Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” zostali wyróżnieni:

 • st. sierż. szt. Tadeusz Sikora s. Józefa - szef kompanii pułku zmechanizowanego,
 • płk dypl. Stanisław Wojniak s. Andrzeja - zastępca szefa Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP,
 • płk Ryszard Wróbel s. Stanisława - dowódca pułku łączności,
 • kmdr Jan Fursewicz s. Michała - komendant Portu Wojennego w Gdyni,
 • płk Władysław Lalik s. Wojciecha - szef sztabu związku taktycznego OPK,
 • płk mgr Józef Muzyka s. Karola - szef Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Lublinie,
 • prof. dr inż. Tadeusz Sołtyk s. Stefana - kierownik Zespołu Przemysłowego Instytutu Automatyzacji i Pomiarów.
 • st. sierż. w st. spocz. Stanisława Wojda c. Stanisława - pracownica cywilna wojska,
 • ppłk Józef Król s. Franciszka - dowódca dywizjonu artylerii,
 • płk prof. dr hab. Julian Kaczmarek s. Marcina - zastępca szefa-docent Katedry Strategii Akademii Sztabu Generalnego,
 • płk dypl. Franciszek Sadowski s. Stefana - komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych,
 • st. chor. Miron Wołoszyński s. Antoniego - dowódca plutonu zaopatrzenia,
 • płk dypl. Stanisław Sokołowski s. Tadeusza - dowódca pułku zabezpieczenia,
 • płk Mikołaj Kotwicki s. Piotra - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi,
 • gen. bryg. dr inż. Arnold Iwaszkiewicz s. Stanisława - dyrektor Departamentu Wojskowego w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego,
 • płk dypl. Jan Żarek s. Antoniego - szef Oddziału w Sztabie Generalnym WP,
 • st. sierż. Bogdan Majchrzak s. Władysława - szef baterii armat,
 • gen. bryg. Tadeusz Obroniecki s. Piotra - szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej,
 • płk mgr Ryszard Kostrzewa s. Antoniego - sekretarz Komitetu PZPR-zastępca szefa Zarządu Politycznego Śląskiego Okręgu Wojskowego,
                                     

1.5. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1977

Za wybitnie wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z rozkazem Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 r. w sprawie ustanowienia "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” oraz stosownie do opinii Rady Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” zostali wyróżnieni:

 • st. sierż. szt. rez. Józefa Małek c. Jana - kierownik zmiany węzła łączności w Śląskim Okręgu Wojskowym.
 • ppłk dypl. pil. Kazimierz Balcerak s. Józefa - dowódca jednostki lotniczej Wojsk Lotniczych,
 • płk Kazimierz Dudziak s. Antoniego - szef Służby Zakwaterowania i Budownictwa-zastępca kwatermistrza Śląskiego Okręgu Wojskowego,
 • chor. szt. Stefan Żuk s. Jana - dowódca plutonu remontowo-samochodowego w Pomorskim Okręgu Wojskowym,
 • kmdr dypl. Kazimierz Bossy s. Wincentego - dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża,
 • ppłk Eugeniusz Pacholarz s. Antoniego - dowódca batalionu saperów w Warszawskim Okręgu Wojskowym,
 • płk prof. dr hab. Stanisław Barański s. Stanisława - komendant Wojskowego Instytut Medycyny Lotniczej,
 • st. sierż. szt. Eugeniusz Wysocki s. Jana - szef kompanii piechoty zmotoryzowanej w Śląskim Okręgu Wojskowym,
 • płk dypl. Kazimierz Chudy s. Piotra - dowódca 2 Pomorskiej Brygady Artylerii w Choszcznie,
 • płk mgr nawig. Władysław Żygadło s. Andrzeja - zastępca dowódcy Korpusu OPK do spraw politycznych,
 • płk dypl. Roman Ropek s. Jana - zastępca szefa zarządu Sztabu Generalnego WP,
 • st. chor. Eugeniusz Lipiński s. Jana - kierownik Stacji Diagnostycznej i Okręgowej Stacji Obsługi Samochodów w Warszawskim Okręgu Wojskowym,
 • płk mgr Eugeniusz Robak s. Szczepana - szef Głównej Kontroli Wojskowej,
 • gen. dyw. Roman Paszkowski s. Wacława - były dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju,
 • płk inż. Henryk Modzelewski s. Józefa - kierownik Cyklu Topografii Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu,
                                     

