Poprzednia

ⓘ Kierunek zamawiany
                                     

ⓘ Kierunek zamawiany

Kierunki zamawiane – lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działanie to ma na celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych, realizowane w ramach Poddziałania 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program pilotażowy "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" rozpoczął się 1 października 2008 roku na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej o ogłoszeniu konkursu z 2 lipca 2008.

                                     

1. Lista kierunków studiów objętych programem "Kierunki zamawiane” rok akademicki 2009/2010

 • mechanika i budowa maszyn
 • fizyka/fizyka techniczna
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo
 • chemia
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • mechatronika
 • automatyka i robotyka
 • inżynieria materiałowa
 • informatyka
 • matematyka
 • wzornictwo przemysłowe
 • energetyka
                                     

2. Główne założenia

Program zakłada m.in. motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów oraz dofinansowanie uczelni, które prowadzą wspomniane kierunki, aby mogły podnieść atrakcyjność kształcenia, organizując dla studentów np. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Uczelnie biorące udział w projekcie oferują również nauczanie metodą e-learning, finansują udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych, mogą korzystać z wiedzy oraz doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w instytucjach finansowych, informatycznych i laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są profesorowie z zagranicy.

                                     

3. Praktyka

Uczelnia na studenta z kierunków zamawianych dostaje nie 15 tys. zł, ale około 25 tys. zł. Dlatego opłaca im się zwiększać rekrutacje na kierunki zamawiane lub zakładać takie jeśli ich nie mają. Często na tego typu studia przyjmuje się osoby o których wiadomo, po wynikach matury, że nie dadzą rady ich ukończyć. Np. w PWSZ w Głogowie przyjęto 130 osób na automatykę i robotykę, na trzeci rok przepuszczono tylko 17.

                                     

4. Geneza projektu

Od ostatnich kilkunastu lat w Polsce widoczne było zachwianie proporcji pomiędzy absolwentami kierunków humanistycznych a osobami z wykształceniem technicznym i matematyczno-przyrodniczym. Rynek pracy nasycony został humanistami, podczas gdy absolwenci nauk ścisłych są obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców i odgrywać mogą istotną rolę w pobudzaniu rozwoju tych gałęzi gospodarki, które mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski. Badania rynku pracy w Polsce potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Powszechnie wiadomo, że problem deficytu niektórych zawodów i specjalności to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W takiej sytuacji MNiSW za konieczne uznało podejmowanie działań zmierzających do podniesienia popularności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, co przyczyni się do zwiększenia grona studentów na kierunkach ścisłych. Można to osiągnąć m.in. poprzez zamawianie studiów istotnych dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, a także poprzez zamawianie specjalności na tych kierunkach.                                     

5. Krytyka

Program jest krytykowany za marnowanie pieniędzy z budżetu aczkolwiek 85% środków pochodzi z Unii Europejskiej. Negatywnie jest oceniany brak kierunków medycznych wśród studiów zamawianych.

Gazeta Prawna określiła program mianem fiaska, z uwagi na to, że według ich danych, tylko 20% studentów zaczynających kierunki zamawiane skończyło je w terminie, a wydano na to 53 mln zł 358 tys zł za jednego absolwenta. MNiSW jest natomiast zadowolone z wyników programu kierunków zamawianych i twierdzi, że ukończyło je o wiele więcej osób, przynajmniej 273.