Poprzednia

ⓘ Andragog
                                     

ⓘ Andragog

Bada:

 • edukację nieformalną incydentalną, formalną szkolną, pozaformalną pozaszkolną dorosłych
 • zapotrzebowanie edukacyjne ludzi dorosłych
 • cele, formy, treści, metody procesu kształcenia i samokształcenia dorosłych

Gromadzi wiedzę:

 • o uczestnikach edukacji dorosłych
 • o sytuacji na rynku usług edukacyjnych oferty, cele i programy firm edukacyjnych
 • o człowieku dorosłym w różnych fazach jego rozwoju, zadaniach rozwojowych związanych z okresem dorosłości, prawidłowościach uczenia się dorosłych oraz różnorodnych uwarunkowań tego procesu
 • na temat systemu kształcenia w Polsce oraz na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej
 • dotyczącą misji i celów kształcenia ustawicznego zawartych w dokumentach Unii Europejskiej
 • o możliwościach finansowego wsparcia projektów edukacyjnych z funduszy UE

Diagnozuje:

 • rynek edukacyjny
 • poprawność przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych, poziom kompetencji pracowników
 • potrzeby edukacyjne indywidualnych odbiorców, różnych grup społecznych i zawodowych, instytucji, zakładów pracy i stowarzyszeń

Pomaga i doradza:

 • w radzeniu sobie z barierami w uczeniu się
 • w realizacji celów Strategii lizbońskiej
 • w procesie rekrutacji - w zakresie oceny potencjału edukacyjnego pracownika
 • osobom zagrożonym marginalizacją społeczną w podjęciu działań edukacyjnych przeciwdziałających temu zjawisku
 • wykładowcom na kursach edukatorom, trenerom, brokerom edukacyjnym i animatorom kultury
 • w rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych problemów edukacyjnych
 • w nabywaniu kompetencji do samodzielnego uczenia się
 • w samokształceniu jednostek i grup
 • w tworzeniu edukacyjnych ścieżek rozwoju pracowników i osób uczących się
 • w zrozumieniu wpływu edukacji na jakość życia jednostek, grup i środowisk społecznych
 • osobom dorosłym w określaniu potrzeb edukacyjnych oraz w wyborze najbardziej przydatnych metod, form i technik uczenia się
 • w doborze odpowiedniej oferty edukacyjnej osobom fizycznym i zakładom pracy

Prowadzi:

 • intencjonalną działalność dydaktyczno-wychowawczą w postaci wykładowcy, prelegenta, lektora i seminarzysty
 • działalność public relations
 • dokumentację związaną z nauczaniem
 • działalność kulturalno - oświatową w różnych ośrodkach i placówkach oraz sekcjach i zespołach zainteresowań w domach kultury

Organizuje:

 • wycieczki, zajęcia kulturalne i imprezy sportowe poza instytucjami oświatowymi
 • i koordynuje proces dydaktyczno-wychowawczy w firmach, instytucjach i organizacjach w ramach seminariów, kursów i warsztatów

Inspiruje:

 • instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań edukacyjnych oraz wprowadzania celów edukacyjnych do strategii działania

Planuje:

 • wspólnie z dorosłymi proces edukacyjny oraz warunki stymulujące i motywujące ich do uczenia się

Przedstawia:

 • osiągnięcia instytucji edukacji dorosłych zainteresowanym przedsiębiorstwom, adresatom i klientom

Współpracuje:

 • z instytucjami samorządowymi w środowisku lokalnym, w celu określenia potrzeb edukacyjnych środowiska i wskazania sposobów ich realizacji
 • z organizacjami i placówkami oświatowymi, uniwersytetami, uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi zajmującymi się edukacją w zakresie wykorzystania nowoczesnych form, metod, środków kształcenia dorosłych

Monitoruje:

 • przebieg procesu kształcenia, działalności szkoleniowej w celu zapewnienia najbardziej efektywnych form i metod kształcenia
 • rozwój społeczny, kulturalny, edukacyjny, gospodarczy i polityczny, w celu sprostania nowym zadaniom i pracy w nowych miejscach – m.in. w teatrach, muzeach, kościołach, szpitalach, centrach uczenia się

Kształci:

 • specjalistów innych dziedzin w zakresie umiejętności kształcenia dorosłych, wspomagania ich rozwoju oraz upowszechniania wiedzy

Tworzy:

 • autorskie formy aktywności kulturalnej, których głównym celem jest aktywizacja uczestników
 • materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego uczenia się

Integruje:

 • działania różnych instytucji w celu realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy oraz edukacji ustawicznej
                                     

1. Stanowiska pracy, które może podjąć andragog

 • Prowadzenie szkoleń i zajęć w grupach np. terapeutycznych
 • Pracownik kulturalno-oświatowy
 • Organizator środowisk edukacyjnych
 • Przewodnik turystyczny
 • Konsultant
 • Prelegent
 • Metodyk/koordynator metodyczny
 • Trener/coach
 • Doradca zawodowy lub personalny
 • Praca w obrębie zasobów ludzkich
 • Popularyzator wiedzy
 • Mediator
 • Edukator
 • Organizator pozaszkolnych form edukacji dorosłych
 • Instruktor
 • Specjalista w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem
 • Moderator
 • Menedżer edukacji dorosłych
 • Autor, redaktor lub recenzent publikacji andragogicznych
 • Animator
                                     

2. Potencjalne miejsca pracy andragoga

 • Ośrodki szkoleniowe zakładów pracy
 • Firmy szkoleniowe
 • Urzędy pracy
 • Agencje zatrudnienia
 • Biblioteki
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Uniwersytety ludowe
 • Biura karier
 • Centrum Kształcenia Praktycznego CKP
 • Instytucje rządowe, np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Domy kultury
 • Różne szczeble edukacji na stanowiskach pedagogicznych
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego CKU
 • Redakcje portali edukacyjnych
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Instytucje edukacyjne np. Zakłady Doskonalenia Zawodowego
 • Działy marketingu i reklamy
 • Działy szkolenia w zakładach produkcyjnych i usługowych
 • Fundacje, Stowarzyszenia, kluby, np. Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Kościół
 • Placówki kulturalno - oświatowe np. muzea, ośrodki animacji kultury
 • Teatry