1.6. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1978

Za wybitnie wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z rozkazem Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 r. w sprawie ustanowienia "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” oraz stosownie do opinii Rady Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” zostali wyróżnieni:

 • płk dypl. Ryszard Iwanciow s. Łukasza - zastępca szefa Zarządu Sztabu Generalnego WP,
 • gen. dyw. dr hab. Władysław Mróz – szef Inspekcji Sił Zbrojnych,
 • płk mgr inż. Feliks Modzelewski s. Feliksa - szef służby czołgowo-samochodowej Warszawskiego Okręgu Wojskowego,
 • por. rez. doc. dr Roman Leitner s. Jana - szef Katedry Matematyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • st. ogn. szt. Stanisław Drabik s. Józefa - szef baterii dowodzenia dywizji,
 • gen. bryg. Sergiusz Kaługin s. Jana - zastępca szefa Komitetu Techniki Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw uczestników Układu Warszawskiego,
 • płk mgr inż. Stanisław Rozpiątkowski s. Bronisława - zastępca komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych do spraw technicznych,
 • mjr Eugeniusz Święch s. Fabiana - szef saperów brygady,
 • płk mgr Władysław Jura s. Stanisława - zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego do spraw politycznych,
 • płk dypl. Kazimierz Buczma s. Michała - dowódca pułku samochodowego,
 • płk inż. Mieczysław Białek s. Józefa - szef Wojsk Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego,
 • st. chor. szt. Tadeusz Bladosz s. Stanisława - dowódca kompanii transportowej pułku zmechanizowanego,
 • płk mgr Kazimierz Grygiel s. Wiktora - naczelny dyrektor Wojskowej Centrali Handlowej,
 • płk Stanisław Banaś s. Stanisława - szef Oddziału Kadr Wojsk Obrony Powietrznej Kraju,
 • płk mgr Roman Ćwietkow s. Ilii - zastępca szefa Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP,
 • chor. Kazimierz Bukowski s. Stanisława - starszy pomocnik szefa służby uzbrojenia i elektroniki pułku artylerii przeciwlotniczej,
 • st. chor. Stanisław Kowalczyk s. Józefa - szef kompanii ubezpieczenia lotów batalionu łączności pułku lotniczego,
 • płk dypl. Tadeusz Bieniasz s. Ludwika - dyrektor Departamentu Wychowania Obronnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania,
 • płk dypl. Wacław Feryniec s. Jana - szef Zarządu Kultury Fizycznej Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego,
 • kmdr inż. Kazimierz Łaskarzewski s. Bernarda - dowódca 11 Pułku Łączności MW w Wejherowie,
 • płk dypl. pil. Zenon Jankowski s. Kazimierza - główny nawigator Zarządu Szkolenia Lotniczego Dowództwa Wojsk Lotniczych,
 • ppłk dypl. pil. Mirosław Hermaszewski s. Romana - Lotnik Kosmonauta PRL,
 • kpr. rez. Marek Ligmanowski s. Władysława - mechanik pojazdów samochodowych w Kombinacie Rolniczym w Kociewie,
 • płk Zygmunt Szyfler s. Stanisława - szef Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk Lotniczych,
 • ob. Franciszek Stankiewicz s. Franciszka - kontroler Sekcji Kontroli Okręgowych Warsztatów Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Kołowych.
 • sierż. rez. Anna Kołodziej c. Józefa - pielęgniarka 111 Szpitala Rejonowego w Poznaniu,


                                     

1.7. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1979

Za wybitną, wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z rozkazem Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 w sprawie ustanowienia "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” oraz stosownie do opinii Rady Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” zostali wyróżnieni:

