Poprzednia

ⓘ Wizja firmy
Wizja firmy
                                     

ⓘ Wizja firmy

Wizja przedsiębiorstwa – obraz, wyobrażenie przedsiębiorstwa w przyszłości – mglisty, lub konkretny.

                                     

1. Kierunkowa wizja przedsiębiorstwa misja

ang. company mission albo mission statement; patrz też misja przedsiębiorstwa. Ogólne, długofalowe wyobrażenie przyszłego stanu, pozycji przedsiębiorstwa. Stanowi generalną intencję, jaką funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przypisują jego właściciele lub kierownictwo. Wizja kierunkowa misja odwołuje się zazwyczaj do wartości o charakterze moralnym oraz idei ciągłości organizacji. Misja funkcjonuje na trzech poziomach:

 • deklaracji – wartości wyrażanych w przekazach dla akcjonariuszy, klientów, pracowników, władz i innych Interesariuszy,
 • intencji – rzeczywistych zamiarów kierownictwa przedsiębiorstwa, nie deklarowanych publicznie,
 • faktów – rzeczywistych działań, zbieżnych bądź rozbieżnych z deklaracjami i intencjami.
                                     

2. Składniki wizji

Kierunkowa wizja przedsiębiorstwa misja może, zaś całościowa wizja przedsiębiorstwa musi składać się z pięciu, możliwie konkretnie wyobrażonych składników:

 • Domena działalności ang. business domain – podstawowy obszar specjalizacji biznesowej.
 • Odpowiedzialność ang. responsibility lub responsiveness – wrażliwość przedsiębiorstwa na potrzeby i wymagania wartości interesariuszy, priorytety w ich realizacji.
 • Organizacja, rozumiana jako podstawowe zasady systemu kadrowego i hierarchii panujące w przedsiębiorstwie, często utrwalone w jego kulturze, tradycji i folklorze wewnątrzorganizacyjnym.
 • Standardy sukcesu – mierniki długookresowego powodzenia, wyrażone możliwie konkretnie w sferach finansów, rynku i marketingu i in.
 • Kluczowe kompetencje ang. – key competences lub key success factors – umiejętności i technologie służące sukcesowi,
                                     

3. Model DOSKO

Nazwa stosowana przez autora koncepcji Piotra Dwojackiego, oparta jest na pierwszych literach kolejnych składników. Koncepcja datowana na połowę lat 90. XX wieku.

                                     

4. Funkcje dobrej wizji

 • ukierunkowanie – wizja jako punkt odniesienia – umożliwia weryfikację zgodności bieżących działań z długofalowymi zamierzeniami i wartościami,
 • uwiarygodnienie – wizja jako deklaracja intencji – stanowi narzędzie marketingu i Public Relations, w tym w kontaktach z akcjonariuszami; dotyczy wizji w formie publikowanej,
 • integrowanie – wizja jako wartość wspólna – stanowi wartość, wokół której ogniskują się emocje i wartości wyznawane przez pracowników,
 • inspirowanie – wizja jako źródło natchnienia – zachęca do innowacji zmierzających do szybszego, lepszego, tańszego wcielenia w życie zamierzeń zawartych w wizji,
 • stabilizacja – wizja jako obietnica przyszłości – daje, szczególnie pracownikom niższych szczebli poczucie trwałości układu, w którym się znaleźli ang. company identity; niekiedy stanowi wielki hamulec dla zmian o charakterze innowacyjnym lub restrukturyzacyjnym.