Poprzednia

ⓘ Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych
Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych
                                     

ⓘ Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych

14 listopada 1918 roku w strukturze Ministerstwa Spraw Wojskowych została utworzona Sekcja Żeglugi Napowietrznej. Sześć dni później skład osobowy sekcji liczył sześciu oficerów i dwóch urzędników: podpułkownik inżynier Hipolit Łossowski, porucznik inżynier Michał Tłuchowski, porucznik inżynier Mieczysław Pietraszek, porucznik Henryk Tokarczyk, Władysław Gajewski i Jerzy Garbiński oraz inżynier Stefan Malinowski i inżynier Klemens Filipowski.

10 grudnia 1918 roku Naczelny Wódz Józef Piłsudski zatwierdził między innymi generała podporucznika inżyniera Władysława Koziełł-Poklewskiego na stanowisku pełniącego obowiązki szefa Departamentu III Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych, a podpułkownika inżyniera Hipolita Łossowskiego na stanowisku szefa Sekcji Żeglugi Napowietrznej. Tego samego dnia weszła w życie pierwsza organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych z podziałem na siedem departamentów, a tych z kolei na sekcje oraz wydziały i referaty. W skład Departamentu III Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych weszła między innymi Sekcji Żeglugi Napowietrznej.

5 maja 1919 roku Sekcja Żeglugi Napowietrznej została wyłączona z Departamentu Technicznego, podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych i przemianowana na Samodzielną Sekcję Żeglugi Napowietrznej XIII. W skład sekcji wchodziła:

 • wydział naukowo–techniczny,
 • wydział zaopatrywania,
 • kancelaria,
 • komisja odbiorcza.

24 maja tego samego roku Sekcja została podporządkowana I wiceministrowi, a 24 grudnia ustalono jej etat tymczasowy.

1 marca 1920 weszła w życie nowa organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na bazie Inspektoratu Wojsk Lotniczych i Samodzielnej Sekcji Żeglugi Napowietrznej został utworzony Departament III Żeglugi Powietrznej. Jego struktura organizacyjna wyglądała następująco:

 • szef departamentu – gen. ppor. Gustaw Macewicz,
 • wydział wyszkolenia,
 • wydział ogólno-organizacyjny,
 • szef Sekcji I Organizacyjnej – kpt. Stanisław Jaxa-Rożen,
 • pomocnik szefa departamentu – rtm. Stanisław Jasiński,
 • wydział budżetowy,
 • wydział zaopatrzenia,
 • szef Sekcji II Zaopatrzenia – mjr Jan Stachowski,
 • szef Sekcji III Aeronautyki – płk Aleksander Wańkowicz,
 • wydział techniczno-gospodarczy,
 • wydział budżetowy,
 • kierownik Kancelarii.

10 sierpnia 1921 roku Minister Spraw Wojskowych rozkazem L. 4900/Org. wprowadził pokojową organizację Ministerstwa Spraw Wojskowych. Dotychczasowy Departament III został przekształcony w Departament IV Żeglugi Powietrznej. W strukturze departamentu znajdowały się trzy wydziały: ogólno-organizacyjny, zaopatrzenia i aeronautyki.

Obsada personalna Departamentu IV Żeglugi Powietrznej w 1923 roku:

 • por. obs. Bohdan Jałowiecki,
 • kierownik referatu – kpt. pil. Józef Hendricks,
 • kpt. Zdzisław Kollert,
 • por. Karol Brückner,
 • por. obs. Kazimierz Szałas,
 • por. Władysław Popiel,
 • kpt. kan. Piotr Panek,
 • por. Karol Malik,
 • por. Stanisław Szczeniawski,
 • kierownik referatu – mjr Wiktor Szandorowski,
 • kpt. pil. Tadeusz Prauss,
 • inspektor lotnictwa – płk pil. Aleksander Serednicki,
 • kierownik referatu – kpt. obs. Czesław Filipowicz,
 • szef Wydziału Aeronautycznego – płk Aleksander Wańkowicz,
 • kierownik referatu – mjr Tadeusz Łakociński,
 • por. pil. Tadeusz Buttowt-Andrzejkowicz.
 • kierownik referatu – kpt. Tomasz Turbiak,
 • szef Wydziału – ppłk SG pil. Sergiusz Abżółtowski,
 • zastępca szefa departamentu – ppłk p.d.SG pil. Ludomił Rayski
 • kpt. pil. Teofil Dziama,
 • por. pil. Henryk Wituski,
 • szef departamentu – wakat,
 • szef Wydziału – mjr Józef Mieczysław Zajączkowski,
 • por. Zygfryd Piątkowski,
 • kierownik referatu – mjr pil. August Menczak,
 • kpt. SG Adam Stebłowski,

28 czerwca 1926 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski podporządkował Departament IV Lotnictwa II wiceministrowi spraw wojskowych.