 • chor. Ignacy Gnich s. Stanisława - szef baterii jednostki artylerii,
 • gen. dyw. dr inż. Czesław Krzyszowski s. Ignacego – szef Wojsk Chemicznych MON
 • płk dypl. Kazimierz Garbacik s. Andrzeja - dowódca 1 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Wewnętrznej w Górze Kalwarii,
 • płk mgr Leszek Adamów s. Józefa - zastępca szefa Zarządu Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego WP,
 • płk dypl. Zbigniew Badocha s. Wojciecha - zastępca dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju do spraw liniowych,
 • st. chor. szt. w st. spocz. Mieczysław Garus s. Karola - były technik kompanii pułku czołgów,
 • chor. Bronisław Białogłowy s. Bronisława - były starszy mechanik czołgowy pułku zmechanizowanego - pośmiertnie,
 • płk mgr Władysław Mrowiec s. Leona - zastępca szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej,
 • ppłk Kazimierz Ślusarczyk s. Marcina - zastępca dowódcy pułku lotniczego,
 • gen. bryg. Józef Petruk s. Józefa - zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego do spraw Obrony Terytorialnej Kraju,
 • płk dypl. Henryk Styburski - szef Służby Żywnościowej Głównego Kwatermistrzostwa WP,
 • płk prof. dr hab. Zdzisław Rydzyński - zastępca komendanta Wojskowej Akademii Medycznej do spraw klinicznych,
 • płk dypl. Ludwik Samitowski s. Franciszka - zastępca szefa Zespołu Sztabu Generalnego,
 • st. sierż. szt. Władysław Śnioch s. Adama – dowódca stacji kontrolno pomiarowej 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego w Częstochowie.
 • mjr rez. prof. Zbigniew Pączkowski s. Mariana - pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia,
 • kontradm. Aleksy Parol s. Józefa – zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia Marynarki Wojennej
 • płk dypl. Janusz Potkański s. Zygmunta - dowódca 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK w Warszawie,
 • płk dypl. pil. Jerzy Budzisz s. Aleksandra - komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych,
 • płk dypl. Edward Gruszka s. Stanisława - szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Pomorskiego Okręgu Wojskowego,

11 października 1979 wyróżnieni zostali przyjęci przez ministra obrony narodowej.

                                     

1.8. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1980

Za wybitną, wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z rozkazem Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 w sprawie ustanowienia "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” oraz stosownie do opinii Rady Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” zostali wyróżnieni:

 • płk prof. dr Tadeusz Kątcki s. Andrzeja, były szef Katedry Radiolokacji i Radionawigacji Wydziału Elektroniki WAT – pośmiertnie;
 • ob. Halina Musielska c. Kazimierza, starsza księgowa w jednostce lotniczej,
 • płk pil. Władysław Józef Nakonieczny s. Piotra, zastępca dowódcy jednostki lotniczej,
 • ppłk Walerian Zalewski s. Stanisława, kierownik Okręgowych Warsztatów Remontu Sprzętu Łączności,
 • płk mgr inż. Paweł Kaczan s. Aleksego, dowódca Polowej Technicznej Bazy Remontowej;
 • płk dypl. Jan Popiel s. Ignacego, zastępca szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego,
 • ob. Alfons Polakowski s. Brunona, monter maszyn i urządzeń okrętowych w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków
 • chor. Kazimierz Muślewski s. Franciszka, szef kompanii czołgów,
 • mjr Stanisław Rychel s. Józefa, oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej,
 • gen. broni dr Józef Kamiński s. Antoniego, komendant Akademii Sztabu Generalnego WP im. Generała Broni Karola Świerczewskiego;
 • kmdr dypl. Marian Sucharzewski s. Antoniego, szef sztabu służb technicznych Dowództwa Marynarki Wojennej,
 • st. sierż. szt. Mieczysław Jaszczur s. Antoniego, komendant PKT służb technicznych Związku Taktycznego,
 • płk dypl. Władysław Wawrzkiewicz s. Czesława, zastępca szefa Wojsk Łączności do spraw operacyjno-szkoleniowych,
 • płk Marian Gembora s. Henryka, szef sztabu – zastępca dowódcy jednostki wojskowej;
 • płk Ryszard Dmochowski s. Władysława, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie;
 • płk dypl. Zdzisław Mazurkiewicz s. Wiktora, zastępca szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej;
 • płk dypl. Zygmunt Klimecki s. Jana, szef sztabu – zastępca dowódcy Korpusu OPK;
                                     

1.9. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1981

Za wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z rozkazem Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 w sprawie ustanowienia "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” oraz stosownie do opinii Zespołu Ministerstwa Obrony Narodowej wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” zostali wyróżnieni:

