Poprzednia

ⓘ Strategia organizacji
                                     

ⓘ Strategia organizacji

Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno -produkcyjnego. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu.

Strategia zarządzania jednostkami gospodarczymi:

 • podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności.
 • jest zdeterminowana przez otoczenie i przez czynniki wewnętrzne,
 • uwzględnia poziom organizacyjno- techniczny i zasoby konkurencji,
 • przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe szczególnego znaczenia, a więc te, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości,
 • jest określona w elastycznym horyzoncie planowania,
 • jest wyrażona w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa,

Różne definicje strategii:

 • H. Koontz, C. O’Donnell; 1984 Strategie są najczęściej programami ogólnymi, ukierunkowanymi na możliwie pełne wykorzystanie potencjału wytwórczego systemu dla osiągnięcia założonych celów.
 • Dictionary of Business English; 1989 1. Definicja ramowa: strategia to plan, w którym są zawarte zadania odnoszące się do funkcjonowania organizacji w przyszłości odpowiedzialność za wykonanie tych zadań spoczywa na jednostkach szczebla naczelnego kierownictwa 2. Strategia rynkowa to program efektywnego działania przedsięb. na danym rynku w odróżnieniu od strategii poszukiwania nowych korzystnych rynków; 3. Strategia przedsiębiorstwa to ogólny program rozwoju działalności firmy.; 4. Strategie cząstkowe to decyzje dotyczące specyficznych, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie działalności lub odniesione do jakichś szczególnych problemów. Przykładami takich strategii mogą być decyzje o lokalizacji zakładów, w sprawach wysokości cen, sposobu reklamy itd.
 • ; Strategia – szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia.
 • H.I. Ansoff; 1985 Model wyboru zachowania strategicznego jest określony przez następujące wymiary: 1) zachowanie budżetowe, tj. takie, w którego ramach nie występują zmiany strategiczne, 2) strategiczną adaptację, która jest zgodna z poprzednimi zmianami strategicznymi OSO Organizacji Służącej Otoczeniu; 3) strategiczną nieciągłość odrzucającą dawniejsze doświadczenie.
 • A.A. Thompson, A.J. Strickland; 1996 Strategia jest: 1) planem działania; 2) odzwierciedla wzorzec zarządzania w sferze rynku; 3) wskazuje jak wypełnić misje i osiągnąć założone cele.
 • W.F. Gluck; 1980 Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia.
 • R.W. Griffin; 1996 Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: 1) zasięgu strategii – zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; 2) dystrybucji zasobów – sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania; 3) wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; 4) synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.
 • A.D. Chandler; 1962 Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów.
 • K.R. Andrews; 1971 Strategia 1) jest zbiorem celów zadań, ujętych w programy i plany 2) stanowi wzorzec decyzji, które dotyczą pozycji i tożsamości przedsiębiorstwa, jego zdolności do wykorzystywania swych mocnych stron oraz prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu na rynku.
 • Strategia odnosi się do planowanych wyników określonych przez naczelne kierownictwo firmy w związku z misją i celami przedsiębiorstwa.
 • K. Ōmae; 1982 Strategia jest podejściem zmierzającym do najbardziej korzystnego wyróżnienia się przedsiębiorstwa na tle swych konkurentów; podejście to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiębiorstwa, tak aby w możliwie największym stopniu spełnić oczekiwania odbiorcy.