Poprzednia

ⓘ Kategoria:Eksperymenty pedagogiczne
                                               

Eksperyment pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny – metoda badań pedagogicznych oparta głównie na technice obserwacji, szczególny rodzaj eksperymentu naturalnego, który znajduje swoje zastosowanie w oświacie, dydaktyce oraz wychowaniu. W Polsce zasady przeprowadzania tego typu działalności reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

                                               

Eksperyment 50 szkół

Eksperyment 50 szkół – eksperyment pedagogiczny w którym uczestniczyło 50 z 585 szkół biorących udział w wcześniejszym eksperymencie. Był to eksperyment naturalny którego celem było przekształcenie ostatnich dwóch klas 10-letniej szkoły ogólnokształcącej tak aby po przedłużeniu jej trwania o rok dawała także zawodowe kwalifikacja robotnicze na poziomie tzw. trzeciej grupy kwalifikacyjnej. Eksperyment przeprowadzony był w latach 1957-1958 w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej pod kierownictwem Akademii Nauk Pedagogicznych RFSRR. Uczniowie dwóch ostatnich klas szkoł ...

                                               

Eksperyment 500 szkół

Eksperyment 500 szkół – eksperyment pedagogiczny którego celem było sprawdzenie praktycznego zastosowania nowego planu nauczania w 10-letnich szkołach ogólnokształcących w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Eksperyment przeprowadzany był w latach 1956-1958 i obejmował swoim zasięgiem 585 szkół RFSRR. Akcja przewidywała wprowadzenie nowych przedmiotów i zajęć rozszerzających zakres wykształcenia technicznego. Była ona przeprowadzana w formie naturalnej i polegała na zaznajomieniu młodzieży m.in. z ważnymi dziedzinami produkcji przemysłowej, wyrobieniu politechnic ...

                                               

Eksperyment lubelski

Eksperyment lubelski – eksperyment pedagogiczny będący kompleksem prac doświadczalnych z zakresu oświaty prowadzony w latach 1969–1974 na terenie ówczesnego województwa lubelskiego. Sprowadzał się on do stosowania w wybranych szkołach założeń teoretycznych i rozwiązań praktycznych nowego systemu dydaktycznego. Doświadczenie te nie podlegały w skali województwa czy powiatów ścisłej weryfikacji, ponieważ przeprowadzono je w pojedynczych placówkach oświatowych głównie na terenie powiatów puławskiego i opolskiego. Wszystkimi pracami badawczymi kierowała Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego. ...

                                               

Eksperyment łódzki

Eksperyment łódzki – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną rozpoczętą w 1959 w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi. Wszelkie działania prowadzone były pod kierunkiem A. Majewskiej oraz kierowniczki szkoły I. Laskowskiej. Eksperyment polegał na gruntownym przebadaniu wszystkich dzieci z klas I przez lekarzy, psychologów i nauczycieli. Miało to na celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia oraz rozwoju umysłowego. U uczniów wykazujących jakiekolwiek braki rozwojowe została zastosowana edukacja w szkołach specjalnych. Z pozostałej części dzieci postanowiono utwor ...

                                               

Eksperyment mikołowski

Eksperyment mikołowski – eksperyment pedagogiczny opierający się na doświadczeniach ruchu harcerskiego przeprowadzony w latach 1935–1939 w Szkole Powszechnej nr 1 w Mikołowie pod kierunkiem A.Kamińskiego. Eksperyment polegał głównie na kierowaniu społecznymi i kulturalnymi zainteresowaniami uczniów i wiązał się z działalnością kształcąco-wychowawczą. Pracami kierował A. Kamiński któremu w eksperymencie pomagały czynniki takie jak: stosowanie zabaw w nauczaniu, praca grupowa, zdobywanie sprawności czy swoista atmosfera wychowawcza na którą składały się elementy takie jak przyjazny stosunek ...

                                               

Eksperyment poznański

Eksperyment poznański – pięcioletni eksperyment pedagogiczny prowadzony od 1968 roku, którego przedmiotem było opracowanie systemu wychowawczego w szkołach socjalistycznych.

                                               

Eksperyment rydzyński

Eksperyment rydzyński – eksperyment pedagogiczny realizowany w latach 1928–1939 w szkole średniej z internatem w Rydzynie przez Tadeusza Łopuszańskiego. Miejscem eksperymentu było Prywatne Gimnazjum a od 1936 roku również liceum im. Sułkowskich, a ogólnym założeniem wprowadzenie zasady priorytetu kształtowania charakteru uczniów ponad rozwijaniem ich intelektu. Za podstawę programową działalności szkoły przyjęto kładzenie nacisku na rozwój indywidualnych zainteresowań w których uczeń mógł zdobyć maksimum osiągnięć szkolnych, intensywne wychowanie zdrowotne oraz na rozwój szkolnej samorządn ...

                                               

Eksperyment warszawski

Eksperyment warszawski – eksperyment pedagogiczny będący akcją oświatową, której realizację rozpoczęto w Warszawie w 1966 aby w następnych latach rozpowszechnić ją w innych większych miastach Polski. Jej zadaniem było rejestrowanie a następnie kierowanie do zasadniczych szkół zawodowych ogółu niepracującej i nieuczącej się młodzieży w wieku 15–18 lat. Udało się w ten sposób wykształcić znaczny odsetek tego typu uczniów a następnie skierować ich do zakładów pracy. Inicjatorami tego eksperymentu byli Jerzy Kuberski oraz Jerzy Wołczyk. W ślad za Warszawą poszły pozostałe miasta wojewódzkie a ...

                                               

Eksperyment złotowski

Eksperyment złotowski – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną w latach 1957–1959 kierowaną przez F. Glazę i H. Jaroszyka. Polegała ona na objęciu 90% uczniów szkół powiatu złotowskiego w wieku 14–18 lat kształceniem powszechnym w szkołach przysposobienia rolniczego oraz zasadniczych szkołach zawodowych a jej celem było sprawdzenie w praktyce nowego systemu nauczania w Polsce Ludowej wprowadzonego następnie zgodnie z Ustawą o rozwoju oświaty i wychowania z 15 lipca 1961 będącej rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...