 • szer. Waldemar Gajc s. Czesława - żołnierz zasadniczej służby wojskowej.
 • płk dypl. Jerzy Paśnik s. Piotra - zastępca szefa Inspektoratu Obrony Terytorialnej i Wojsk Obrony Wewnętrznej,
 • płk dypl. Kazimierz Bogdanowicz s. Kajetana - dowódca 3 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Lublinie,
 • płk prof. dr Jerzy Jaźwiński s. Mieczysława - profesor zakładów naukowo-badawczych Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych,
 • gen. bryg. Wiesław Wojciechowski s. Leona - zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju do spraw techniki i zaopatrzenia,
 • st. chor. Zenon Kacprzak s. Andrzeja - dowódca pododdziału,
 • st. sierż. szt. Mieczysław Danaj s. Wacława - dowódca plutonu,
 • płk rez. Edward Kurtycz s. Antoniego - wiceprezes Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju,
 • gen. broni Tadeusz Szaciło s. Franciszka - zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP – szef Zarządu Propagandy i Agitacji,
 • płk Franciszek Trawiński s. Wojciecha - główny specjalista Sztabu Generalnego WP,
 • płk dypl. Marian Reinberger s. Feliksa - szef oddziału sztabu okręgu wojskowego,
 • ob. Zdzisław Kowalik s. Szymona - pracownik Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego,
 • ppłk dr pil. Henryk Hałka s. Tadeusza - były dowódca jednostki wojskowej - pośmiertnie,
 • płk Zbigniew Hrycko s. Andrzeja - zastępca szefa Departamentu Kadr MON,
                                     

1.10. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1982

11 października 1982 roku "za wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz szczególne zasługi dla socjalistycznej Ojczyzny w okresie stanu wojennego” zostali wyróżnieni:

 • płk mgr Ryszard Rybarczyk s. Władysława – oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej
 • chor. Franciszek Kruszona s. Wiktora – pomocnik dowódcy pododdziału
 • ob. Janina Grzegorczyk c. Wiktora – przełożona pielęgniarek szpitala wojskowego
 • płk mgr Piotr Gębka s. Józefa – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach
 • płk dypl. Henryk Szumski s. Józefata – dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej
 • płk dr Wojciech Łepkowski s. Tadeusza – pracownik naukowy Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego
 • płk w st. spocz. Henryk Kudła s. Józefa – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
 • chor. mar. Tadeusz Iwański s. Jana – dowódca pododdziału
 • ppłk dypl. Jerzy Szpik s. Leona – dowódca jednostki wojskowej
 • płk mgr inż. Stanisław Jakubiuk s. Jana – dowódca zgrupowania
 • kpr. Wiesław Piątkowski s. Mieczysława – żołnierz zasadniczej sużby wojskowej
 • chor. Bolesław Wrona s. Walentego – starszy mechanik pokładowy klucza lotniczego
 • płk mgr Edmund Buła s. Józefa – zastępca szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej
 • gen. bryg. Wacław Szklarski s. Michała – zastępca szefa Sztabu Generalnego ds. operacyjnych
 • płk mgr Władysław Korczak s. Adama – zastępca szefa zarządu Głównego Zarządu Politycznego WP
 • płk dypl. Stanisław Mazurkiewicz s. Antoniego – dowódca jednostki wojskowej


                                     

1.11. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1983

10 października 1983, "w jubileuszowym roku 40-lecia ludowego Wojska Polskiego” gen. broni Florian Siwicki, w zastępstwie Ministra Obrony Narodowej, wyróżnił "za wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz szczególne zasługi dla socjalistycznej Ojczyzny”:

