Poprzednia

ⓘ Koszty pośrednie (kosztorysowanie)
                                     

ⓘ Koszty pośrednie (kosztorysowanie)

Koszty pośrednie – składnik ceny kosztorysowej, obejmujący koszty ogólne budowy i koszty zarządu. Składniki te nie są bezpośrednio kalkulowane w kosztorysie, lecz uwzględniane w wyliczeniu ceny kosztorysowanej, jako jeden z narzutów kosztorysu. Koszty pośrednie i inne narzuty kosztorysu, stanowią komplementarne dopełnienie dla kosztów bezpośrednich kalkulowanych bezpośrednio w kosztorysie na podstawie nakładów i cen jednostkowych.

                                     

1. Koszty pośrednie w cenie kosztorysowej

W metodzie kalkulacji szczegółowej, cena kosztorysowa wyliczana jest z zależności:

W k = ∑ ∑ n c + K p j + Z j ∗ L {\displaystyle W_{k}=\\sum nc+K_{pj}+Z_{j}*L}

gdzie:

 • Z j – zysk,
 • c – cena jednostkowa,
 • W k – wartość kosztorysowa,
 • K pj – koszty pośrednie,
 • L – liczba jednostek przedziałowych.
 • n – jednostkowe nakłady rzeczowe,
 • n x c – koszty bezpośrednie,

Najczęściej dla powyższej metody kalkulacji stosuje się wyznaczenie wartości kosztów pośrednich za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich:

K p j = W k p R j + S j 100 % {\displaystyle K_{pj}={\frac {W_{kp}R_{j}+S_{j}}{100\%}}}

gdzie:

 • R j – koszt robocizny,
 • W kp – wskaźnik kosztów pośrednich,
 • K pj – koszty pośrednie,
 • S j – koszt pracy sprzętu.
                                     

2. Struktura kosztów pośrednich

Jak wyżej zaznaczono, koszty pośrednie obejmują:

 • koszty ogólne budowy,
 • koszty zarządu.

Koszty ogólne budowy, to koszty ponoszone w odniesieniu do danej, konkretnej budowy, a nie objęte kosztami bezpośrednimi w jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej. Koszty te obejmują takie wydatki jak, np.:

 • ewentualne koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych np. diety,
 • narzędzia,
 • inne np. ubezpieczenie, ochrona itd.
 • koszty zaplecza budowy, np. wynajmu lub amortyzacji baraków i innych elementów zaplecza budowy, wody, energii elektrycznej i innych mediów, itd.,
 • płace personelu stałego budowy, np. kierownika budowy, kierowników robót, majstrów itp.,

Koszty zarządu obejmują koszty utrzymania całego przedsiębiorstwa, jego kierownictwa, siedziby, koszty biurowe, itd.

                                     

3.1. Metody kalkulacji kosztów pośrednich Metoda wskaźnikowa

Metoda wskaźnikowa polega na uwzględnieniu w kosztorysie narzutu kosztorysu – kosztów pośrednich – określonego procentowo w odniesieniu do robocizny i sprzętu:

K p j = W k p R j + S j 100 % {\displaystyle K_{pj}={\frac {W_{kp}R_{j}+S_{j}}{100\%}}}

gdzie:

 • K pj – koszty pośrednie,
 • S j – koszt pracy sprzętu.
 • W kp – wskaźnik kosztów pośrednich,
 • R j – koszt robocizny,

Z powyższego, wskaźnik kosztów pośrednich można określić ze wzoru:

W k p = K b + K z R + S ∗ 100 % {\displaystyle W_{kp}={\frac {K_{b}+K_{z}}{R+S}}*100\%}

gdzie:

 • K z – koszty zarządu,
 • W kp – wskaźnik kosztów pośrednich,
 • S – koszty pracy sprzętu.
 • R – koszty robocizny,
 • K b – koszty ogóle budowy,

W praktyce często wskaźniki kosztów pośrednich przyjmuje się na podstawie różnych opracowań branżowych. Określone są również w rozporządzeniu MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z 26.02.1999 r., załącznik nr 1, Dz. U. nr 26, poz. 239.                                     

3.2. Metody kalkulacji kosztów pośrednich Metoda preliminarzowa

Jest to dokładna ale i bardzo pracochłonna metoda określania kosztów pośrednich. Wymaga przeprowadzenia dokładnej kalkulacji wszystkich kosztów stanowiących składnik kosztów pośrednich w całym przedsiębiorstwie.