Poprzednia

ⓘ Rada Ministrów Republiki Białorusi
Rada Ministrów Republiki Białorusi
                                     

ⓘ Rada Ministrów Republiki Białorusi

Rada Ministrów Republiki Białorusi – jeden z organów władzy wykonawczej Republiki Białorusi; kolegialny centralny organ władzy państwowej.

                                     

1. Tworzenie i odwołanie

Na podstawie z art. 106 Konstytucji Republiki Białorusi i zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1998 roku o Radzie Ministrów Republiki Białorusi, Prezydent Republiki Białorusi, po uzyskaniu zgody Izby Reprezentantów Republiki Białorusi, wyznacza Prezesa Rady Ministrów Republiki Białorusi. Decyzję w sprawie udzielenia zgody Izba musi podjąć najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Prezydenta. W przypadku dwukrotnej odmowy udzielenia zgody przez Izbę, Prezydent ma prawo mianować kandydata wybranego przez siebie, rozwiązać Izbę i rozpisać nowe wybory.

Mianowanie i odwoływanie Prezesa Rady Ministrów RB, jego Zastępców oraz ministrów należy do wyłącznych kompetencji Prezydenta RB. Prezydent nie wydaje jednego aktu prawnego o powołaniu Rady Ministrów RB, ograniczając się do przeprowadzania zmian w składzie Rady Ministrów RB. Dokonuje ich w formie wydania ukazów rozporządzeń, każdorazowo dotyczących odwołania lub powołania jednego członka Rady Ministrów. Stąd bieżący skład Rady Ministrów regulowany jest wieloma ukazami rozporządzeniami prezydenckimi.

Rada Ministrów podaje się do dymisji w przypadku wyboru Prezydenta RB. Cała Rada Ministrów RB oraz jej poszczególni członkowie mogą dobrowolnie podać się do dymisji. Ponadto, Rada Ministrów podaje się do dymisji w przypadku uchwalenia wotum nieufności przez Izbę Reprezentantów RB. Prezes Rady Ministrów RB może również postawić wniosek o udzielenie kierowanej przez niego Radzie Ministrów wotum zaufania. Jego nieuchwalenie skutkuje alternatywą: Prezydent albo udziela dymisji Radzie Ministrów, albo rozwiązuje Izbę Reprezentantów. Ponadto, Prezydent dysponuje prawem zdymisjonowania całej Rady Ministrów i poszczególnych jej członków z własnej inicjatywy, w dowolnym momencie.

                                     

2. Organizacja

Prezes Rady Ministrów w terminie dwóch miesięcy od powołania przedstawia parlamentowi program działania, które może zostać przez niego przyjęte lub odrzucone. W tym drugim przypadku, ma obowiązek przedstawić nowy program działania w terminie kolejnych dwóch miesięcy.

Rada Ministrów RB obraduje na posiedzeniach, organizowanych w razie konieczności, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Kworum niezbędne do prawomocności podjętych uchwał to połowa jej składu. Prezes Rady Ministrów RB kieruje pracami Rady Ministrów RB, przewodniczy jej posiedzeniom i podpisuje jej uchwały.

                                     

3. Kompetencje

Głównym aktem prawnym regulującym kompetencje Rady Ministrów RB jest wspomniana wyżej Konstytucja RB. Na jej podstawie, Rada Ministrów w szczególności:

 • podejmuje środki w celu zapewnienia praw i wolności obywateli, ochrony interesów państwa, bezpieczeństwa narodowego i obrony, ochrony mienia i porządku publicznego, zwalczania przestępczości,
 • kieruje pracą podporządkowanych mu organów władzy,
 • opracowuje i realizuje główne kierunki polityki zagranicznej i wewnętrznej,
 • zapewnia wykonanie Konstytucji RB, ustaw i dekretów, ukazów rozporządzeń i zarządzeń Prezydenta RB,
 • opracowuje projekt budżetu państwa,
 • wykonuje inne czynności na podstawie Konstytucji RB, ustaw i ukazów rozporządzeń prezydenckich.

Przepisy Konstytucji RB uszczegóławia w tym zakresie wspomniana ustawa o Radzie Ministrów Republiki Białorusi.

                                     

4. Urząd Rady Ministrów

Do organizacyjno-technicznej obsługi Rady Ministrów powołany jest Urząd Rady Ministrów, którego statut zatwierdza Rada Ministrów. Szefa Urzędu Rady Ministrów mianuje i odwołuje Rada Ministrów, w uzgodnieniu z Prezydentem Republiki Białorusi.

Odpowiednikiem w Rzeczypospolitej Polskiej jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

                                     

5. Lista ministerstw

 • Ministerstwo Leśnictwa
 • Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
 • Ministerstwo Ochrony Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Mieszkalnictwa i usługi komunalne
 • Ministerstwo Przemysłu
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska
 • Ministerstwo Łączności i Informatyzacji
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Kultury
 • Ministerstwo Transportu i Komunikacji
 • Ministerstwa Architektury i Budownictwa
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Zdrowia Publicznego
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Statystyki i Analiz
 • Ministerstwo Informacji
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Edukacji
 • Ministerstwo Obrony
 • Ministerstwo Handlu
 • Ministerstwo odbioru podatku
 • Ministerstwo Rolnictwa i Żywności
 • Ministerstwo Gospodarki


                                     

6. Rządy

Białoruska Republika Ludowa

 • Rząd Antona Łuckiewicza
 • Rząd Wacłaua Łastouskiego
 • Rząd Jazepa Waronka
 • Rząd Alaksandra Ćmikiewicza
 • Rząd Romana Skirmunta

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka

 • Rząd Aliaksieja Kliaszczou
 • Rząd Alaksandra Aksionau
 • Rząd Cichana Kisialiou
 • Rząd Alaksandra Miasnikou
 • Rząd Zmiciera Żyłunowicza
 • Rząd Kiryła Mazurau
 • Rząd Michaiła Kawaliou
 • Rząd Mikałaja Haładzieda
 • Rząd Pantielejmona Ponomarienko
 • Rząd Mikałaja Auchimowicza
 • Rząd Władimira Browikow
 • Rząd Apanasa Kawaliou
 • Rząd Iwana Bylinskiego
 • Rząd Jazepa Adamowicza
 • Rząd Kuźma Kisialiou

Republika Białorusi

 • Drugi rząd Michaiła Czyhira
 • Pierwszy rząd Michaiła Czyhira
 • Rząd Michaiła Miasnikowicza
 • Rząd Wiaczasłau Kiebicza
 • Rząd Siarhieja Sidorskiego
 • Rząd Siarhieja Linha
 • Rząd Uładzimira Jarmoszyna
 • Rząd Siarhieja Rumasa
 • Rząd Hienadźa Nawickiego
 • Rząd Andreja Kabiakouwa

Użytkownicy również szukali:

...
...
...