Poprzednia

ⓘ Kategoria:Audyt
                                               

Audyt

Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji polityki, procedury.

                                               

Audyt badania klinicznego

Audyt badania klinicznego – oznacza niezależną kontrolę procedur i dokumentacji badania klinicznego prowadzoną przez sponsora, jako element systemu zapewnienia jakości, w celu ustalenia, czy badanie kliniczne jest lub było prowadzone zgodnie z protokołem badania klinicznego, a dane uzyskane w związku z badaniem klinicznym są lub były zbierane, analizowane i raportowane zgodnie z protokołem badania klinicznego oraz procedurami postępowania opracowanymi przez sponsora w celu ujednolicenia sposobu wykonywania określonych czynności związanych z badaniem klinicznym.

                                               

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych

Audyt bezpieczeństwa – szczegółowa kontrola połączona z analizą mająca na celu stwierdzić, czy system informatyczny i jego zabezpieczenia spełniają swoje funkcje.

                                               

Audyt ekologiczny

Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

                                               

Audyt etyczny

Audyt etyczny to ocena stosowania zasad etycznych w organizacji, której celem jest wspomaganie kreacji klimatu etycznego firmy lub instytucji. Wynikiem audytu etycznego są rekomendacje mające na celu poprawę kultury organizacyjnej firmy/instytucji, jej stosunków z otoczeniem, "czystości" prowadzonej przez nią działalności, przejrzystości i prawidłowości podejmowanych decyzji, komunikowanie otoczeniu wysokiej odpowiedzialności społecznej organizacji, a także przeciwdziałanie korupcji.

                                               

Audyt finansowy

Audyt finansowy – kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Rewizja finansowa stwierdza, że sprawozdanie finansowe: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji jednostki. jest zgodne z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe, zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ...