Poprzednia

ⓘ Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
                                     

ⓘ Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej, niezależnie od jej form organizacyjnych.

Klasyfikacja ta stosowana jest w statystyce i ewidencji celem zapewnienia jednolitości kwalifikowania i grupowania informacji o obiektach budowlanych dla potrzeb prac planistycznych, cenotwórczych i badawczych dotyczących zadań i efektów produkcji budowlano-montażowej.

Klasyfikację PKOB opracowano na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych CC, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych. PKOB zachowuje zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa z rozwiązaniami przyjętymi w CC; przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

W klasyfikacji uwzględniono związki z klasyfikacjami starego systemu klasyfikacyjnego: Klasyfikacja Gospodarki Narodowej KGN, Klasyfikacja Usług KU i Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych KRŚT. Związki te wyrażają się:

  • utrzymaniem kolejności zbiorów i podzbiorów obiektów budowlanych w kolejności takiej samej lub zbliżonej, jak w innych klasyfikacjach.
  • stosowaniem nazw zbiorów głównych, niektórych zbiorów i podzbiorów podobnych do nazw występujących w innych klasyfikacjach,

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2000 r.