Poprzednia

ⓘ Joint venture
Joint venture
                                     

ⓘ Joint venture

Joint venture – podmiot utworzony wspólnie przez dwa lub więcej niezależne przedsiębiorstwa w celu realizacji określonego projektu lub wspólnego celu.

                                     

1. Opis

Współudziałowcy joint venture wnoszą kapitał zakładowy, jak również dzielą między siebie zyski i koszty z prowadzonej wspólnie działalności.

W rzeczywistości jednak nie w każdym przypadku joint venture jest osobno powołaną spółką. Niekiedy może to być jedynie bardzo bliska współpraca dwóch podmiotów, które przeznaczyły kapitał na daną wspólnie realizowaną działalność i następnie rozliczają się, dzieląc koszty i przychody zgodnie z umową zawartą w momencie powstania joint venture, nie tworząc jednak oddzielnego podmiotu gospodarczego.

Celami tworzenia przedsięwzięcia typu joint venture są:

  • poszerzenie posiadanych rynków zbytu,
  • pokonanie barier celnych i administracyjnych utworzonych przez kraj jednego z partnerów.
  • wspólne opracowanie i wymianę technologii, a także
  • zapewnienie dostępu do tańszych źródeł zaopatrzenia,
  • efekt synergii,
  • uzyskanie dostępu do nowych rynków,
  • uzyskanie efektów skali,
  • dywersyfikacja ryzyka,

Przykładem przedsiębiorstw joint venture na rynku światowym mogą być Sony Ericsson lub Fujitsu Siemens Computers.

                                     

2. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce

Pojęcie przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego odnosi się w Polsce do przedsięwzięć, w których część kapitału zakładowego założycielskiego wniósł wspólnik, niebędący obywatelem polskim ani polską osobą prawną. Ten rodzaj przedsiębiorstw był od chwili jego dopuszczenia do polskiej przestrzeni gospodarczej pod koniec lat 80. XX w. i nadal jest traktowany nieco odmiennie od przedsiębiorstw, w których kapitał jest wyłącznie krajowy. Różnice te dziś w praktyce jednak nie są znaczne, ograniczają się do nieco odmiennej sprawozdawczości gospodarczej, choć inwestycje zagraniczne na dużą skalę – rzędu kilku milionów euro i więcej – często mogą liczyć na dodatkowe ulgi i korzyści.

Pierwotnie na utworzenie takiego przedsiębiorstwa, specjalną zgodę musiała wyrazić powstała w tym celu na przełomie lat 80. i 90. XX w. rządowa Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych potem – w 1992 przekształcono ją w Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych a następnie – w 2003 – w Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., której obowiązkiem była ocena rachunku opłacalności takiego wspólnego przedsięwzięcia. Obecnie nie jest to już zasadniczo wymagane, przy czym od tej zasady jest kilka do dziś utrzymywanych wyjątków, dotyczących joint ventures w dziedzinach np. przemysłu obronnego, obrotu nieruchomościami bądź zarządzania portami. Wszystkie powstające w tamtym okresie joint ventures uzyskiwały trzyletnie zwolnienie z podatku dochodowego obecnie mogą na to liczyć tylko przedsięwzięcia o udziale zagranicznym ponad 2 mln. euro.

Ulgi podatkowe zaproponowane przedsiębiorstwom joint venture miały na celu zachęcenie zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce wówczas, kiedy się okazało, iż kapitał posiadany przez Polaków za granicą inwestowany w spółki polonijne jest zbyt ograniczony, aby dokapitalizować wyczerpaną dziesięcioleciami rządów "gospodarki planowej" gospodarkę Polski. Miał być też zachętą do wprowadzania do Polski nowych technologii know-how. Zamierzenia te tylko po części okazały się skuteczne, ale mimo biurokratycznych problemów podczas tworzenia joint ventures powstało ich całkiem sporo, co stanowiło poważny impuls dla gospodarki, szczególnie bezpośrednio po rozpoczęciu transformacji ustrojowej w roku 1989.