Poprzednia

ⓘ Pozycja dominująca przedsiębiorstw
                                     

ⓘ Pozycja dominująca przedsiębiorstw

Pozycja dominująca przedsiębiorstwa – pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, która pozwala mu na zniekształcenie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, umożliwiając zachowanie się w sposób niezależny od swoich klientów, a w konsekwencji konkurentów. Jest to pozycja, która z powodu jego udziału w rynku, dostępem do wiedzy technicznej, surowców i kapitału powoduje, że może ono wyznaczać ceny lub kontrolować produkcję, bądź dystrybucję innych produktów.

                                     

1. Nadużywanie pozycji dominującej

Nadużywanie pozycji dominującej polega na:

  • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy
  • bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów
  • przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji
  • podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.
  • ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów
  • narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści
  • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. z 2019 r. poz. 369.