Poprzednia

ⓘ Globalizacja gospodarki
Globalizacja gospodarki
                                     

ⓘ Globalizacja gospodarki

Globalizacja gospodarki – procesy organizowania i prowadzenia produkcji, wymiany i przepływów kapitału w skali światowej oraz traktowania przez podmioty gospodarcze całości globu jako jednego rynku.

                                     

1. Warunki globalizacji gospodarki

Czynnikami warunkującymi rozwój procesu globalizacji gospodarki są:

 • liberalizacja handlu międzynarodowego;
 • rozwój technicznych środków komunikacji;
 • redukcja barier przepływu towarów i kapitału.

Ponadto do czynników sprzyjających opisywanemu zjawisku zalicza się korzystne warunki polityczne oraz tworzenie ładu instytucjonalnego w formie działalności takich organizacji jak np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego, czy też powstała w konsekwencji Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu Światowa Organizacja Handlu.

                                     

2. Zarys historii globalizacji gospodarki

Globalizacja gospodarki nie jest procesem nowym, lecz jej przyspieszenie nastąpiło stosunkowo niedawno. Cechy charakterystyczne dla dzisiejszej gospodarki globalnej odnaleźć można w gospodarkach epoki cywilizacji starożytnych. Np. Imperium rzymskie, które swym obszarem obejmowało niemal cały znany Europejczykom ówczesny świat, miało jedną wspólną walutę i tworzyło jeden wspólny rynek. Procesowi tworzenia rynku światowego sprzyjała prowadzona przez europejskie mocarstwa ekspansja kolonialna i wyznaczenie pod koniec XIX wieku stref wpływów na obszarze całego globu. Na przełomie wieku XIX i XX można wskazać wiele zjawisk występujących także dziś w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Tzw. rewolucja bolszewicka w Rosji, wielki kryzys oraz podział świata po II wojnie światowej doprowadziły do ukształtowania się nowego układu polityczno-ekonomicznego. W okresie zimnej wojny wyodrębniano kraje kapitalistyczne, kraje socjalistyczne i kraje trzeciego świata. Utworzenie międzynarodowych instytucji finansowych, liberalizacja handlu międzynarodowego, proces dekolonizacji, upadek bloku wschodniego oraz rozwój przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym przysłużyły się do odbudowy jednolitego rynku światowego.

                                     
 • endogenicznych regionu na przestrzeni gospodarki kultury, społeczeństwa. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji - J. Chądzyński Wa - Wa 2007 Polityka
 • świadomością globalną 2009: Kontestacja globalizacji Kulturowy wymiar alterglobalizmu 2009: Lokalne wymiary globalizacji 2013: Alterglobaliści. Antropologia
 • Szymański: Globalizacja wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001, s. 119 - 120 Władysław Szymański: Interesy i sprzeczności globalizacji wprowadzenie
 • znany dzięki publikacjom na temat globalizacji i rewolucji postindustrialnej. W swoich pracach porównywał gospodarki USA, Europy i Japonii. Jego najbardziej
 • otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w rozwoju i globalizacji agrobiznesu oraz bezpieczeństwie i jakości żywności. W 1980 po zakończeniu
 • Twórcą i propagatorem tego pojęcia był Manuel Castells. Według niego globalizacja to przede wszystkim swobodny przepływ informacji. Dzięki nowym technologiom
 • Swoje zainteresowania skupia na ogólnej problematyce globalizacji finansowej oraz miejscu gospodarki polskiej w Unii Europejskiej po wejściu w strefę euro
 • model procesu podejmowania decyzji model możliwości ogranizacyjnych globalizacja europeizacja transnacjonalizacja multinacjonalizacja J.Johnson, J.E.Vahlne
 • gospodarkę potrafiącą dostosować się do ludzkiej różnorodności w ramach globalizacji i opierającą się na kulturowym wymiarze w celu dowartościowania dóbr

Użytkownicy również szukali:

globalizacja gospodarki skutki, globalizacja społeczna,

...
...
...