 • płk dypl. Edward Wejner s. Michała – dowódca 14 Mazurskiej Brygady Zmotoryzowanej Wojsk Obrony Wewnętrznej
 • gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Księżarczyk s. Kazimierza – prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych PRL
 • kmdr dypl. Stanisław Tobjasz s. Michała – dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrzeża
 • gen. dyw. doc. dr inż. Aleksander Grabowski s. Tomasza – komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 • płk mgr inż. Jan Bobrowicz s. Władysława – dyrektor departamentu
 • gen. bryg. w st. spocz. Antoni Frankowski s. Piotra – wieloletni dowódca jednostek artylerii, m.in. pierwszy dowódca 2 Pułku Artylerii Lekkiej
 • płk dypl. Henryk Gradzik s. Adama – zastępca szefa Zarządu II Sztabu Generalnego ds. rozpoznania wojskowego
 • płk Władysław Gendera s. Michała – oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej
 • st. chor. szt. rez. Stanisław Kopeć s. Piotra – specjalista służb technicznych
 • płk dypl. Mieczysław Kaletka s. Józefa – dowódca 11 Polowej Technicznej Bazy Rakietowej
 • gen. bryg. w st. spocz. dr Franciszek Skibiński s. Władysława – były dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej
 • płk prof. dr Emil Jadziak s. Stefana – szef katedry w Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego
 • st. chor. szt. Zenon Kuźma s. Kazimierza – kierownik klubu garnizonowego
 • płk Mieczysław Gardy s. Piotra – dyrektor drukarni wojskowej
 • gen. dyw. w st. spocz. Eugeniusz Kuszko s. Maksymiliana – były komendant Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego
 • gen. broni Józef Urbanowicz s. Józefa – zastępca ministra Obrony Narodowej do spraw Ogólnych, wiceminister obrony narodowej
 • gen. bryg. Piotr Przybyszewski s. Wincentego – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka
 • gen. bryg. Leszek Kozłowski s. Jana – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki – pośmiertnie
 • płk prof. dr hab. Kazimierz Ochocki s. Wincentego – profesor Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego – pośmiertnie
 • płk mgr Wiktor Pawłowski s. Franciszka – zastępca szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej
 • płk dypl. Marian Palkiewicz s. Piotra – główny specjalista Kierownictwa Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej
 • st. chor. szt. Jan Kowalczyk s. Jana – zawodnik CWKS "Legia”, zasłużony mistrz sportu
 • płk dypl. Tadeusz Makarewicz s. Stanisława – dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON
 • ob. Anna Drabińska c. Feliksa – przewodnicząca rady pracowniczej
 • płk dypl. Adam Śliwa s. Józefa – dowódca 9 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej
 • ppłk pil. Czesław Brzozowski s. Stefana – starszy instruktor – pilot lotnictwa myśliwskiego
 • płk dypl. Zenon Molczyk s. Józefa – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • gen. bryg. Henryk Kondas s. Józefa – zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. politycznych
 • płk dypl. Marian Gasperowicz s. Wiktora – I sekretarz Komitetu PZPR Wojsk Lotniczych
 • płk dypl. Zbigniew Podgórski s. Władysława – były szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • płk dypl. pil. Stanisław Czarny s. Władysława – dowódca 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego
 • płk lek. Jerzy Jóźwiak s. Nikodema – komendant szpitala wojskowego
 • płk w st. spocz. Jan Chłodnicki s. Władysława – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
 • płk dypl. Roman Lemieszczuk s. Jana – szef oddziału w sztabie rodzaju sił zbrojnych
 • płk Leon Gregorowicz s. Jana – główny specjalista Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego
                                     

1.12. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1984

Za wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz szczególne zasługi dla socjalistycznej Ojczyzny - zgodnie z rozkazem Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 r. w sprawie ustanowienia "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” i stosownie do opinii Rady Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” w jubileuszowym roku 40-lecia Polski Ludowej zostali wyróżnieni:

 • płk mgr Stefan Rutkowski s. Stefana – przewodniczący Komisji Kontroli Partyjnej WP,
 • gen. dyw. Henryk Rapacewicz s. Józefa – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego,
 • kontradm. Ludwik Dutkowski s. Kazimierza - zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych,
 • st. chor. szt. Franciszek Dębski s. Wincentego - szef kompanii,
 • gen. bryg. pil. Marian Bondzior s. Aleksandra - dowódca 1 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju,
 • płk mgr inż. Stanisław Kaftan s. Józefa - szef Służby Komunikacji Wojskowej Głównego Kwatermistrzostwa WP,
 • płk Czesław Furmanek s. Wincentego - zastępca szefa Departamentu Kadr MON,
 • gen. bryg. doc. dr inż. Marian Pasternak s. Michała - zastępca szefa Sztabu Generalnego WP do spraw systemów kierowania,
 • chor. szt. Teodor Wołoszczuk s. Teodora - dowódca plutonu,
 • płk dypl. Roman Peciak s. Michała - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie,
 • gen. bryg. Jan Piróg s. Antoniego - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie,
 • płk mgr Tadeusz Malicki s. Leonarda - zastępca szefa Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju,
 • ppłk pil. Eugeniusz Kudzia s. Stanisława - zastępca dowódcy jednostki lotniczej,
 • płk w st. spocz. dr Roman Leś s. Jana – prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych,
 • płk prof. dr inż. Kazimierz Dzięciołowski s. Bolesława - komendant Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • ob. Janusz Golis s. Józefa - mistrz w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych.
 • płk mgr Eugeniusz Smolarczyk s. Jana - szef Zarządu Wojskowej Służby Wojskowej,
                                     

1.13. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1985

8 maja 1985 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z okazji 40. rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem odbyła się uroczystość wpisania do Księgi grupy dowódców, żołnierzy i kombatantów "w uznaniu ich wojennego męstwa i bohaterstwa na frontach II wojny światowej, wzorowej służby w siłach zbrojnych PRL oraz szczególnych zasług dla socjalistycznej ojczyzny”.

Minister Obrony Narodowej wyróżnił:

 • gen. dyw. w st. sp. Wacław Czyżewski – żołnierz Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, uczestnik bitwy pod Kochanami,
 • płk w st. spocz. F. Wyrwała – uczestnik Wojny Obronnej 1939,
 • płk dypl. J. Waszkiewicz – uczestnik bitwy pod Lenino,
 • kpt. w st. spocz. W. Janiszewska – żołnierz 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater,
 • płk w st. spocz. Edmund Ginalski – uczestnik Wojny Obronnej 1939, żołnierz 2 Armii WP,
 • mjr w st. spocz. Leon Pająk – obrońca Westerplatte,
 • płk w st. spocz. pil. Wacław Król – uczestnik bitwy o Anglię, Tunezję i Normandię, b. dowódca 3 oraz 131 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego na Zachodzie,
 • gen. dyw. dr Jan Śliwiński – b. żołnierz Armii Radzieckiej i 1 Armii WP, pełnomocnik szefa Sztabu Generalnego WP ds. specjalnych,
 • płk w st. spocz. Andrzej Zbyszewski – żołnierz września 1939, pisarz,
 • płk w st. spocz. Władysław Gołąbek – były zastępca dowódcy zgrupowania partyzanckiego BCh "Ośka”,
 • płk w st. spocz. W. Halec – uczestnik Wojny Obronnej 1939, w bitwie pod Mławą i Kockiem, żołnierz 1 Armii WP, chorąży sztandaru 1 BPanc na Paradzie Zwycięstwa w 1945 roku,
 • gen. dyw. Wacław Jagas – uczestnik bitwy pod Lenino i Budziszynem, zastępca Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej do spraw szkolenia poza wojskiem,
 • gen. bryg. Kazimierz Stec – żołnierz 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego, uczestnik walk od Wisły do Łaby, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, członek KC PZPR,
 • płk w st. spocz. Bolesław Marczak – żołnierz Armii Czerwonej, uczestnik walk w obronie Moskwy oraz bitwy pod Lenino,
 • płk w st. spocz. Włodzimierz Sokorski – zastępca dowódcy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz 1 Korpusu PSZ w ZSRR podczas II wojny światowej,
 • sierż. w st. spocz. St. Drozd – uczestnik bitwy nad Bzurą, walk na Wale Pomorskim i szturmu na Berlin.
 • gen. bryg. Kazimierz Makarewicz – uczestnik bitwy pod Lenino, żołnierz 1 Armii WP, I zastępca szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP,
 • gen. bryg. w st. spocz. Jan Wyderkowski – zastępca komendanta Obwodu II Gwardii Ludowej i Armii Ludowej podczas II wojny światowej,
 • płk w st. spocz. Robert Satanowski – były dowódca Samodzielnego Zgrupowania Partyzanckiego "Jeszcze Polska nie zginęła”,
 • chor. w st. spocz. M. Rajczonek – chorąży sztandaru 2 Dywizji Piechoty na Paradzie Zwycięstwa w 1945 roku,
 • płk w st. spocz. Jan Olimpiusz Kamiński – zastępca dowódcy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej PSZ na Zachodzie, uczestnik bitwy pod Arnhem,
 • mjr w st. spocz. Zygmunt Górka-Grabowski – żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,

W październiku 1985 zostali wyróżnieni:

