Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nauki prawne
                                               

Nauki prawne

Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Jako synonimy nauk prawnych używa się również terminów prawoznawstwo czy jurysprudencja, są to jednak terminy wieloznaczne. Prawoznawstwo oznaczać może również teorię prawa, natomiast jurysprudencja uznawana jest za jedną z ogólnych nauk prawnych, specyficzną szczególnie dla krajów common law. Prawoznawstwo nie jest nauką spójną i jednolitą, co jest konsekwencją różnorodnych perspektyw w badaniu prawa, a także różnych celów stawianych przed badaczami praktycznych lub t ...

                                               

Dogmatyka prawa

Dogmatyka prawa – dział nauk prawnych, zajmujący się badaniem prawa obowiązującego, w takiej postaci, w jakiej zostało ono ustanowione przez ustawodawcę. Mianem tym określa się zarówno działalność badawczą osób zajmujących się prawem, jak i wytwory tych działań.

                                               

Juryslingwistyka

Juryslingwistyka – dział nauki zajmujący się językami prawa i w tym celu łączący wiedzę i metodologię językoznawstwa z naukami prawnymi. Bada język prawa w jego różnych aspektach i przejawach. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach semantycznych, składniowych, stylistycznych i terminologicznych, pod kątem odrębności od języka naturalnego i jego wewnętrznego zróżnicowania. Ma to służyć poprawie jakości języka prawnego. Ma znaczenie dla prawników, których podstawową działalnością jest interpretacja przepisów i norm prawnych, ale także dla lingwistów – tłumaczy, dokonujących przekładów ...

                                               

Jurysprudencja

Jurysprudencja – termin wieloznaczny związany z naukami prawnymi. Jurysprudencja może być rozumiana jako: opinie uczonych prawników a więc doktryna prawa. synonim prawoznawstwa synonim teorii prawa, czyli ogólnej nauki o prawie specyficzna dla krajów anglosaskich ogólna nauka o prawie odpowiednik kontynentalnej teorii prawa W ramach teorii prawa funkcjonowało wiele nurtów teoretycznych, określanych mianem jurysprudencji, w tym: jurysprudencja pojęć Begriffsjurisprudenz – nurt niemieckiej cywilistyki II połowy XIX wieku, będący skrajnym pozytywizmem prawniczym. jurysprudencja analityczna – ...

                                               

Logika prawnicza

Logika prawnicza – dyscyplina pomocnicza nauk prawnych, zajmująca się prawniczymi zastosowaniami logiki. W węższym znaczeniu logika prawnicza zajmuje się badaniem schematów rozumowań prawniczych. W zakres logiki prawniczej wchodzi budowanie poprawnych definicji, klasyfikacji, wnioskowań. Dla niektórych autorów np. Chaïma Perelmana logika prawnicza oznacza prawnicze zastosowanie teorii argumentacji. Logika prawnicza jest wykładana na studiach prawniczych w ramach przedmiotu logika praktyczna. Jej celem jest wytworzenie umiejętności precyzyjnego formułowania myśli, prawidłowej argumentacji o ...