Poprzednia

ⓘ Bariery pozataryfowe
                                     

ⓘ Bariery pozataryfowe

Bariery pozataryfowe – narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków:

 • bariery parataryfowe
 • opłaty wyrównawcze;
 • podatki nakładane na niektóre dobra;
 • opłaty pobierane w związku z realizacją transakcji importowej;
 • reguły pochodzenia;
 • normy techniczne i sanitarne;
 • wymóg składnika krajowego;
 • dobrowolne ograniczenia eksportu;
 • zakupy rządowe;
 • ograniczenia administracyjne działające za pośrednictwem mechanizmu cenowego
 • ograniczenia ilościowe;
 • subsydia eksportowe.
                                     

1. Najczęściej stosowane bariery administracyjne

 • VER ang.: Voluntary Export Restraints porozumienie między krajem importującym a eksportującym, w którym ostatni zobowiązuje się ograniczyć eksport danego dobra do określonej wielkości.
 • Zakupy rządowe – zakupy finansowane z budżetu agend i instytucji rządowych.
 • Reguły pochodzenia – reguły określające, jaka część wartości produktu sprzedawanego na warunkach preferencyjnych musi być dodana na obszarze danego ugrupowania.
 • Dumping – nielegalna praktyka polegająca na sprzedaży na rynkach zagranicznych towaru po cenach niższych niż w kraju wytworzenia lub po cenach niższych niż koszty produkcji.
 • Ograniczenia ilościowe – to bezpośrednie wyznaczenie przez państwo ilości lub wartości określonych dóbr, które mogą być importowane w określonym czasie.
 • subsydia eksportowe – wsparcie udzielane przez rząd krajowym podmiotom gospodarczym otrzymywane wraz z wywozem danego towaru.
 • Wymóg składnika krajowego ang. Local content requirements, LCR – zobowiązanie producentów określonych wyrobów finalnych działających na danym rynku do pokrywania określonej części popytu na podzespoły dostawami rynku krajowego.
 • Normy techniczne lub sanitarne – przepisy dotyczące parametrów, jakim powinny odpowiadać towary sprzedawane na danym rynku.
                                     
 • importowe podatki subsydia niepodatkowe bariery celne bariery pozataryfowe bariery parataryfowe. Większość barier handlowych charakteryzuje ten sam mechanizm
 • importu ustalanie cen minimalnych i maksymalnych zmiany kursu walut. bariery pozataryfowe B. Winiarski: Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 • importowe Kontyngenty importowe Embarga Regulacja wysokości cła Bariery pozataryfowe utrudnienia związane z bardziej szczegółowymi kontrolami, większą
 • narzędzia - instrumenty: cło importowe ograniczenia ilościowe bariery pozataryfowe subwencje eksportowe. ad. 1 Najpowszechniejszym środkiem ograniczającym
 • zagranicznego partnera Bariery pozataryfowe oddziałują na handel z zagranicą przez podwyższanie ceny towaru importowanego. Do barier tych zalicza się: w
 • spełnienia wybranych norm w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego bariery pozataryfowe Funkcjonują wspólne ceny, stałe kursy walutowe w obrotach towarami
 • ograniczeń ilościowych przywozu kontyngentowaniu przywozu wprowadzaniu barier pozataryfowych Nie zawsze bilateralizm powoduje ograniczenie stosunków gospodarczych
 • preferencji i ograniczeń taryfowych i pozataryfowa ograniczenia handlowe, np. sankcje, embarga, ograniczenia ilościowe, bariery techniczne, normy fitosanitarne