 • gen. bryg. Janusz Sieczkowski – zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego im. gen. Karola Świerczewskiego w Rembertowie,
 • płk mgr inż. Józef Korecki – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych im. St. Ziai,
 • płk dypl. pil. Tadeusz Biarda – zastępca szefa sztabu związku taktycznego,
 • płk mgr Marian Anysz – komendant Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika Waryńskiego,
 • płk mgr Antoni Kubicki – zastępca szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej,
 • płk mgr inż. Zygmunt Olejniczak – komendant Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych im. M. Wojtowicza ps. "Zygmunt”,
 • st. chor. sztab. Zenon Woźniak s. Józefa – technik kompanii remontowej 8 Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu.
 • kmdr inż. Stanisław Łałak – komendant Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej im. Franciszka Zubrzyckiego,
 • płk mgr inż. Tadeusz Potrzebnicki – zastępca szefa służby w Głównym Kwatermistrzostwie WP,
 • płk prof. dr hab. med. Konstanty Markiewicz – kierownik 1 Klinki Chorób Wewnętrznych Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego,
 • płk dypl. Mieczysław Czubenko – dowódca kursów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema,
 • płk mgr Sergiusz Cielesz – szef zespołu w sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego,
 • płk mgr Jerzy Langier – zastępca szefa Zarządu Politycznego Warszawskiego Okręgu Wojskowego,
 • płk dypl. Mieczysław Haber – oficer sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego,
 • płk Zbigniew Bednarczuk – szef kadr związku taktycznego,
 • płk inż. Zygmunt Leśniowski – zastępca szefa Służby Czołgowo-Samochodowej,
 • kpt. w st. spocz. Bolesław Drelicharz – specjalista do spraw budownictwa Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego,
                                     

1.14. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1986

7 października 1986 "za wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz szczególne zasługi dla socjalistycznej Ojczyzny” zostali wyróżnieni:

 • płk Alfons Stasicki s. Mariana szef oddziału Dowództwa Wojsk Lotniczych,
 • kpt. Jacek Dawidowicz s. Stanisława – dowódca baterii artylerii haubic.
 • płk mgr Zenon Binas s. Bolesława – szef zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej,
 • gen. dyw. Stanisław Fryń – szef Sztabu – zastępca Głównego Kwatermistrza WP,
 • płk Leon Rabuszko s. Bazylego – dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii okręgu wojskowego,
 • płk mgr inż. Kazimierz Głąb s. Franciszka – szef zarządu Sztabu Generalnego WP,
 • płk inż. Bonifacy Pawełczyk s. Franciszka – zastępca dowódcy związku taktycznego do spraw techniki i zaopatrzenia,
 • płk mgr inż. Juliusz Ścieżka s. Stanisława – zastępca szefa Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej,
 • płk Wacław Mazurek s. Adama – dowódca jednostki wojskowej,
 • płk Jan Bublik s. Michała – komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowo-Samochodowych,
 • mjr inż. Jerzy Prauzner s. Zbigniewa – kierownik oddziału jednostki wojskowej,
 • płk mgr Jerzy Olejniczak s. Michała – szef Biura Prawnego MON,
 • płk Stanisław Kołodziej s. Władysława – dowódca jednostki wojskowej,
 • płk w st. spocz. Teodor Ratkowski s. Teodora – zasłużony wojskowy działacz kultury,
 • płk mgr Julian Sokół s. Władysława – zastępca szefa Zarządu Propagandy i Agitacji Głównego Zarządu Politycznego WP,
 • kmdr mgr Józef Gnap s. Antoniego – zastępca dowódcy związku taktycznego do spraw politycznych,
 • płk dypl. Modest Lewczuk s. Pawła – dowódca kursów Centrum Doskonalenia Oficerów im. gen. armii Stanisława Popławskiego,
 • płk prof. dr hab. Longin Indisow s. Mikołaja – szef Katedry Nauk Społeczno-Politycznych Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego,
                                     