19 maja 1927 roku Minister Spraw Wojskowych zniósł numerację departamentów, a dla dotychczasowego Departamentu IV ustalił nazwę "Departament Lotnictwa”.

29 kwietnia 1929 roku Minister Spraw Wojskowych zmienił nazwę Departamentu Lotnictwa MSWojsk. na Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Organem prasowym Departamentu Aeronautyki był kwartalnik "Wiadomości Techniczne Lotnictwa”, wydawany jako dodatek do "Przeglądu Lotniczego” jego redaktorem naczelnym był mjr obs. inż. Wacław Czaplicki.

8 sierpnia 1936 roku Departament Aeronautyki przeformowany został w Dowództwo Lotnictwa, pod którą to nazwą funkcjonował do września 1939 roku.

                                     

1. Obsada personalna dowództwa

Szefowie departamentu i dowódcy lotnictwa
 • gen. bryg. pil. Władysław Kalkus III – IX 1939
 • gen. bryg. pil. Gustaw Macewicz IX 1919 – I 1923
 • gen. bryg. pil. François-Lèon Leveque I 1923 – VIII 1924
 • gen. bryg. pil. Ludomił Rayski III 1926 – III 1939
 • ppłk pil. Hipolit Łossowski XI 1918 – IX 1919
 • gen. bryg. pil. Włodzimierz Zagórski VIII 1924 – III 1926
Zastępcy dowódcy
 • płk obs. inż. Janusz de Beaurain – do spraw ogólnych i organizacyjnych
 • płk inż. Henryk Abczyński – do spraw przemysłu i budżetu VIII 1938
 • płk pil. inż. Tytus Karpiński – do spraw technicznych i zaopatrzenia
Szef sztabu dowództwa
 • mjr pil. Stanisław Nazarkiewicz

Obsada personalna Dowództwa Lotnictwa MSWojsk. latem 1939 roku:

 • kierownik referatu – kpt. łącz. Henryk Marian Wacław Niedziałkowski
 • szef Wydziału Przemysłu Lotniczego – mjr pil. inż. Roman Suryn
 • szef łączności – ppłk łącz. Stanisław Pociask
 • kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa – mjr obs. Tadeusz Moszkowski
 • I zastępca dowódcy lotnictwa – płk pil. Edward Lewandowski
 • kierownik referatu – kpt. dypl. Roman Czerniawski
 • kierownik referatu – mjr łącz. Stanisław Marcin Noworolski
 • płk pil. inż. Tytus Karpiński od VIII 1939
 • szef Wydziału Studiów – ppłk dypl. pil. Olgierd Tuśkiewicz
 • szef Wydziału Technicznego – mjr pil. inż. Franciszek Suchos
 • szef Wydziału Organizacyjnego – mjr dypl. pil. Ludwik Szul
 • kierownik Samodzielnego Referatu Balonowego – ppłk pil. ster. Jan Wolszlegier
 • zastępca szefa sztabu – ppłk dypl. pil. Władysław Buhuszewicz
 • szef Wydziału Budżetowego – mjr obs. bal. Zygmunt Hullej
 • szef Wydziału Personalnego – mjr obs. bal. Karol Brückner
 • szef sztabu – ppłk dypl. pil. Józef Jasiński
 • II zastępca dowódcy lotnictwa – ppłk pil. inż. Wacław Makowski
 • kierownik referatu – kpt. lot. Wiktor II Majewski
 • szef Wydziału Zasobów MOB – mjr pil. Jakub Kosinski
 • III zastępca dowódcy lotnictwa – wakat
 • szef kontroli technicznej
 • dowódca lotnictwa – gen. bryg. pil. Władysław Kalkus
 • szef Wydziału Wyszkolenia – mjr obs. Władysław Madejski
 • płk pil. Józef Krzyczkowski
 • szef kontroli przemysłowej – płk obs. inż. Czesław Filipowicz