1.15. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1987

 • chor. S. Heródziński,
 • płk mgr M. Wichrzyński,
 • płk mgr w st. sp. B. Jagodziński,
 • płk dypl. pil. w st. sp. Wiktor Iwoń – były dowódca 5 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego,
 • prof. dr hab. med. Donat Tylman – profesor Centrum Szkolenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
 • gen. dyw. Władysław Polański – komendant Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego,
 • płk mgr Z. Kozłowski,
 • kmdr prof. dr hab. J. Cieśla,
 • st. chor. szt. W. Włodarski,
 • płk prof. dr hab. S. Kossakowski,
 • płk dr inż. Zenon Biesaga - szef Służby Topograficznej WP,
 • ppłk pil. W. Mikitiuk,
 • mjr pil. inż. A. Pawul,
 • płk dypl. T. Nałogowski,
 • płk pil. J. Bachta s. Jana – starszy pilot doświadczalny 45. led - pośmiertnie,

9 października 1987 roku Minister Obrony Narodowej, gen. armii Florian Siwicki przyjął wyróżnionych wpisem do Księgi

                                     

1.16. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1988

8 października 1988 "za wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz szczególne zasługi dla socjalistycznej Ojczyzny. w jubileuszowym roku 45-lecia ludowego Wojska Polskiego” zostali wyróżnieni:

 • płk dypl. Michał Humenny s. Mariana – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Okręgu Wojskowego
 • płk dypl. Henryk Krzeszowski s. Teodora – zastępca szefa zarządu Sztabu Generalnego WP
 • gen. bryg. Tadeusz Bełczewski s. Jana – zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego do spraw szkolenia
 • gen. dyw. w st. spocz. Jan Czapla s. Jana – były szef Głównego Zarządu Politycznego WP, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania
 • płk Stanisław Bąba s. Józefa – dowódca Warszawskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • gen. bryg. Antoni Skibiński s. Pawła – zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego do spraw Obrony Terytorialnej
 • st. chor. Stanisław Pławiak s. Zygmunta – pełniący obowiązki oficera w Sztabie Śląskiego Okręgu Wojskowego – pośmiertnie
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Władysław Tkaczewski s. Dymitra – komendant Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego
 • płk mgr inż. Stanisław Krajewski s. Rudolfa – szef oddziału Sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego
                                     

1.17. Wyróżnieni wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1989

5 października 1989 w "uznaniu wojennego męstwa i bohaterstwa na frontach II wojny światowej oraz za wzorową służbę w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i szczególne zasługi dla Ojczyzny” zostali wyróżnieni:

 • płk w st. spocz. Stanisław Szot s. Mateusza – zasłużony działacz ruchu robotniczego, uczestnik walk z hitlerowskim okupantem, długoletni oficer WP
 • gen. dyw. w st. spocz. Brunon Marchewka s. Stanisława – prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
 • płk w st. spocz. Maria Wittek c. Stanisława – uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Wojska Polskiego, współorganizatorka ruchu kobiet na rzecz obronności, komendanta Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej
 • ob. inż. Marian Migdalski s. Władysława – dyrektor Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej "Radwar”
 • ks. płk w st. spocz. Franciszek Studziński s. Adama – duszpasterz wojskowy, kapelan 2 Korpusu Polskiego, społecznik i wychowawca młodzieży
 • płk dypl. Michał Konkowski s. Henryka – dowódca 26 Brygady Artylerii OPK w Gryficach
 • płk Edmund Kubiak s. Stanisława – zastępca komendanta głównego – szef sztabu Ochotniczych Hufców Pracy
 • ppłk w st. spocz. Stanisław Jagiełło s. Józefa – zasłużony działacz ruchu ludowego, uczestnik walk z hitlerowskim najeźdźcą, komendant Okręgu III Batalionów Chłopskich
 • kmdr Józef Kuśmider s. Władysława – szef hydrografii Sztabu Marynarki Wojennej
 • płk w st. spocz. pil. Witold Łokuciewski s. Antoniego – as lotnictwa polskiego, żołnierz wojny obronnej 1939 roku, instruktor i wychowawca wielu pokoleń pilotów
 • płk dr med. Kazimierz Wydrowski s. Jana – komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • płk dypl. Józef Musiał s. Jana – zastępca szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • płk w st. spocz. Mikołaj Kałłaur s. Bazylego – żołnierz 3 Berlińskiego Pułku Piechoty, członek Rady Naczelnej ZBoWiD
 • gen. dyw. Jan Wojtala s. Józefa – zastępca szefa Sztabu Generalnego WP

Użytkownicy również szukali:

...
...
...